• 2
  bakan'a karşı iyi dayanan bir ekip olarak yola devam etmekteler . ben bu adamları gözlerinden öperim gözlerinden. az dalavere dönmüyor sanmayın , bilhakis çok fazlası bile var .

  bakan hakkında :*

  bakan 'a bakan , bir daha bakmak istemiyor .
  sarf ettiği kelimeler, yok ben bu ekip ile anlasamam kalıbında cümleler , kendi dediğim olsun falan filan gibi söylemleri olduğu halde üst mertebeden bir kişi ile görüştüğünde direk geri dönüş yapmasıyla meşhurdur.

  haydi bakalım günler ne gösterir...
 • 5
  gençlik ve spor genel müdürlüğü tesislere ad verme yönetmeliği'nin göre ki kendisi 30 haziran 2011 tarihli resmi gazete'de yayınlanmıştır:

  --- 30 haziran 2011 tarihli yönetmeliğin 8.maddesi ---

  tesis adının değiştirilmesi veya yeni ad ilave edilmesi

  madde 8 – (1) gençlik ve spor tesislerine başlangıçta bulundukları yerin adları verilebilir. bu isimler, ileride, bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla başka bir isimle değiştirilebilir.

  (2) genel müdürlük mülkiyeti veya kullanımında iken gerçek ve tüzel kişilere belirli süreli kiralanan, sınırlı ayni hak tesis edilen veya bedelsiz olarak devir edilen tesislerin adları, genel müdürlüğün muvafakati alınmadan değiştirilemez. bu şekilde devredilen tesislerin adlarının, reklam karşılığı veya sponsorluk kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin isim, marka, logo ve benzerleri ile değiştirilmek veya tesis adlarına ilave edilmek istenmesi halinde;

  a) yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak,

  b) kira, sınırlı ayni hak tesisi veya bedelsiz olarak devir süresini aşmamak,

  c) (gbkz: elde edilen reklam ve/veya sponsorluk gelirinin %25’inin genel müdürlüğün bütçesine gelir kaydedilmesi şartıyla),

  isim değişikliğine muvafakat verilebilir.

  (3) ikinci fıkra hükmü gereğince genel müdürlük bütçesine gelir kaydedilen %25’lik payın, 3/5’i genel müdürlük, 2/5’i ise tesisin bulunduğu gençlik ve spor il müdürlüğünce amatör spor dallarının gelişmesi için harcanır.

  --- 30 haziran 2011 tarihli yönetmeliğin 8.maddesi ---

  c bendine dikkat edersek, gsgm'nin türk telekom arena'nın isim ve reklam sponsorluğundanyüzde 25'lik pay alacağı öngörülebilir.

  bundan önceki yönetmelik 27 mart 2001'de yayınlanmıştı ve bu yönetmeliğin tamamı şöyle:

  --- alıntı ---

  gençlik ve spor tesislerine

  ad verme yönetmeliği

  birinci bölüm

  amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

  amaç

  madde 1 — bu yönetmeliğin amacı; gençlik ve spor faaliyetlerinde kullanılan tesisler ile inşaatı yarım kalmış tesisleri tamamlayan veya yeni tesis yapıp hizmete sunan kişi, kurum ve kuruluşların, gençlik ve spor alanlarında hizmet vermiş, iyi ün kazanmış kişilerin veya milli sporcuların ve genel müdürlükçe belirlenen asgari limitin üstünde bağış yapan kişilerin adlarının verilmesi suretiyle, vatandaşın gençlik ve spor tesisi yapmasını ve yaptırmasını özendirmektir.

  kapsam

  madde 2 — bu yönetmelik, gençlik ve spor faaliyetlerinde kullanılan ve inşaatı yarım kalmış veya yeni yapılan tesisleri yapan veya tamamlayanlar ile genel müdürlükçe belirlenen limitin üstünde bağış yapan kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.

  dayanak

  madde 3 — bu yönetmelik, 3289 sayılı gençlik ve spor genel müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2 nci maddesinin (f) bendi ile 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  tanımlar

  madde 4 — bu yönetmelikte geçen;

  bakanlık : gençlik ve spordan sorumlu devlet bakanlığını,

  bakan : gençlik ve spordan sorumlu devlet bakanını,

  genel müdürlük : gençlik ve spor genel müdürlüğünü,

  genel müdür : gençlik ve spor genel müdürünü,

  taşra teş kilatı : gençlik ve spor il ve ilçe başkanlıklarını,

  federasyon : gençlik ve spor genel müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyonlarını,

  gençlik ve spor tesisi : açık ve kapalı olarak inşaa edilerek gençlik ve spor faaliyetlerinde kullanılan tesisleri,

  spor kompleksi : birden fazla spor branşının ayrı ayrı yapıldığı gençlik ve spor tesislerinin aynı arazide konuşlandırılmış halini,

  küçük tesis : seyirci kapasitesi 500 kişiden az olan, açık ve kapalı olarak inşaa edilen ve genellikle antrenman amaçlı kullanılan tesisleri,

  ifade eder.

  ikinci bölüm

  esas hükümler

  ad verme esasları

  madde 5 — tesislere verilecek adların; tesisin hizmet ve faaliyet amacına, bulunduğu çevrenin özelliklerine ve şartlarına uyması, belli bir anlam taşıması, milli değerlerimize aykırı düşmemesi ve türkçe olması esastır.

  bir tesise isim verilirken tesisin fiziki ve mimari yapısı, büyüklüğü ve yeri ile ismi verilecek kişi, yer ve olayın özelliği ve önemi arasındaki denge de göz önünde bulundurulur. küçük bir tesise çok önemli bir kişi veya olayın adı verilmez.

  tek spor dalına ait tesislerde ilgili spor federasyonunun görüşü alınır.

  çeşitli spor dallarını kapsayacak şekilde yapılmış spor komplekslerine ülke çapındaki çeşitli spor dallarında hizmet vermiş idareci, yönetici ya da sporcunun ismi verilirken, spor kompleksinin içindeki her ayrı tesise uğraş alanına göre birden fazla idareci yönetici ve sporcuların adları da verilebilir. (örneğin: 19 mayıs spor kompleksi içindeki "yaşar doğu güreş salonu", "cemal alpman cimnastik salonu" gibi.)

  gençlik ve spor tesislerine verilebilecek adlar

  madde 6 — gençlik ve spor tesislerine verilecek adlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) genel olarak verilecek adlar;

  1- ülkemizin gençlik ve spor hayatına olumlu katkılarda bulunmuş ve bu alanda iyi ün yapmış kişilerin adları,

  2- yurt içinde önemli zaferlerin kazanıldığı yer adları,

  3- ilin, ilçenin kurtuluş günleri,

  4- ülkemize büyük hizmetlerde bulunmuş devlet adamlarının adları,

  verilebilir.

  b) atatürk, mustafa kemal,gazi,ata adları;

  1- il, ilçe, bucak ve köylerde örnek olabilecek tesislere,

  2- atatürk’ün ziyaret etmiş olduğu il, ilçe, bucak ve köylerde bulunan tesislere,

  3- bir şehirde benzer tesislerden yalnız bir tanesine atatürk’e ilişkin adlar,

  verilebilir.

  c) tesis yaptıran veya yapımına katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin adlarının verilmesi;

  1- gerçek ve tüzel kişiler tarafından gönüllü olarak yaptırılarak hibe edilen,

  2- inşaatları yarım kalmış olup, gerçek ve tüzel kişilerin kendi maddi imkanları ile tamamlattırılarak hizmete açılan,

  gençlik ve spor tesislerine 5 inci madde de belirtilen esaslara aykırı olmamak kaydıyla kişilerin kendi adları verilebilir.

  ad verme ile ilgili yasaklar

  madde 7 — gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan ve çalıştırılan özel beden eğitimi ve spor tesislerine atatürk’e ilişkin adlar ve sıfatlar ad olarak verilemez.

  belli bir yerde il, ilçe, bucak, köy veya mahallede bulunan aynı amaçlı birden fazla tesise aynı ad verilemez.

  tesis adının değiştirilmesi

  madde 8 — gençlik ve spor tesislerine başlangıçta bulundukları yerin (il, ilçe, bucak, köy, mahalle) adları verilebilir. bu adlar ileride bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla başka bir adla değiştirilebilir.

  tesislere ad verme usulü

  madde 9 — genel müdürlük mülkiyetinde veya kullanımında bulunan gençlik ve spor tesislerine verilecek adları; yaptırılarak hibe edilen veya inşaatları yarım kalmış olup, kendi imkanları ile tamamlattırılan tesislere, bu tesisleri yaptırarak hibe eden, tamamlattıran veya belirlenen limitin üstünde bağış yapan gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan protokol hükümleri uyarınca, diğer tesislere ise genel müdürün teklifi ve bakanın onayı ile belirlenir.

  üçüncü bölüm

  son hükümler

  yürürlükten kaldırılan mevzuat

  madde 10 — 25/11/1982 tarihli ve 17879 sayılı resmî gazete’de yayımlanan gençlik ve spor tesislerine ad verme yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

  yürürlük

  madde 11 — bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  yürütme

  madde 12 — bu yönetmelik hükümlerini gençlik ve spor genel müdürü yürütür.

  --- 27 mart 2001 tarihli yönetmelik ---

  görüldüğü üzere bir önceki yönetmelik ile bugün yayınlanan yönetmelik arasında bir oynama var. ve bu oynamanın en çok dikkat çeken noktası yüzde 25'lik pay olayı. sanki türk telekom arena'ya özel çıkartılmış bir yönetmelik. neyse bir şey demiyorum.

  not: yönetmelikler resmi gazete'den alınmıştır.
 • 10
  galatasaray'ın gelirlerinden ''o'nun %25'ini'', ''bunun %15ini'', ''berikinin %5ini'' diyerek sürekli nemalanmaya çalışan kurum. hayır biz nasıl bir sözleşme imzalamışız bu adamlarla anlamadım ki?

  türk telekom arena'nın maliyeti ali sami yen stadyumu arazi satışından karşılanmıştır. ali sami yen stadı arazisi toplam 1 milyar 25 milyon tl’ye torunlar- aşçıoğlu-kapıcıoğlu ortaklığına satılmış bu paranın 475 milyon tl’si toki'ye kalmıştır. türk telekom arena ise 191.5 milyon tl’ye yapılmıştır.

  elde edilen toplam gelirden, maliyet ve toki'nin payı düştükten sonra kalacak paranın yüzde 61’i ise gençlik spor genel müdürlüğü hesaplarına aktarılmıştır. para gsgm tarafından türk sporunu geliştirmek için kullanılacaktır. galatasaray spor kulübü’nden toki'ye herhangi bir menkul ve gayrimenkul devri sözkonusu olmamıştır. galatasaray imzalanan protokolle ali sami yen alanını vermiş, seyrantepe alanını almıştır. takas protokolüne istanbul büyükşehir belediyesi ve gsgm de dahil olmuştur. inşaat ruhsatı şişli belediyesi tarafından 12 aralık 2007’de onaylanan türk telekom arena'nın çevre yollarla birlikte toplam maliyeri 773 milyon tl'dir.bu rakam tesisin inşaası, çevre ve otopark düzenlemeleri, tesise ulaşımı sağlayan metro bağlantı hattının yapımı ve çevre yolların yeniden organizasyonu bedelini kapsamaktadır.

  yani bu stad sayesinde, galatasaray'ın mecidiyeköy'deki üst kullanım hakkından vazgeçip bu stada gelmesi sayesinde gsgm 218 milyon 685 bin tl para kazanmış oluyor.

  eski yönetim bu para gsgm'ye kalmasına rağmen bir de sözleşmede isim hakkından reklam gelirinden karından pay vermeyi hem de bu payın %25 gibi arakamlarda olmasını kabul mu etmiş??

  üstüne bir de göt verselermiş tam olsaymış.

  kaynakça: http://tr.wikipedia.org/...3%BCrk_Telekom_Arena
 • 12
  daha önce açmış oldukları bir dava vardı ve sanırım sonuçlanmış, başka yerde göremedim haberi ama inşaallah doğrudur.

  --- alıntı ---
  g.saray'a 16.5 milyon dolarlık müjde!
  türk telekom arena stadı ile ilgili anlaşmazlığa düşen taraflardan g.saray, gsgm’nin aleyhine açtığı kritik mahkemeden zaferle çıktı.
  16 ekim 2012 | 09:00a+a-

  g.saray, türk telekom şirketi ile yeni stadı için 28 temmuz 2008’de adnan polat döneminde futbol tarihindeki en yüksek gelirli isim hakkı sözleşmesine imza attı. bu anlaşmayla türk telekom, 10 yıllığına galatasaray’ın yeni mabedine ismini verip, bunun karşılığında 65 milyon dolar ödemeyi kabul etti. gençlik ve spor genel müdürlüğü ise, statların kendilerine ait olduğunu ifade edip, galatasaray’dan 65 milyon doların yüzde 25’ine tekabül eden 16.5 milyon doları istedi.

  yönetim olumlu karara sevindi

  gsgm bu parayı alamayınca galatasaray’a 30 haziran 2011 tarihinde yürürlüğe giren tesislere ad verme yönetmeliği’ne dayanarak, alacak davası açtı. 2 ekim 2012’de görülen davada ise mahkeme bu kanunun g.saray’ın imzaladığı anlaşmadan 5 ay sonra devreye girdiğini belirtip açılan alacak davasının reddine karar vererek, dosyayı kapattı. 16.5 milyon dolarlık odeme yapmaktan kurtulan galatasaray’da ise baskan ünal aysal ve yönetiminde bu gelişme, büyük bir gelir kalemini kaybetmediklerini için sevinç yarattı.
  --- alıntı ---