• 30
  500 kelimelik bir liste var aşağıda. anlamlarını da yazdım, kolaylık olsun diye yoksa sözlük kullanmakta fayda var.
  kelime ezberi tabi ki böyle yapılmaz ama acil ihtiyaç dahilinde olan sınavlara hazırlıklarda bunlara göz atmanız göz aşinalığı açısından fayda getirir.
  kelime çalışması için bir tavsiyem şu olabilir.

  bu hani not kağıtları var, post-itler var. şu tarz şeyler,

  http://bugrakirtasiye.com/...r/Medium/72658_2.jpg

  onlardan edinin. bu yazdığım kelimelerden, yazabildiğiniz kadarını küçük kağıtlara yazın. ön sayfasına ingilizce, arka sayfasına da ingilizce anlamını ve eş anlamlılarını yazın.
  eve her gelişinizde, işe giderken, okula giderken ceketinizin cebine, çantanızın gözüne koyun birkaç tane. o gün boyunca zihninizde tekrar edin.
  kağıtları dizin tek tek anlamlarını söyleyip çevirin. bu şekilde, günde 4-5 kelime ezberi, 3 ayda 120 civarı kelime eder.
  ki bu sayı böyle kalmaz 1 kelime öğrenirken, 1 tane daha 1 tane daha derken artar gider.
  hem kolay, hem ekonomik hem de sıkmayacak türden bir çalışma olur.

  --- alıntı ---

  1 abate : azalmak
  2 abolish : yürürlükten kaldırmak
  3 accelerate : hızlandırmak
  4 accomplish : başarmak
  5 accountfor : hesabını vermek, açıklamak
  6 achieve : başarmak
  7 acquire : kazanmak
  8 act : hareket etmek
  9 act as : -lık yapmak, etme
  10 act on behalf of : nin lehinde
  11 activate : harekete geçirmek
  12 activein/on : da aktif olmak
  13 adapt : uyarlamak
  14 adjust : uydurmak, ayarlamak
  15 administer : yönetmek
  16 admonish : uyarmak
  17 adopt : evlat edinmek
  18 advance : ilerlemek
  19 advertise : ilan etmek
  20 advise : öğüt vermek
  21 advocate : desteklemek
  22 add : eklemek
  23 address : hitap etmek
  24 aid : yardım etmek
  25 align : düz bir yere koymak
  26 allocate : pay etmek, bölüştürmek
  27 allow : izin vermek
  28 amend : düzeltmek, ıslah etmek
  29 analyze : analiz etmek, çözümlemek
  30 anticipate : tahmin etmek, sezinlemek
  31 apply : başvurmak
  32 appoint : tayin etmek
  33 appraise : değer biçmek, değerlendirmek
  34 approve : uygun bulmak, hoş karşılamak
  35 arbitrate : hakem sıfatıyla karar vermek
  36 arrange : düzenlemek
  37 articulate : açıkça ifade etmek
  38 ascertain : tahkik etmek, soruşturmak
  39 assemble : monte etmek, kurmak
  40 assert : ileri sürmek, iddia etmek
  41 assess : değerbilmek
  42 assign (was) : ayırmak, tahsis etmek
  43 assimilate : benzetmek, özümlemek
  44 assist : yardım etmek
  45 assume : sanmak, üzerine almak
  46 assure : temin etmek, söz vermek
  47 attain : ulaşmak, erişmek
  48 attend : devam etmek, gidip hazır bulunmak
  49 audit : dinlemek, denetlemek
  50 augment : artırmak, artmak
  51 author : yazmak, yazarlık yapmak
  52 automate : otomatikleştirmek
  53 avoid : kaçınmak, çekinmek
  54 backtrack : aynı yere geri dönmek
  55 balance : dengede tutmak, karşılaştırmak
  56 become : olmak, yakışmak
  57 breakground : temel kazmak
  58 brighten : şenlendirmek, aydınlatmak
  59 bring : getirmek, neden olmak
  60 bring out : ortaya çıkarmak, göstermek
  61 budget : bütçe hazırlamak, planlamak
  62 build : inşa etmek, kurmak
  63 buy : satın almak
  64 calculate : hesaplamak
  65 calibrate : ince ayar yapmak
  66 canvass : oy veya sipariş toplamak
  67 catalogue : – in katoloğunu yapmak
  68 chair : başkanlık etmek
  69 challenge : meydan okumak
  70 change : değiş(tir)mek, para bozdurmak
  71 chart : tablosunu çıkarmak
  72 check : önlemek, durdurmak, kontrol etm.
  73 clarify : arıtmak, süzmek, açıklamak
  74 classify : sınıflara ayırmak
  75 clear : temizlemek, kurutmak
  76 close : kapa(t)mak, sona erdirmek
  77 coach : eğitmek, antrenman yaptırmak
  78 co-author : ortaklaşa yazmak
  79 co-develop : birlikte gelişmek
  80 co-direct : birlikte yönetmek
  81 collaborate : işbirliği yapm.forum.vatan.tc birlikte çalışmak
  82 collect : toplamak, biriktirmek
  83 co-manage : ortaklaşa yönetmek
  84 command : emretmek, yönetmek
  85 commend : emanet etmek, övmek
  86 communicate : nakletmek, bildirmek, haberleşmk, iletişimk
  87 compare : karşılaştırmak
  88 compile : derlemek
  89 complete : tamamlamak
  90 compose : bestelemek
  91 compute : hesap yapmak
  92 computerize : bilgisayarla hesaplamak
  93 conceive : tasarlamak, kurmak
  94 conceptualize : kavramsallaştırmak
  95 conciliate : gönlünü almak, yatıştırmak
  96 condense : koyulaşmak
  97 conduct : rehberlik etmek
  98 confront : yüzleştirmek
  99 conserve : korumak
  100 consolidate : sağlamlaştırmak
  101 construct : inşa etmek
  102 consult : bakmak
  103 contact : bağlantı kurmak
  104 contract : kapmak (a tutulmak)
  105 contribute : katkıda bulunmak
  106 control : kontrol etmek
  107 convert : dönüştürmek
  108 convince : inandırmak, ikna
  109 co-operate : işbirliği yapmak
  110 co-ordinate : koordine etmek
  111 correct : doğrulamak
  112 correlate : karşılıkl ilişkisi olamak
  113 correspond : uygun olmak, inkarş. bulmak
  114 corroborate : doğrulamak
  115 counsel : tavsiye etmek
  116 create : yaratmak
  117 critique : eleştiri yazısı
  118 culminatein : en son noktaya erişmek
  119 cultivate : yetiştirmek
  120 dealwith : ile meşgul olmak
  121 decide : karar vermek
  122 decrease : azaltmak
  123 defer : sonraya bırakmak
  124 define : tanımlamak
  125 delegate : yetki ile göndermek
  126 deliver : teslim etmek
  127 demand : talep
  128 demonstrate : göstermek
  129 deploy : açmak, yaymak
  130 design : planını çizmek
  131 detail : ayrıntılı olarak anlatmak
  132 detect : ortaya çıkarmak
  133 determine : kararlaştırmak
  134 devastate : harap etmek
  135 develop : geliştirmek
  136 devise : tasarlamak, icat etmek
  137 diagnose : teşhis etmek
  138 direct : doğrulamak
  139 discover : keşfetmek
  140 discuss : tartışmak
  141 disestablish : yerinden etmek
  142 dispense : dağıtmak
  143 display : göstermek
  144 disprove : çürütmek
  145 disregard own : aldırmamak, ihmal etmek
  146 dissect : dikkatle incelemek
  147 distribute : bölüştürmek
  148 divert : dikkatini dağıtmak
  149 document : belgelemek
  150 double : katlamak
  151 draft : taslağını çizmek
  152 dramatize : drametikleştirmek
  153 draw : resmini çizmek
  154 drawattention : dikkat etmek
  155 drive : araba sürmek
  156 earn : kazanmak
  157 edit : yayına hazırlamak
  158 educate : eğitmek
  159 effect : etkilemek
  160 electrify : heyecanlandırmk
  161 eliminate : elemek
  162 embark on : -e başlamak, girişmek
  163 embellish : süsleyerek güzelleştirmek
  164 empathize : kendini başkasıyla özdeşleştirmek
  165 employ : görevlendirmek
  166 enable : imkan tanımak
  167 enact : yasa çıkarmak
  168 encourage : cesaretlendirmek
  169 enforce : zorla kabul ettirmek
  170 engineer : değişiklik yapmak
  171 enhance : çoğaltmak
  172 enlarge : genişletmek
  173 enlist : askere almak
  174 ensure : garantiye almak
  175 entertain : eğlendirmek
  176 equip : donatmak
  177 establish : kurmak, tesis etmek
  178 estimate : tahmin etmek
  179 evaluate : değer biçmek
  180 examine : incelemek
  181 exceed : aşmak
  182 execute : idam etmek
  183 exercise : alıştırma yapmak
  184 exhibit : göstermek
  185 expand : genişlemek
  186 experiment : deney yapmak
  187 expiate : kefaret vermek
  188 explain : açıklamak
  189 express : ifade etmek
  190 extract : seçip çıkarmak
  191 fabricate : imal etmek
  192 facilitate : kolaylaştırmak
  193 familiarize : alıştırmak
  194 fashion : biçimlendirmek
  195 figure : biçim vermek
  196 file : sıralamak
  197 fill : doldurmak
  198 filter : süzmek
  199 finance : finanse etmek
  200 find : bulmak
  201 fix : düzenlemek
  202 focus : bir noktaya toplamak
  203 follow : izlemek
  204 forecast : tahmin etmek
  205 forge : devir dönmek
  206 form : oluşturmak
  207 formulate : formulleştirmek
  208 forwardto : göndermek, sevk etmek
  209 foster : beslemek
  210 found : desteklemek
  211 functionas : olarak işlev görmek
  212 gain : kazanç elde etmek
  213 gather : sonuç çıkarmak
  214 generate : üretmek, oluşturmak
  215 govern : yönetmek
  216 graduate : mezun etmek
  217 guide : klavuzluk etmek
  218 handle : control altında tutmak
  219 head : yönelmek
  220 help : yardım etmek
  221 hire : kiralamak
  222 identify : tanımak
  223 illustrate : örneklerle açıklamak
  224 imagine : hayal etmek
  225 implement : yerine getirmek
  226 improve : geliştirmek
  227 improvise : hemen söylemek
  228 increase : çoğaltmak
  229 index : sıralamak
  230 indoctrinate : öğretmek
  231 influence : etkilemek
  232 inform : haberdar etmek
  233 initiate : başlatmak
  234 innovate : buluş yapmak
  235 inspect : denetlemek
  236 inspire : ilham vermek
  237 install : yerleştirmek
  238 instigate : kışkırtmak
  239 instil : fikir aşılamak
  240 institute : kurmak
  241 instruct : bilgi vermek
  242 instrument : çalgı çalmak
  243 insure : garantilemek
  244 integrate : bütünleşmek
  245 interface : sınırlı olmak
  246 interpret : yorum yapmak, tercümanlık yapmak
  247 intervene : arada olmak
  248 interview : röportaj yapmak
  249 introduce : tanıştırmak
  250 invent : icat etmek
  251 inventory : sayım çizelgesi yapmak
  252 invest : yatırım yapmak
  253 investigate : soruşturmak
  254 involve : içermek
  255 judge : değerlendirmek
  256 juggle : hile yapmak
  257 justify : haklı çıkarmak
  258 keep : korumak
  259 kindle : tutuşturmak
  260 launch : piyasaya sürmek, hızla atmak
  261 lead : yönetmek
  262 learn : öğrenmek
  263 lecture : konferans vermek
  264 legitimate : yasal olmak
  265 leverage : etkilemek, kontrol etmek
  266 liaison : bağlantı
  267 lift : yükseltmek
  268 listen : dinlemek
  269 locate : yerini öğrenmek
  270 log/document : kaydetmek deftere
  271 maintain : sürdürmek
  272 manage : başarmak
  273 maneouvre : manevra yap(tır)mak
  274 manipulate : elle işlemek, beceriyle kullanmak
  275 map : haritasını çıkarmak
  276 market : pazarlamak
  277 master : e hakim olmak
  278 measure : ölçmek
  279 mediate : arabuluculuk etmek
  280 meetwith : biriyle tanışmak
  281 mentor : akıl hocası
  282 minimize : azaltmak
  283 model : modellik yapmak
  284 modify : değiştirmek
  285 monitor : kontrol etmek
  286 motivate : motive temek, harekete geçirmek
  287 navigate : yönlendirmek, gemi yolc. yapmak
  288 negotiate : uzlaştırmak
  289 nominate : tayin etmek
  290 observe : dikkat etmek
  291 obtain : içermek
  292 offer : teklif temek
  293 operate : ameliyat etmek, işletmek
  294 optimize : iyimser olmak
  295 orchestrate : uyarlamak
  296 order : düzenlemek
  297 organize : örgütlemek
  298 originate : başlatmak
  299 outmaneouvre : etkili hareket etmek
  300 overcome : üstesinden gelmek
  301 oversee : göz kulak olmak
  302 paint : boyamak
  303 participate : katılmak
  304 pass : geçmek
  305 penetrate : in içine girmek
  306 perceive : algılamak
  307 perfect : mükemmelleştirmek
  308 perform : rol oynamak, yapmak
  309 permit : izin vermek
  310 persuade : inandırmak
  311 photograph : fotoğrafını çekmek
  312 pilot : klavuzluk yapmk
  313 pioneer : öncülük etmek
  314 place : koymak, yerleştirmek
  315 plan : planlamak
  316 play : oynamak
  317 playacentralrole : merkezi bir rol oynamak
  318 playakeyrolein : anahtar bir rol oynamak
  319 playanearlyrole : erken bir rol oynamak
  320 position : yerleştirmek
  321 predict : önceden bildirmek
  322 prepare : hazırlamak
  323 prescribe : tavsiye etmek
  324 present : tanıtmak
  325 preserve : devam ettirmek
  326 preside : yönetmek
  327 prevent : engellemek
  328 print : yazdırmak
  329 process : bilgisayarda denetlemek
  330 procure : kazanmak
  331 produce : üretmek
  332 profit : kar etmek
  333 program : programlamak
  334 project : yöneltmek
  335 promote : terfi ettirmek
  336 proofread : yanlışları düzeltmek
  337 prophecy : kehanet
  338 propose : önermek
  339 prospect : araştırmak
  340 protect : korumak
  341 prove : kanıtlamak
  342 provide : sağlamak
  343 publicize : halka tanıtmak
  344 publish : yayınlamak
  345 purchase : satın almak
  346 pursue : peşini bırakmamak
  347 quadruple : dört katı olmak
  348 question : soru sormak
  349 quote : fiyat vermek
  350 raise : doğmak, yükseltmek
  351 ramrod : inat etmek
  352 rank : sıralamak
  353 realize : farkına varmak
  354 reason : sebep olmak
  355 receive : almak, kabul etmek
  356 recognize : farkına varmak
  357 recommend : tavsiye etmek
  358 reconcile : barıştırmak
  359 reconstruct : yeniden kurmak
  360 record : kayıt yapmak
  361 recruit : işe almak
  362 rectify : iyileştirmek
  363 redistribute : tekrar paylaşmak
  364 reduce : zayıflamak, azaltmak
  365 reenlist : yeniden askere almak, işe alma
  366 re-evaluate : tekrar değerlendirmek
  367 refer : atıfta bulunmak
  368 refine : arıtmak
  369 regulate : düzene sokmak
  370 rehabilitate : ıslah etmek
  371 rejuvenate : gençleştirmek
  372 relate : ilişkilendirmek
  373 relay : naklen yayınlamak
  374 remove : silmek
  375 render : ifa etmek
  376 renegotiate : yeniden uzlaşmak
  377 renounce : terk etmek, vazgeçmek
  378 renovate : yenilemek
  379 reorganize : yeniden organize etmek
  381 replace : yer değiştirmek
  382 report : rapor etmek, haber yazmak
  383 represent : simgelemek, temsil etmek
  384 request : gerektirmek
  385 require : dilemek istemek
  386 research : araştırmak
  387 resolve : tekrar çözmek
  388 respond : yanıtlamak
  389 restore : yenilemek
  390 restructure : yeniden tasarımlamak
  391 retrieve : geri almak
  392 revamp : yenilemek, değişiklik yapmak
  393 review : eleştirmek
  394 revise : gözden geçirmek
  395 revitalize : güçlendirmek
  396 revive : yeniden canlandırmak
  397 revolve (about) : etrafında dönmek
  398 rewrite : yeniden yazmak
  399 risk : tehlikeye atlamak
  400 salvage : mal kurtarmak
  401 satisfy : memnun etmek
  402 save : kurtarmak
  403 save (money/time) : saklamak
  404 schedule : saatini saptamak, listeye kaydetmek
  405 score : skoru yazmak
  406 screen : perdelemek, elemek
  407 secure : güvenceye almak
  408 select : seçmek
  409 self-finance : kendi kendine finanse etmek
  410 sense : hissetmek
  411 separate : ayrı yaşamak
  412 serve : hizmet vermek
  413 service : bakımını sağlamak
  414 setup : kurmak
  415 sew : dikiş dikmek
  416 shape : biçimlendirmek
  417 share : paylaşmak
  418 sharpen : kesinleştirmek
  419 shift : değiştirmek
  420 ship : göndermek
  421 show : göstermek
  422 sign : işaretlemek
  423 simplify : kolaylaştırmak
  424 sketch : tarif etmek
  425 solace : avutmak
  426 solidify : sağlamlaştırmak
  427 solve : çözmek
  428 sort : sınflamak
  429 spark : kışkırtmak
  430 speak : konuşmak
  431 spearhead : öncü olmak
  432 specify : açıkça belirtmek
  433 stabilize : sağlamlaştırmak
  434 staff : eleman sağlamak
  435 start : başlamak
  436 stimulate : harekete geçirmek
  437 stop : durmak
  438 straighten : düzeltmek
  439 streamline : verimlilik düzeyini arttırmak
  440 strengthen : güçlendirmek
  441 structure : yapılandırmak
  442 study : çalışmak, incelemek
  443 substantiate : kanıtlamak
  444 substitute : yerine geçmek
  445 succeed : başarmak
  446 suggest : önermek
  447 summarize : özetlemek
  448 supervise : denetlemek
  449 supply : tedarik etmek
  450 support : desteklemek
  451 survey : incelemek, teftiş etmek
  452 sustain : güçlendirmek
  453 symbolize : sembolize etmek
  454 synthesize : sentezle birleştirmek
  455 systematize : sistemleştirmek
  456 tabulate : çizelgelemek
  457 takecharge of : sorumluluğunu üstlenmek
  458 takethelead : liderliği ele geçirmek
  459 talk : konuşmak
  460 taskwith/to : görevlendirmek
  461 teach : öğretmek
  462 tend : eğilim göstermek
  463 test : test etmek
  464 tighten : sıkılaştırmak
  465 time : zamanlamak
  466 train : eğitmek
  467 transcribe : uyarlamak
  468 transfer : çevirmek
  469 transform : dönüştürmek
  470 translate : tercüme etmek
  471 transmit : göndermek
  472 travel : yolculuk etmek
  473 treat : davranmak, elden geçirmek
  474 triple : üç kat artmak
  475 troubleshoot : sorunu bulup gidermek
  476 tutor : özel öğretmen
  477 type : daktilo kullanmak
  478 uncover : meydana çıkarmak
  479 understudy : dublörlük yapmak, yedek aktör
  480 undertake : üstlenmek
  481 unify : birleştirmek
  482 unit : birleşme
  483 update : güncelleşmek
  484 upgrade : yükselmek
  485 use : kullanmak
  486 utilize : kullanmak
  487 validate : onaylamak
  488 verbalize : açıklamak
  489 verify : doğruluğunu kanıtlamak
  490 vitalize : yeniden hayata döndürmek
  491 volunteerto/for : gönüllü olmak
  492 wade : geçmek
  493 wash : yıkamak
  494 weigh : tartılmak
  495 win : kazanmak
  496 withstand : karşı koymak
  497 work : çalışmak
  498 wring : bükmek, sıkıp suyunu çıkarmak
  499 write : yazmak
  500 yield : teslim olmak, ürün vermek

  --- alıntı ---