• 1
  "eski tüzük"

  galatasaray spor kulübü tüzüğü

  gsk tüzüğü- birinci bölüm - temel hükümler

  derneğin adı ve merkezi, amacı, çalışma konuları ve biçimleri

  madde: 1- galatasaray lisesi öğrencileri ile bu tüzük hükümlerine göre üye kaydedilmiş bulunanların sportif gelişmelerini sağlamak, spor eğitimi ve ahlakını geliştirmek ve üyeleri arasında sevgi ve dayanışmayı artırmak amacı ile "galatasaray spor kulübü derneği" adında merkezi istanbul’da beyoğlu’nda hasnun galip sokak no: 9-11’ de dernek kurulmuştur. dernek yukarıdaki amaca ulaşmak için her türlü sporla ilgili faaliyette bulunur. yarışmalar, gösteriler ve konferans düzenler, kurslar açar ve yapılan yarışmalara katılır, çeşitli spor tesisleri, gerektiğinde profesyonel takımlar kurar, eğitici, yetiştirici ve eğlendirici çalışmalar yapar. gayrimenkul edinebilip ve gereksiniminden fazlasını satabilir. derneğin hiçbir yerde şubesi yoktur. galatasaray spor kulübü derneği bu tüzükte "dernek" olarak anılacaktır.

  derneğin renkleri ve alameti farikası

  madde: 2- derneğin renkleri sarı-kırmızı, alameti farikası kırmızı (g) içinde sarı (s) harfleri ile kuruluşunu gösteren siyah 1905 tarihidir. derneğin flaması sarı-kırmızı renkli bir üçgen biçiminde olup boyu uçkurluğunun iki katıdır. flamada kırmızı üstte, sarı alttadır ve ortasında beyaz üzerine işlenmiş, kulübün alameti farikası vardır.

  galatasaray spor kulübü derneği kurucuları

  madde: 3- galatasaray spor kulübü derneğinin kurucuları aşağıdaki isimleri yazılı kişilerdir.

  - ali sami yen

  - rıza kara

  - refik cevdet kalpakçıoğlu

  ad, amaç, renk ve alameti farikanın değiştirilmeyeceği

  madde: 4- derneğin adı, amacı, renkleri ve alameti farikası hiçbir suretle değiştirilmez.

  ikinci bölüm üyelik koşullari
  birinci kesim- üyelik

  üye türleri- koşulları- kabul işlemi konuları ve biçimleri

  madde: 5- derneğin iki tür üyesi vardır.

  # asli üye

  # fahri üye

  asli üyelik koşulları ve sınırlama

  madde:6- derneğe asli üye olabilmek için aşağıdaki koşullar aranır:

  # dernek kurmak ve derneklere üye olmak hakkına sahip bulunmak,

  # yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmamak,

  # sicil kurulunca asli üyeliğine karar verilmiş olmak,

  # yönetim kurulu, sicil kuruluna dayanıştıktan sonra, her yıl için derneğe alınacak asli üye sayısını saptamaya ve sınırlamaya yetkilidir.

  galatasaray spor kulübü tüzüğü

  derneğe her yıl alınacak asli üye sayısı, kaydı açık asli üye sayısı toplamının (%3) yüzde üçünü aşamaz. yönetim kurulu 31 aralık gününe kadar saptayacağı, alınacak asli üye sayısını sicil kuruluna bildirir.

  madde: 7- tamamen çıkarıldı.

  sporculuk koşulları

  madde: 8- derneğe spor yapmak için alınacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

  # 18 yaşından küçüklerle orta dereceli okul öğrencilerinin veli veya vasilerinden yazılı izin belgesi,

  # spor yapmak için yönetim kurulunca derneğe alınmasına karar verilmesi,

  # lisansının çıkarılmış olması,

  # sporcu kaydının tutulması için yönetim kurulunca sicil kuruluna bildirilmiş olması,

  madde: 9- tamamen çıkarıldı.

  sporcuların asli üyeliğe geçişi

  madde: 10- kulübe yalnızca spor yarışmalarına katılmak için alınan lisans sahibi sporculardan; spor yaşamını galatasaray spor kulübünde kapamış dernekler kanunu hükümleri uyarınca derneklere üye olmak hakkına sahip, en az beş yıl süreyle yarışmalara katılmış ve bunu beden terbiyesi genel müdürlüğü veya ilgili federasyondan alınan yazılı belge ile kanıtlamış olarak müracaat etmiş olanlar yönetim kurulunca asli üyeliğe kabul edilirler. sporcuların asli üyeliğe geçişinde 6. maddede öngörülen sınırlama göz önünde tutulmaz.

  asli üyeliğe kabul işlemi

  madde: 11- derneğe asli üye olmak isteyenlerin başvuruları 1 mart’tan 30 nisan’a ve 1 eylül’den 31 ekim’e kadar olmak üzere iki önemde kabul edilir. asli üye olmak üzere başvuran kişiler;

  1. basılı başvuru dilekçesini doldurmak
  2. doğruluğunu imzası ile belirtmek
  3. kaydı açık en az beş yıllık iki asli üye tarafından başvurusu desteklenmiş olmak,
  4. yeteri kadar fotoğraf vermek zorundadırlar.

  # yönetim kurulunca, başvuran kişinin basılı başvuru dilekçesi dernek merkezinde özel yerde yedi gün süre ile asılı bırakılır.

  # asli üyeler aday hakkındaki itirazlarını yazılı olarak sicil kuruluna bildirirler.

  # her dönem sonunda, o dönemde yapılan başvurular yönetim kurulunca en geç 15 gün içinde sicil kuruluna verilir.

  # sicil kurulunun asli üyeliğe kabul karar ve işlemi başvuran kişinin giriş ödentisi ile yıllık ödentinin tümünü ödemesi halinde tamamlanır ve yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.

  # üyelik için başvuran aday, üyeliğe hangi ayda kabul edilmiş olursa olsun o yıla ilişkin yıllık ödentiyi tam olarak öder.

  fahri üye

  madde: 12- şahsiyetinden, kulübe sevgi ve bağlılığından kıvanç duyulan kişilere fahri üyelik verilebilir. fahri üyeler ödentilerden bağışıktır. bunlar oy kullanamazlar.

  ikinci kesim- ödentiler

  giriş ödentisi ve yıllık ödenti

  madde:13- genel kurul tarafından saptanan giriş ödentisi bir kez ve 11. madde uyarınca ödenir. asli üyeler, yılda üçyüz liradan aşağı olmamak üzere genel kurulca saptanacak olan yıllık ödentiyi her yıl bir kezde ödemekle yükümlüdürler.

  madde: 14- tamamen çıkarıldı.

  ödenti yükümünün yerine getirilmemesi

  madde: 15- yıllık ödentisini ödemeyen asli üyesi sicil kurulu her yıl sonunda taahütülü mektupla ödemeye çağırır. bu çağrı üzerine borcunu 45 gün içinde ödemeyen asli üyenin kaydının geçici olarak kapatılması kararı sicil kurulunca alınır. ilgilinin siciline işlenir ve bir yazı ile yönetim kuruluna bildirir.

  kaydın yeniden açılması

  madde: 16- 15. madde uyarınca kaydı geçici olarak kapatılan asli üyenin sicil kuruluna yeniden yazılı olarak başvurması halinde, geriye doğru en çok beş yıllık ödenti borçları alınarak kaydı açılır ve bir yazı ile yönetim kuruluna bildirilir.

  üçüncü kesim- üyeliğin sona ermesi

  sona erme nedenleri

  madde: 17- altıncı maddenin a ve b bendinde yazılı koşulları yitiren asli üyelerle, dernekten çıkmak istediklerini yazılı olarak bildiren ve bu tüzük hükümleri uyarınca haklarında kesin çıkarma kararı verilen asli üyelerin kayıtları kapatılır.

  disiplin cezasını gerektiren tutum ve davranışlar

  madde: 18-

  # altıncı maddenin (a) ve (b) bendinde yazılı koşullara ve törelere aykırı hareket edenler,

  # derneğin onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunanlar,

  # üyelik onur ve saygınlığı ile bağdaşmayacak harekette bulunanlar,

  # toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkanlar,

  # dernek başkanı, kurullar ve komiteler üyelerini küçük düşürücü, kötü zan altında bırakacak söyleyiş ve davranışta bulunanlar.

  # dernek tüzüğüne, yönetmeliklere ve yönetim kurulunca alınmış kararlara uymayanlar,

  disiplin kurulu tarafından cezalandırılırlar.

  spor dallarında verilen disiplin cezaları bu maddenin kapsamı dışındadır.

  yeniden üyeliğe başvuru

  madde: 19- haklarında kesin çıkarma kararı verilmiş olanlar üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar. çıkmak istediklerini yazılı olarak bildirip dernekten ayrılanlarla 6. maddenin a ve b bendinde yazılı koşulları yitirdikleri için kaydı kapatılanlardan bu koşullara sonradan sahip olanlar, asli üye olmak istediklerinde, yeni üye kabulü işlemi görürler.

  dördüncü bölüm organlara ilişkin
  ortak hükümler

  ilk toplantı çağrısı

  madde : 80- seçimle gelen organlardan yönetim kurulu seçimi izleyen en geç üç gün içinde, sicil kurulu ve disiplin kurulu en geç onbeş gün içinde dernek başkanının yazılı çağrısı üzerine belirtilen yer, gün ve saatte toplanır.

  toplantı yeter sayısı

  madde : 81- organlarda toplantı üyelerden yarıdan bir fazlasının katılması ile yapılır. divana ilişkin 59. madde ve disiplin kuruluna ilişkin 77. madde hükmü saklıdır.

  karar yeter sayısı

  madde : 82- organlarda karar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. oylamada eşitlik olursa başkanlık edenin oyu iki sayılır .
  derneği yükümlülük altına sokacak kararlara ilişkin 53.madde ve divana ilişkin 58. madde hükmü saklıdır.

  birden fazla organa seçilenlerin durumu – yasaklar

  madde : 83- aynı üye, seçimle oluşan organların birden fazlasında ve genel kurul başkanlık divanında görev alamaz. seçimlerde birden fazla kurula seçilmiş olanlar, bunlardan birini seçmek zorundadırlar.
  disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyelerine başka hiçbir görev verilemez.

  görüşmenin yinelenmesi

  madde : 84- seçimle gelen organlarda ve divanda bir konu karara bağlandıktan sonra diğer bir konuya geçilmeden önce bir üye tarafından görüşmenin yinelenmesi isteminde bulunabilir. bu istem oya sunulur ve sonucuna göre işlem yapılır.

  sürenin dolması, istifa, düşme, düşürülme hallerinde görevin geçici sürdürülmesi

  madde : 85- görev süresi dolan , istifa eden düşen yada düşürülen başkan ve organları yeni seçimler yapılıncaya kadar, günlük işleri yürütmek üzere göreve devam ederler.

  seçilme niteliği olmayanların seçilme durumu

  madde : 86- tüzük hükümlerine göre seçilme niteliği olmayan üyelerin seçilmiş oldukları , sicil kurulunun incelenmesi sonunda saptandığında, durum üyeye ve ilgili organa yazı ile bildirilir ve seçimi geçersiz sayılır.

  istifa ve devamsızlıklar durumunda yedek üyenin göreve çağrılması

  madde : 87- seçimle göreve gelen kurulların üyelerinden biri istifa eder ya da üst üste üç toplantıya , özür bildirmeksizin katılmazsa, yerine sıradaki yedek üye çağrılır.

  yeni seçimi gerektirecek durumlar

  madde: 88- başkanlığın istifa ya da herhangi bir nedenle boşalması halinde tüzüğün 56. maddesinin 3. paragrafındaki hüküm saklı kalmak koşulu ile yönetim kurulu da düşer. seçimle gelen bütün organlarda, yedek üyelerle de kurulun tamamlanmasına olanak kalmazsa olağanüstü genel kurul toplanarak gereken kurul ya da kurullar için seçim yapılır. başkan ve yönetim kurulunun düşmesi ya da düşürülmesi halinde seçmiş olduğu komitelerin hepsi de düşmüş olur.

  kararların deftere geçirilmesi

  madde: 89- seçimle gelen bütün organlar ve divan almış oldukları kararları noterden tasdikli karar defterine geçirmek zorundadırlar.

  beşinci bölüm seçimler
  birinci kesim - seçimlere ilişkin genel hükümler

  seçim ilkeleri

  madde: 90- seçimlerde gizli oy, açık sayım ilkeleri uygulanır. bu ilkelere uyulmasını genel kurul başkanlık divanı sağlar. oy verme iki yılda bir yapılan olağan seçimlerde,başkan ve yönetim kurulu ile denetleme kurulu,sicil kurulu, ve disiplin kurulu’nun olağanüstü seçim toplantılarında seçimi yenilenecek kurul ya da kurulların oy pusulalarının özel zarfı içinde sandığa atılması suretiyle yapılır. asli ve yedek üyeler, basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir, boş oy pusulalarının doldurulmasında da aynı esasa uyulur.

  başkanlığa ve kurullara seçilme koşulları

  madde: 91- seçilebilmek için aday olan ya da kendilerine oy verilen kişilerin kaydı açık ve genel kurula katılma hakkına sahip olup yıllık ödentisini düzenli ödeyen ve asli üye sicil kayıtlarına göre, derneğe kaydolduğu tarihten başlayarak,

  başkanlık için 10,
  yönetim kurulu asli ve yedek üyeliği için 5,
  denetleme kurulu asli ve yedek üyeliği için 5,
  sicil kurulu asli ve yedek üyeliği için 15,
  disiplin kurul asli ve yedek üyeliği için 30 yılını doldurmuş olmak gereklildir. geçici çıkarma cezası almış olanlar bu ceza yerine getirilmiş ya da affa uğramış olsa da başkanlığa ve kurullar üyeliğine seçilemezler.

  görev süreleri

  madde:92- başkan, yönetim kurulu, denetleme kurulu sicil kurulu ve disiplin kurulunun görev süreleri iki yıldır. süresi bitmeden istifa eden, düşen ya da düşürülen başkan ile kurullar üyeleri yerine seçilenler eskilerinin sürelerini tamamlarlar.

  ikinci kesim- seçimlerin yapılışı

  oy pusulaları

  madde: 93- başkan ve tüzüğün 20. maddesinde belirlenen organların seçimlerinde kulllanılacak oy pusulalarının örneği tüzüğe eklenmiştir. başkan adaylarının olağan seçim toplantılarında ve başkanla yönetim kurulu seçimlerinin yapılacağı olağanüstü seçim toplantılarında örneğine uygun olarak bastıracakları oy pusulalarının renkleri divan başkanlığı tarafından ad çekme suretiyle saptanır. başkan adayları ya da yazılı olarak bildirdikleri temsilcileri seçim genel kurul toplantısından bir hafta önce divan başkanının saptayacağı gün ve saatte bir araya gelirler ve yukarıda sözü edilen ad çekme yapılır, sonuç bir tutanağa geçirilir.genel kurul dosyasına konulmak üzere yönetim kuruluna verilir.başkan adayları, seçimle gelen bütün organların seçimleri yenilenecekse, kendi adaylarıyla bütün organların asli ve yedek üye adaylarının adlarını, yalnızbaşkan ve yönetim kurulu seçimi yenilenecekse kendi adlarıyla yönetim kurulu asli ve yedek üye adaylarının adlarını içeren listeleri,ad çekme ile saptanan renkte bastırırlar. boş oy pusulaları, beyaz kağıt üzerine, yönetim kurulu tarafından seçimlerden önce yeteri kadar bastırılır. başkan ve yönetim kurulu dışındaki kurullar için yapılacak olağanüstü seçim toplantılarında boş ortak oy pusulaları kullanılır ve hangi kurulun seçimi yapılacaksa o kurula ilişkin bölüm doldurulur.

  oy zarfları

  madde: 94- tek renkte yeteri kadar oy zarfı yönetim kurulu tarafından hazırlattırılıp, divan başkanlığınca mühürlenip sayısı da belirtilen bir tutanakla yönetim kuruluna verilir. yönetim kurulu bu tutanağa genel kurul dosyasına koyar.

  oy pusuları ile zarflarının dağıtılması

  madde: 95- seçim toplantısına gelen ve adları 29. madde uyarınca düzenlenmiş listede yazılı olan üyeler, sicil kurulu başkanlığını mühür ve imzasını taşıyan giriş kartı ile birlikte mühürlü bir oy zarfı, bir boş oy pusulası ve başkan adayları daha önceden teslim etmişlerse basılı oy pusulaları verilir. genel kurul toplantısı başladıktan sonra, genel kurula katılanlar listesi, oy zarflarının sayılarını belirten bir tutanakla boş ve basılı oy pusulaları ile birlikte genel kurul başkanlık divanına teslim edilir. genel kurul toplantısı başladıktan sonra gelenler giriş kartları ile oy pusulalarını başkanlık divanından alırlar.

  sayım komitelerinin seçimi

  madde: 96- genel kurul tarafından seçimlere başlamadan önce başkanlık divanın seçimini izleyerek seçimi yapılacak her organ için en az üçer kişilik birer sayım komitesi seçilir.

  gözlemciler

  madde: 97- başkan adayları genel kurul başkanına yazılı olarak isim bildirmek koşulu ile oy sayımı için başkanlık divanına genel kurula katılan ve aday gösterilmeyen üyelerden olmak koşuluyla birer gözlemci bulundurabilirler. gözlemciler hiçbir işleme karışamaz, yalnız gözetim görevini yaparlar, oy ayırımı ve sayımı işlemi sırasında tüzük hükümlerine aykırı davranışlarda bulunduğunu saptarlarsa doğrudan genel kurul başkanına başvurabilirler.

  başkan adaylarının konuşmaları

  madde: 98- başkanlığa adaylığını koymuş olan üyeler, seçime geçilmeden önce programlarını açıklayan ve kurullarını oluşturucak kişiler hakkında tanıtıcı bilgileri içeren en çok on dakika süreli birer konuşma yapabilir. konuşma sırası genel kurul başkanı tarafından ad çekme ile belirlenir. başkan adaylarının konuşmaları üzerine görüşme açılmaz.

  seçilme usulünün açıklaması

  madde: 99- seçim toplantılarında, seçimlere başlamadan önce genel kurul başkanı genel kurul üyelerine seçimlerle ilgili tüzük hükümlerini hatırlatır ve oy vermenin nasıl yapılacağını anlatır.

  seçim sandıklarının açıklanması

  madde: 100- üyeler oylarını, genel kurul başkanlık divanınca yerleri saptanmış ve boş oldukları gösterildikten sonra kilitlenmiş en az iki oy sandığından birine atmak suretiyle kullanırlar. oy sandıklarından birinin yanında oy kullananların giriş kartlarını atacakları birer sandık daha bulundurulur.

  oy vermede sıra

  madde:101- genel kurul başkanlık divanınca, tüzüğün 29. maddesinde sözü edilen genel kurula katılacaklar listesindeki sıraya göre, genel kurula katılmış olup listede imzaları bulunanlar, sicil numaraları ve oylarını kullanacakları sandıklar belirtilerek çağrılırlar ve sıraya girerek oylarını kullanırlar. sıraya gelen üye, önce oyunu kullanacağı sandığın yanındaki sandığa giriş kartını, oy sandığına özel zarfına konulmuş oy pusulasını atarak oyunu kullanır.

  kimlik sorma

  madde: 102- sandık başındaki görevliler, tanımadıkları kişilerden giriş kartı dışındaki fotoğraflı kimlik belgesi de sorubilirler. kimlik belgesi kullananlar bu tür bir belge göstermek zorundadırlar. göstermeyenler ya da genel kurul başkanlık divanına kimliklerini belirtmeyenler oy kullanamazlar.

  oy zarfını ve giriş kartını kaybedenlere yenilerinin verilmeyeceği

  madde: 103- giriş kartları ve oy zarflarını almış olan asli üyeler daha sonra herhangi bir nedenle ellerinden çıktığını ya da kaybettiklerini belirterek yeniden bir oy zarfı ya da giriş kartı isteyemezler, böyle bir istekle bulunanlara giriş kartı ya da oy zarfı verilmez.

  kapalı oy verme yeri

  madde: 104- isteyen üyelerin oylarını hazırlamaları için yönetim kurulu ve başkanlık divanınca kapalı oy verme yerleri hazırlanır.

  oy vermenin başlaması ve bitmesi

  madde: 105- oy verme işlemi tüzüğün 98. ve 99. maddeleri uyarınca yapılan konuşmalar bitince başlar ve aralıksız saat 15.00’ e kadar sürer. 29. madde uyarınca hazırlanmış listede adları yazılı ve toplantıya katılan üyelerin oylarını vermeleri saat 15.00’ e kadar tamamlanmamışsa, oy verme işi bu üyelerin oylarını vermelerine kadar sürdürülür.

  kullanılacak oy pusulaları

  madde: 106- seçimlerde yalnız boş oy pusulaları ile başkan adaylarının bastırmış oldukları oy pusulaları kullanır. basılı oy pusulalarını kullanmak isteyen üyeler, başkan adayları tarafından değişik renkte bastırılan oy pusulalarından birini seçer, kendilerine verilmiş olan zarfa koyar ve sandığa atarlar. basılı oy pusulaları üzerinde değişiklik yapılamaz. boş oy pusulalarını kullanmak isteyen üyeler boş oy pusulalarının başkan ve çeşitli organlara ayrılmış dilimlerine dilediği kişilerin adlarını yazabilirler. boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için, her organın asli ve yedek üye bölümüne yarıdan bir fazla ad yazılması zorunludur. bir organ için aynı ad birden fazla yazılamaz. başkanlık için birden fazla ad yazılmış ise hiçbir ad, öteki organlarda asli ve yedek üyeler için tüzükte belirlenen sayıdan fazla ad yazılırsa yukarıdan aşağı doğru sayılarak, fazla yazılmış olan adlar yazılmamış sayılır.

  sandıkların açılması, zarfların sayılması

  fazla zarfların imhası

  madde: 107- oy verme işlemi bittikten sonra oy sandığı başkanlık divanı tarafından genel kurul üyeleri önünde açılarak çıkan oy zarfları sayılır ve tutanağa geçirilir. giriş kartlarının atıldığı sandıklar da başkanlık divanı tarafından aynı biçimde açılarak çıkan oy zarflarının sayısı, giriş kartlarının sayısından fazla ise, zarfların arasından gelişi güzel fazla zarf sayısı kadar zarf alınarak açılmadan imha edilir ve durum tutanağa geçirilir. sandıktan zarfsız oy pusulası çıkarsa imha edilerek durum tutanağa geçirilir.

  oy pusulalarının zarflardan çıkarılması ve geçerli oy pusulaları

  madde: 108- geçerli oy zarfları 107. maddede açıklandığı gibi belirlendikten sonra başkanlık divanı, zarfları teker teker açar ve zarflarla bunların içinden çıkan oy pusulalarını ayırır.

  bir zarfın içinden aynı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa, biri geçerli sayılır, diğeri imha edilir,durum tutanağa geçirilir.

  bir zarfın içinden ayrı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa, hepsi geçersiz sayılır, imha edilerek durum tutanağa geçirilir.

  bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile elle doldurulmuş bir oy pusulası çıkarsa, her ikisi de geçersiz sayılır,imha edilir, durum tutanağa geçirilir.

  bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile doldurulmamış bir boş oy pusulası çıkarsa, basılı oy pusulası geçerli sayılır, boş oy pusulası imha edilir, durum tutanağa geçirilir.

  bir zarfın içinden, üzerinden düzeltme, ekleme, çıkartma yapılmış basılı oy pusulası çıkarsa geçersiz sayılır, imha edilir, durum tutanağa geçirilir.

  basılı ya da elle doldurulmuş oy pusulaları ile zarfların üzerinde oy kullanan kişinin kimliğini belirleyecek ad, imza ya da işaret bulunduğunda bunlar geçersiz sayılır, imha edilir, durum tutanağa geçirilir.

  sayım komitelerinin görev yapması

  madde: 109- 107. ve 108. maddelerde belirtilen işlemler başkanlık divanınca yapılıp geçerli oy pusulaları belirlendikten sonra oy pusulaları dilimlenmiş yerlerinden ayrılarak her organ için kurulmuş bulunan sayım komitelerine birer tutanakla verilir. sayım komiteleri sonuçları, oy pusulaları ve tutanakla genel kurul başkanlığına verirler.

  seçim sonuçlarının duyurulması, oturumun kapanması, seçilenlere bildirim

  madde: 111- başkan olabilmek için geçerli olan oyların çoğunu almak yeterlidir.

  organlarda asli ve yedek üyelikler için geçerli oyların çoğunu alanlar sırası ile seçilir. başkan adayları arasında oyların eşit dağılması halinde seçimi tekrarlanır. organların seçiminde oy ayrımı sonucu eşit oy alanlar olursa, genel kurul başkanı tarafından genel kurula önceden duyrulmak koşulu ile ve genel kurul önünde ad çekme ile kazanan belirlenir. organların yedek üyelerinin sıralanması aldıkları oy sayısına göre saptanır, eşit sayıda oy durumunda ad çekme yoluna başvurulur, ad çekme genel kurul başkanlık divanı tarafından yapılır.

  devir – teslim

  madde: 112- yönetim kurulunun değişmesinde devir teslim zorunludur. devir-teslim işlemi, seçim genel kurulunu izleyen onbeş gün içinde divan başkanının çağrısı üzerine genel kurul başkanlık divanının, divan başkanının ve yeni seçilen dentçilerin gözetiminde yapılır. devir-teslime gelmeyen yönetim kurulu sorumlu olur. genel kurul başkanlık divanı,divan başkanı ve yeni seçilen denetçilerden hepsi ya da biri çağrıya rağmen bu gözetime gelmezse, devir-teslim eski ve yeni yönetim kurulları arasında yapılır ve bir tutanakla saptanır.

  altıncı bölüm parasal konular
  bütçe

  madde: 113- derneğin parasal işleri bir muhasebe planı ve yönetmeliği ile genel kurul tarafından kabul edilmiş bir bütçe ile yönetilir.

  bütçe'de:

  # dernek,

  # amatör spor dalları,

  # profesyonel futbol dalları,

  # sosyal bölüm-galatasaray adası tesisleri,

  # sosyal bölüm-kalamış tesisleri,

  # diğer tesisler,

  # taşımazlar’ın gelir ve giderleri, borçları, alacakları ve mevcutları ayrı ayrı gösterilir.

  bütçenin hazırlanış ve sunuluşu

  madde: 114- bütçe tasarısı, dernek muhasebe planı ve yönetmeliğine uygun olarak son yılların gelir-gider karşılaştırmaları, brüt ve net gelirler,spor şubelerinin harcamaları, yatırım gereksinmeleri, kulüp ve üye ilişkileri gözönünde tutularak amacı, gerekçeleri ve karşılaştırmaları ile birlikte yönetim kurulu tarafından hazırlanarak yıllık olağan genel kurul toplantısından bir hafta önce kesin hesap ve faaliyet raporu ile birlikte çoğaltılmış olarak isteyen üyeye verilmek üzere dernekte hazır bulundurulur.

  ek bütçe

  madde: 115- yıl içinde oluşan yeni gereksinimleri için ek ödenek zorunluluğunu duyan yönetim kurulu, bu ödeneği karşılayacak ek gelir belirten, bütçenin bir başka bölümünde aktarma ya da borçlanmayı öngören bir öneri hazırlayarak genel kurulu bu konuları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırır.

  taşınmazlar yatırım bütçesi

  madde: 116- taşınmazlar için bütçe yılı ya da gelecek yıllara sarkacak yatırım ve harcamalar önerebilmek ve yapabilmek için;

  1. taşınmazın bir plan ve projesinin, maliyet ve yapılabilirlik hesaplarının yapılmış olması ya da satın alınacaksa taşınmazın her türlü niteliklerinin gösterilmesi,

  2. plan ve projesinde ne kadar sürede bitebileceğinin belirtilmesi,

  3. harcanacak paranın kaynaklarının gösterilmesi,

  4. kaynak göstermede borçlanma varsa, borçlanmanın maliyeti ve ne kadar sürede ödeneceğinin, bütçe gerekçesinde açıkça gösterilmesi gereklidir.

  bütçenin yürürlüğü

  madde: 117- bütçe 1 ocak tarihinden 31 aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere hazırlanır ve bu dönem için geçerli olur. yönetim kurulu, yeni bütçenin kabulüne kadar her ay bir önceki yıl bütçesinin 1/12’ sini uygular, uygulayabilir.

  bütçe uygulamaları

  madde: 118- genel kurulca kabul edilmiş olan bütçenin açık vermeden yürütülmesini sağlamak yönetim kurulunun görevidir. bütçe yönetim kurulu tarafından dengeli bir biçimde uygulanır.

  yapılacak harcamalarda uygulanacak yöntem

  madde: 119- yapılacak harcama ve ödemelerde;

  1. bütçenin bölüm ve kesimlerinde o iş için ödenek bulunması,

  2. hak sahiplerinin makbuz ya da faturalarının bulunması ya da bordrolarda gösterilmiş olması,

  3. yönetim kurulu kararı olması,

  4. muhasip üye ile başkanın, ya da ikinci başkanın ya da görevlendirilmişse başkan yardımcısının muhasebe fişlerinde imzalarının bulunması zorunludur. muhasebe fişlerine yönetim kurulu kararının gün ve sayısı yazılır ve veznedar üye ödeme anında muhasebe fişini imza eder. (yol, şehir içi taşıt giderleri ve benzeri küçük giderler için bu giderleri yapanlar tarafından düzenlenecek olan imzalı tutanaklar, fatura ve belge gibi kabul olunur).

  harcama ve ödemelerde sorumluluk

  madde: 120- bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden yönetim kurulu sorumludur. iç denetim: iç denetim bu tüzük ve yönetmelikler uyarınca genel kurul, divan ve denetleme kurulu tarafından uygulanır. bütçesinde ödenek ve yönetim kurulu kararı olmadan yapılan ödeme amiri olarak başkan ya da yerine görevlendirdiği ikinci başkan ya da başkan yardımcısı sorumlu olurlar ve ödemeleri yaptıranlar bunlar tazmin ederler.

  veznedar üye ve görevlerinin sorumlulukları

  madde : 121- tüzükte gösterilen koşullara uygun olmayan tahakkuk belgeleri karşılığında ya da belgesi olmadan ya da yönetim kurulu kararı ve muhasebe fişlerinde tüzüğün 54. maddesinin (b) bendinde ve 120. maddede gösterilen yetkililerin imzası olmadan yapılan ödemelerden yönetim kurulu veznedar üyesi sorumlu olur. veznedar üye, yönetim kurulu kararı ile bu görevini belirli dernek görevlilerine devredebilir. ancak bu sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

  tüzüğe aykırı olarak yapılan ödemelerden yönetim kurulu veznedar üyesi ve dernek görevlileri sorumlu olup bunları tazmin ederler.

  tahsilatın yapılması

  madde : 122- dernek adına her türlü para tahsilatı, makbuz karşılığında yönetim kurulu veznedar üyesi tarafından ya da yönetim kurulunca karara bağlanmış olması koşulu ile ve veznedar üyenin sorumluluğunda kendilerine yetki verilen dernek görevlilerince yapılır.

  makbuzlar

  madde : 123- derneğin gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. bu belgelerin resmi olanları kullanılır. resmi olanı hemen sağlanamıyorsa en büyük mülki amire onaylatılarak özel baskılı alındı belgesi kullanılabilir.

  özel belgeler, resmi belgeler sağlandığında bunlarda değiştirilir. alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. bağış ve ödenti toplayacak kişileri yönetim kurulu bir kararla belirtir ve karar mülkiye amirine tescil ettirilir.

  derneğin gelirleri

  madde : 124- derneğin gelirleri şunlardır :

  1. üye giriş ödentisi ve yıllık ödenti,

  2. bağış ve yardımlar,

  3. her çeşit yarışma gelirleri,

  4. düzenlenecek balo, piyango, müsamere gelirleri,

  5. reklam gelirleri,

  6. trt gelirleri,

  7. her çeşit isim hakları ve patent gelirleri,

  8. diğer çeşitli gelirler.

  avanslar

  madde : 125- yönetim kurulu, bütçesinde ödenek versa, gerektiğinde bir işin yapılması ya da bir malın satın alınması için görevlendireceği kişiye avans verebilir. verilen avans hizmetin bitimi ya da satın alınmasını izleyen en geç yedi iş günü içinde hesap ya da paranın geri verilmesi yolu ile kapatılır. bu süre içinde avansını kapatmayan , parayı zimmetine geçirmiş sayılır.

  verilen avans kapatılmadan ikinci bir avans verilemez.

  gelirlerin giderlerden mahsup edilemeyeceği; bu konudaki bağışıklıklar

  madde : 126- aynı iş ile ilgili bile olsa gelirlerin mahsubu yolu ile giderler azaltılamaz. aşağıdaki işlemler bu kuralın dışındadır.

  a- her çeşit spor yarışmaları, balo, müsamere ve benzerleri ile piyango hesaplarında gelirler ve giderler bütün ayrıntıları ile beraber hesaba tek kalemde gelir ya da gider olarak,

  b- sporcuların ve spor kafilelerinin yurt içi deplasman giderlerinde beden terbiyesi genel müdürlüğünden sporcular, çalıştırıcılar ve yöneticiler için alınan yolluk gelir olarak tutanağında ayrı gösterilir ve yine bütün ayrıntıları ve belgeleri ile gösterilmesi gerekli olan giderlerden düşülerek bakiyesi ilgili hesaba tek kalemde gider ya da gelir olarak kaydedilir.

  aktarma yetkisi

  madde: 127- yönetim kurulu bütçe içinde yalnız maddeler arasında aktarma yetkisine sahiptir.

  vergi – rüsum harç, sosyal sigorta ve iş hukuku yönünden sorumluluk

  madde: 128- bütçesinde ödenek bulunduğu halde, taşınmazlar için ödenmesi gerekli olan ( bağışlar dışında) emlak vergisi, her türlü rüsum ve harçlarla , yapılması gerekli vergi stopajları, mali denge vergisi stopajları, yürürlükte olan ya da yürürlüğe konacak olan yasalarla yükümlülük getirecek her türlü vergileri, sosyal sigorta keseneklerini yapmayan, işveren hissesi ile birlikte ödemeyerek dernek adına sonradan vergi, ceza ve faiz alınmasına neden olan yönetim kurulları, dönemleri sonunda ibra edilmiş bile olsalar bu konuda sorumlu olurlar. derneğin uğramış olduğu bu tür kayıp ve zarar nedeni ile yapılacak işlem hakkında kesin karar genel kurul'undur.

  taşınmazlarla ilgili muhasebe kayıtları

  madde: 129- taşınmazlara yapılacak her türlü yatırım ve harcamalar genel muhasebe kayıtları dışında ayrıca, noterden tasdikli taşınmazlar defterine de yazılır ve bunlara ilişkin belgelerle birlikte

  yedinci bölüm sosyal bölüm
  birinci kesim- sosyal bölümün yönetimi

  sosyal bölümün tanımı

  madde: 130- sosyal bölüm, derneğin üyeleriyle aile bireylerine ve yakınlarına bu tüzükte belirtilen koşullar altında sportif ve sosyal olanaklar sağlamak ve bu alanlarda eğitimi gerçekleştirmek amacıyla kurmuş olduğu kuruçeşme’deki galatasaray adası ile kalamış’taki su sporları merkezi ve ilerde aynı amaçlarla kurulacak olan tesislerden oluşur.

  yönetimi

  madde: 131- sosyal bölüm “sosyal bölüm yönetim komitesi” tarafından yönetilir.

  sosyal komitesinin oluşumu

  madde: 132- sosyal komitesi:
  bu bölüme katılma payını ödemiş en az beş yıllık asli üyeler arasından yönetim kurulu tarafından sayısı saptanan ve atananlar ile, yönetim kurulunun kendi arasından görevlendirdiği ve komiteye başkanlık edecek bir üyeden oluşur.

  toplantı ve karar yeter sayısı

  madde: 133- sosyal bölüm yönetim komitesi en az haftada bir gün komite üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar alır. başkan ya da yönetim kurulu tarafından kendi arasından görevlendirilen üye katılmadan toplantı yapılamaz. oylarda eşitlik halinde başkanın oyu iki sayılır.

  görev ve yetkileri

  madde:134- sosyal bölüm komitesinin görev ve yetkileri bir yönetmelikle belirtilir. bölüm yönetim komitesi kendi arasında görev bölümü yapabilir, ancak karar yetkisi komitenindir. sosyal bölüm yönetim komitesi yönetim kurulunun gözetim ve denetimine bağlı ve ona karşı sorumludur. sosyal bölüm komitesi kararları, yönetim kurulunun onayı ile kesinlik kazanır.

  ikinci kesim- katılma, yararlanma, indirimler, bağışıklıklar

  katılma payı

  madde: 135- sosyal bölümden yararlanmak isteyen üyeler, yönetim kurulunca saptanan tesis giderlerine katılma payını ödemekle yükümlüdürler. bu pay bir kez ödenir.

  bakım ve gözetim giderlerine katılma payları

  ödentisiz yararlanma

  madde: 136- sosyal bölümden yararlanmak isteyen üyeler ve aile bireyleri her yıl bir öncekinden az olmamak koşulu ile genel kurulca saptanan bakım ve gözetim giderlerine katılma payını ödemek zorundadırlar. başkan gerekli gördüğü kişilere hiç bir ödenti almaksızın bir yıl için sosyal bölümden yararlanma olanağı verebilir. asli üyeler derneğin ve sosyal bölümün, deniz tesisleri dışında kalan bütün lokallerinden ek ödentisiz yararlanırlar.

  aile bireyleri

  madde: 137- sosyal bölüme katılma payını ödemiş olan üyenin aile bireyleri:

  # eşi,

  # 18 yaşına kadar ya da öğrenci olduğunu belgelemek koşulu ile 25 yaşına kadar erkek çocukları,

  # evlenmemiş olmak koşulu ile 25 yaşına kadar olan kız çocuklarıdır.
  25 yaşını aşmış ve evlenmemiş kız çocukları, bakım ve gözetim giderlerine katılma payının tamamını ödemek koşuluyla sosyal bölümden yararlanabilirler.

  asli üyelerden yapılan indirim

  madde: 138-asli üye sicil defteri kayıtlarına göre, derneğe ödentisini düzenli ödemiş olan üyelerden, on yıllık kıdemlerini doldurduktan sonra, her kıdem yılı için (%2) yüzde iki indirim yapılarak tesis giderlerine katılma payı alınır.

  sporculuktan asli üyeliğe geçenlerden kimlerin bağışık tutulacağı

  madde:139- galatasaray spor kulübü derneğinde aralıksız en az beş yıl amatör olarak spor yapmış ve spor yaşamını burada kapamış ve uyarma dışında hiç bir ceza almamış bulunan ve en az üç kez türkiye şampiyonu ya da en az üç kez milli olmuş sporcu üyeler, haklarında yönetim kurulunca olumlu karar verilmiş olmak koşulu ile sporu bırakıp asli üye olduklarında sosyal bölümden yararlanmak isterlerse tesis giderlerine katılma payından bağışık tutulurlar.

  küçük üyeler ve galatasaray lisesi öğrencileri

  madde: 140- tamamen çıkarıldı.

  iftihar listesine geçen galatasaray lisesi öğrencilerinin bağışıklığı

  madde: 141- her yıl galatasaray lisesinde iftihar listesine geçmiş olan öğrenciler, eğitiminde başarıyı özendirmek amacı ile okul müdürlüğünün yazılı belgesi ve veli veya vasilerinin yazılı izinleri ile derneğe başvurduklarında tesis giderlerine katılma payı ve bakım ve gözetim giderlerine katılma payını ödemeden o yıl için sosyal bölüm tesislerinden yararlanabilirler.

  aile bireyi olan üye çocuklarının yaş sınırını doldurduklarında yapılacak indirim

  madde: 142- asli üye aile bireyi olarak en az beş yıl sosyal bölüm tesislerine bakım ve gözetim giderlerine katılma payı ödemiş olan üye çocukları asli üye olduklarında ve 137. madde uyarınca aile bireyi niteliğini kaybettiklerinde asli üye olarak sosyal bölümden yararlanmak isterlerse o yılki tesis giderlerine katılma payının yarısını bir kez için öderler.

  asli üyenin ölümü ve aile bireyleri

  madde: 143- sosyal bölüm tesis giderlerine katılma payını ödemiş olan asli üyenin ölümü halinde:

  # eşine,

  # 18 yaşına ya da öğrenci olduğunu belgelemek koşulu ile 25 yaşına kadar erkek çocuklarına,

  # evlenmemiş olmak koşulu ile 25 yaşına kadar kız çocuklarına, sosyal bölümden yararlanma bakımından aile bireyi işlemi yapılır. 25 yaşını aşmış ve evlenmemiş kız çocukları, bakım ve gözetim giderlerine katılma payının tamamını ödemek koşuluyla sosyal bölümden yararlanabilirler.

  mevsimlik misafir

  madde: 144- yönetim kurulu, gerek gördüğünde, saptayacağı bakım ve gözetim giderlerine katılma payını başlangıçta tahsil etmek koşulu ile sosyal bölümün her tesisi için her yıl ayrı ayrı mevsimlik misafir kabul edebilir. misafirlik bir mevsim için olup gelecek yıllar için yönetim kurulunu ve derneği bağlamaz.

  tesislerden yararlanma durumu ve önceden bildirme zorunluluğu

  madde: 145- o yıl için sosyal bölüm tesislerinden yararlanamayacağını yazılı olarak nisan ayına kadar derneğe yazılı olarak bildiren ve bu yazısını kayıttan geçirten üyeler o yıl için bakım ve gözetim giderlerine katılma payını ödemeyebilirler.

  sekizinci bölüm diğer konular
  madde: 146- tüzük değişikliğine ilişkin kararlar ancak genel kurul’un olağanüstü toplantısında, yıllık ödentisini ödemiş, kaydı açık üyelerin onda birinin katılması ve katılanların oy çoğunluğu ile alınır. ancak işbu tüzüğün 4. maddesi ve 22. maddesinin (f) fıkrası değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

  spor dallarının yönetimi

  madde: 147- derneğin bütün spor dallarının yönetimi, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. yönetim kurulu her spor dalı için gerekli gördüğü komite ve şuraları kurabilir. bu komite ve şuralar yönetim kurulunun gözetim ve denetimi altında çalışırlar ve yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.

  galatasaray lisesi müdürünün üyeliği

  madde: 148- galatasaray lisesi müdürü derneğin yönetim kurulunun doğal üyesidir

  vakıf, yardımlaşma ve sandıklar

  madde: 149- galatasaray spor kulübü derneği, spor tesisleri ile, kuracağı spor okullarının gereksinimlerini karşılamak, amatör spor dallarının gelişmesine katkıda bulunmak, üyeleri arasında yardım gerekli olanlar ile eş ve çocuklarının bakım ve sağlıkları ile uğraşmak, cenazelerini kaldırmak, mezarlarını yaptırmak, çocuklarının öğrenimini sağlamak, üyeleri arasında sosyal dayanışmanın güçlenmesini sağlayacak olanakları yaratmak ve sürdürmek amacı ile yalnız olarak ya da başka gerçek ve tüzel kişilerle birlikte vakıf, dayanışma ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.

  yönetmelikler

  madde: 150- tüzüğün uygulanması için gerekli görülen yönetmelikler divanın görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanır, doğrudan ya da genel kuruldan geçirilerek yürürlüğe konur.

  saklanacak defter, belge ve yazışmalar

  madde: 151- derneğin yasal ve yardımcı defterleri ile çeşitli belgeler ve yazışmalar on yıl süreyle dernekte saklanır. bu sürenin sonunda bunlar ve genel kurul tutanakları ilgili organlarca birer tutanak düzenlenerek müze komitesine teslim ve müzeye maledilir.

  kuruluş yıldönümü ve anma töreni

  madde: 152- her yıl ekim ayı içinde yönetim kurulunca hazırlanan bir programla derneğin kuruluşunun yıldönümü töreni yapılır ve bir yıl içinde dernek'çe kazanılmış çeşitli ödüller ve verilmiş armağanlar bu törende dernek müzesine teslim edilir.

  kayıtların kapalı olduğu sürece kıdem işlemeyeceği

  madde: 153- tüzüğün 15. ve 17. maddeleri gereğince kayıtları kapatılmış bulunan asli üyelerin kıdemi kayıtları kapalı bulunduğu sürece işlemez.

  stadın ismi

  madde: 154- derneğin kurucularından ve bir numaralı üye, ali sami yen’in anısına mecidiyeköy’deki stadyuma ali sami yen stadı adı verilmiştir.

  üyelere yapılacak bildiriler

  madde: 155- üyelere yapılacak bildiriler, basılı giriş dilekçesinde bildirdiği adresine, değiştirip de yazılı olarak kayıttan geçirterek derneğe bildirmişse o adresine, adresi bulunamıyorsa dernek merkezinde özel yerine bir hafta süre ile asılarak yapılır.

  başkan ile yönetim kurulu, denetleme kurulu ve sicil kurulu’nun düşürülmesi

  madde: 156- genel kurul, tüzüğün 22. maddesinin (i) bendinde belirtilen “başkan ile yönetim kurulunu denetleme kurulunu, sicil kurulunu düşürme yetkisini:

  1. tüzüğün 26. maddesinde tanımlanan olağanüstü toplantıda, yazılı toplantı isteminde belirtilmişse,

  2. yıllık genel kurul toplantısında yönetim kurulu, denetleme kurulu, divan, sicil kurulu ve disiplin kurulu raporlarının okunmasından sonra yapılan görüşmeler sırasında, toplantıda hazır bulunanların en az onda birinin gerekçeli yazılı önerileri üzerine kullanabilir. olağanüstü toplantı isteminde tüzüğün 26. maddesi hükümlerinin yerine getirilmesinin yanında, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen istemlerde:

  1. derneğin yönetimine ilişkin olarak izlenen politikanın yanılgılı olduğu ve derneğe zarar vereceği,

  2. derneğin yüksek çıkarlarının korunmadığı,

  3. tüzük hükümlerine aykırı işlemler yapıldığı,

  4. genel kurulca kabul edilmiş bütçenin dışına çekildiği,

  5. görevlerin yapılmadığı’nın ayrıntılı ve belgeli olarak belirtilmesi gereklidir. genel kurul başkanlık divanı bu nitelikte bir önerge verildiğinde “isterse önerge sahiplerine, önergenin lehinde ve aleyhinde konuşmak isteyen birer kişiye ve düşürülmesi istenen kurul sözcüsüne” söz verdikten sonra düşürme önergesinin oylamaya konup konmaması hususunda gösterme oyuna başvurulacağını bildirir ve oylamayı yapar. gösterme oylamada üyeler genel kurul giriş kartlarını göstermek sureti ile oylarını kullanırlar. gösterme oyunun sonucu düşürme önergesinin oylamaya sunulması biçiminde çıkarsa:

  1. düşürülmesi istenen organ yazılı savunmasını genel kurula sunabilmesi için toplantının tüzüğün 44. maddesine uygun olarak ve yalnız bu konu için 30 günü geçmemek üzere ertelenmesini isteyebilir.

  2. genel kurul gerek görürse tüzüğün 43. maddesi uyarınca konuyu incelemek ve araştırmak için belirleyeceği sayıda üyeden oluşan komisyon kurabilir.

  bu durumda düşürülmesi isteminde bulunulan organın yazılı savunmasını yapması ve genel kurulca komisyon oluşturulmuşsa, komisyonun gerekli inceleme ve araştırmayı yapması için genel kurul kararı ile toplantı ertelenir. ertelenen toplantıda, kurulmuşsa, komisyon raporu görüşme açılmaksızın oylamaya geçilir. düşürme istemine ilişkin oylama gizli yapılır ve genel kurul üyeleri başkanlık divanının mührünü taşıyan oy pusulalarına, istem düşürmeye ilişkin olduğu için, düşürmeyi isteyenler kabul, istemeyenler red yazarak, çağrı sırasında oylarını sandığa atarlar. oyların ayrım ve sayımı genel kurul başkanlık divanınca yapılır ve genel kurula açıklanır.

  düşürülen organların yeniden seçilebilmek için bekleme süreleri

  madde: 157- genel kurul tarafından düşürülen başkan ile yönetim kurulu, denetleme kurulu, sicil kurulu asli üyeleri ve yedek üyelikten asli üyeliğe gelenler, geri kalan süre hariç bir görev süresi geçmeden yeniden seçilemezler, seçilirlerse seçimleri geçersiz sayılır.

  derneğin feshi

  madde: 158- derneğin feshi için dernekler kanunu hükümleri uygulanır. genel kurulca karar verildiğinde seçilecek beş kişilik bir kurulca tasfiye işlemi yapılır. tasfiye sonucunda kalan taşınır ve taşınmazlar ve değerler spor çalışmalarına tahsis edilmek üzere galatasaray lisesi'ne devr olunur.

  dokuzuncu bölüm- geçiçi maddeler
  madde: 1-bu tüzüğün yürürlüğe girdiği gün görevde bulunan başkan ve kurullar üyeleri bu tüzükteki seçim dönemine kadar görevlerini sürdürürler.

  madde: 2-sosyal bölüm yönetmeliği yürürlüğe konuluncaya kadar sosyal bölüm ve sosyal bölüm yönetim komitesinin görev ve yetkileri yönetim kurulunca saptanır.

  madde: 3-yönetim kurulu bu tüzüğün kabulü tarihinden başlayarak altı ay içinde tüzüğün 150. maddesi uyarınca divanın da görüşünü alarak sosyal bölüm yönetmeliği, muhasebe plan ve yönetmeliği, müze yönetmeliği , sporcular ceza ve teşvik ikramiyesi yönetmeliği , jübile yönetmeliği ' ni hazırlar gerekenleri genel kuruldan geçirdikten sonra yürürlüğe koyar.

  madde: 4-bu tüzüğün yürürlüğe girdiği gün, eski tüzüğe göre aday üye olanlarının ve sicil
  kurulunca başvuruları henüz karara bağlanmamış olan kişilerin üyeliğe kabul yada red işlemleri sicil kurulunca tüzüğün 66. maddesi esasları içinde ve tüzüğün 6. maddesindeki sınırlamaya sokulmaksızın 1998 yılı sonuna kadar karara bağlanır.

  madde: 5-tüzüğün 8. maddesi uyarınca sporcu üyelerin sicilinin tutulabilmesi için galatasaray spor kulübü derneği adına lisanslı ve halen yarışmalara katılmakta olan amatör ve profesyonel sporcuların tümü bu tüzüğün kabulü tarihinden başlayarak iki ay içinde, dernekte lisanslı oldukları tarihte belirtilmek suretiyle yönetim kurulu ile sicim kurulu'na bildirilir.

  madde: 6- kayda açık asli üye sayısının saptanması amacıyla sicil kurulu tüzüğün 14.üncü maddesi uyarınca her yıl sonunda yıllık ödentisini ödemeyenlerle yapacağı işlemi bu tüzüğün kabulü tarihinden başlayarak 45 gün içinde 1979 yılı sonunda derneğe yıllık ödentiden borçlu olanlara basılı bildiri ile borçlarını ödemeleri için çağrı yapar ve çağrı tarihinden başlayarak 45 gün içinde ödenti borçlarını ödemeyenlerin kayıtlarını geçici olarak kapatarak yönetim kuruluna ve sosyal bölüm yönetim komitesine yazılı olarak bildirir.

  madde: 7-asli üye aile bireyi olarak sosyal bölümden yararlanan üye çocuklarından 18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşına basmamış olanlar 31 aralık 1980 tarihine kadar basılı başvuru dilekçesi doldurarak asli üye olmak istediklerinde, tüzüğün 6. maddesindeki sınırlamaya bağlı kalmaksızın 65. maddedeki öncelikten yararlanırlar, 13, maddenin ikinci paragrafındaki (%80) yüzde seksen indirimli uygulamaya girerler ve sosyal bölüm giderlerine katılma payı (%50) yüzde elli indirimli öderler.

  madde: 8-sosyal bölümü katılmış üyeler 1980 yılı için 145. maddedeki haklarını, bu tüzüğün kabulü tarihinden itibaren bir ay içinde kullanabilirler. geçmiş yıllara ait sosyal bölüm tesisleri bakım ve gözetim giderlerine katılma payını ödememiş bulunanlar bu payı ödemekle yükümlü tutulamazlar.

  madde: 9-bundan önceki tüzük ve nizamnamelerde sözü geçen asbaşkan, başkan yardımcısı ve başkan vekili terimleri 56. maddenin uygulanması bakımından 2. başkan terimiyle eşanlamlıdır.

  madde: 10- kaydı geçici olarak kapatılmış olupta geriye doğru 5 yıllık ödentisini ödeyerek kaydını açtırmış ya da bu kez aynı biçimde kaydını açtıracak eski asli üyeler, 1980 yılı sonuna kadar sicil kurulunca yazılı olarak başvurduklarında bir kez için derneğe ilk kaydedildikleri tarihten itibaren bütün kıdemlerini kazanırlar.

  geçici maddeler

  madde: 1- 2098 sayılı dernek kanununu yürürlüğe girmeden önce:

  1. galatasaray lisesinde okuyan öğrenciler,

  2. diğer orta tedrisata devam eden öğrenciler,

  3. bu kanunla derneklere üye olması yasaklanan diğer üyeler,

  4. asli üye aile bireyi olarak üye olmuş öğrenciler,

  5. eski tüzük gereğince sporculuktan asli üye olupta halen yürürlükte olan kanununun yasak kapsamında bulunanların üyelik kayıtları terkin edilmiştir.

  bu kişiler kanuni sakıncaları ortadan kalkıncaya kadar kulüp asli üye sıfatını alamazlar. durumlarındaki dernekler kanunundaki üyeliğe mani halleri zail olunca eski kazanmış oldukları hakları mahfuz kalmak şartıyla başvuruları halinde asli üye olabilirler. bunlardan eskiden ödemiş oldukları ödentileri tamam ise başkaca bir talepte bulunulamaz.

  madde: 2- bu kişiler dernekler kanununun 57. maddesindeki haklardan istifade edebilirler. bu kişilerin her türlü hakları aynen saklıdır. bunlardan a, b, d, e, f, fıkralarına gösterilenlerde veli veya vasilerinin yazılı müsadelerini ibraz etmek mecburiyetindedirler. yine bu kişiler daha evvel sosyal kısım üyesi iseler ödentilerini tüzükte belirtilen emsalleri gibi aynen ödemek kaydı ile sosyal tesislerden istifade edebilirler.

  madde: 3- iş bu tüzük hükümleri vilayetin onayını mütaakip yürürlüğe girecektir.

  onuncu bölüm- yürürlük
  madde: 159- bu tüzük genel kurul tarafından kabul tarihi olan 24 mayıs 1980 günü yürürlüğe girer ve 5 mayıs 1973 tarihli tüzük yürürlükten kalkar. ancak parasal konulara ilişkin 6. bölümün uygulaması 24 temmuz 1980 günü başlar.

  kulübün yürütme birimi ve genel sekreter

  madde: 160- yürütme birimi, yönetim kurulunun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. yürütme birimi sorumlusu kulüp genel sekreteridir. genel sekreter ve genel sekretere bağlı yürütme biriminin görevlileri, yönetim kurulu tarafından ücretle görevlendirirler. bu görevler fahri olarak da yapılabilir. bunların kulüp üyesi olması şart değildir. genel sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip sayılan kişiler olmasına ve bu görevler için ayırabilecek zamanlarının bulunmasına dikkat edilir.

  kulübün yürütme biriminin görevleri

  madde: 161- kulübün yürütme birimlerinde kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim kurulu tarafından sağlanır.

  1. genel sekreter

  2. kulüp saymanı

  3. kulüp doktoru,

  4. tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri

  5. spor direktörü

  6. gençlik direktörü

  7. genel kaptanlar

  8. teknik yönetici ve öğreticiler

  9. kaptanlar,

  10. kol başkanları

  ancak profesyonel futbol takımı bulunan kulüplerde görevlilerden genel sekreter, kulüp saymanı, teknik yönetici ve öğretici kulüp masörü tesis ve malzeme yöneticileri ile görevlilerinin, ücretli olarak çalıştırılmaları şarttır.

  kulüp yürütme birimi görevlilerinin görev ve yetkileri

  madde: 162- kulüp yürütme birimi görevlilerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

  1. genel sekreter: gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup yönetim kuruluna karşı sorumludur. yönetim kurulu toplantılarına katılır. kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, bu toplantılarda oy kullanamaz. başkan adına yazışma işlerini yürütür.

  2. kulüp saymanı: kulübün hesap, muamelat, gelir sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli elaman olup, genel sekretere karşı sorumludur.

  3. kulüp doktoru: yardımcısı, sağlık personeli kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene, tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktor hizmetlerini ve ilk yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

  4. tesis ve malzeme yönetici ve görevlileri: kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması; güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

  5. spor direktörü: kulübün profesyonel futbol hariç faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekrete karşı sorumludur.

  6. gençlik direktörü: gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere sorumludur.

  7. genel kaptanlar: kulübün profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik ve spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirirler. genel kaptanlar, genel kaptanı oldukları spor dalının ve gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan her kategoride sayılarının artırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede gençlik ve spor direktörüne karşı sorumludur.

  8. kaptanlar: kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludurlar.

  9. kol başkanları: başkanı oldukları gençlik faaliyeti dalında, kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalara şenliklere vb. gösterilere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik gençlik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derecede faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına karşı sorumludurlar.

  10. teknik yönetici ve öğreticiler: kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. bunlar gençlik kulüplerinde genel sekretere, spor kulüplerinde ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.
 • 2
  16 ekim 2010 tarihinde kabul edilen ve 26 kasım 2010 tarihinde onaylanıp yürürlüğe giren "son tüzük"

  galatasaray spor kulübü tüzüğü
  birinci kisim
  temel hükümler
  kulübün adi, kuruluş yeri, merkezi, amaci, çalişma konulari ve biçimleri
  madde 1: galatasaray lisesi öğrencileri ile bu tüzük hükümlerine göre üye kaydedilmiş bulunanların sportif gelişmelerini sağlamak, spor eğitimi ve ahlâkını geliştirmek ve üyeleri arasında sevgi ve dayanışmayı arttırmak amacı ile istanbul beyoğlu hasnun galip sokak no: 9-11 adresinde “galatasaray spor kulübü" adında bir dernek kurulmuştur. derneğin merkezi istanbul’dadır. galatasaray spor kulübü derneği bu tüzük'te “kulüp" olarak anılacaktır.
  kulüp yukarıdaki amaca ulaşmak için sporla ilgili her türlü etkinlikte bulunur. yarışmalar, gösteriler ve konferanslar düzenler; kurslar açar ve yapılan yarışmalara katılır. çeşitli spor tesisleri, gerektiğinde profesyonel takımlar kurar, eğitici, yetiştirici ve eğlendirici çalışmalar yapar. taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir ve gereksiniminden fazlasını satabilir. kulübün hiçbir yerde şubesi yoktur.

  kulübün renkleri ve alameti farikasi
  madde 2: kulübün renkleri sarı-kırmızı; alameti farikası ek 1'de belirtilmiş olduğu gibi, kırmızı (g) içinde sarı (s) harfler ile kuruluş yılını gösteren siyah 1905 tarihi bulunan amblemdir.
  kulübün flaması sarı-kırmızı renkli bir üçgen biçiminde olup boyu uçkurluğunun iki katıdır. flamada kırmızı üstte, sarı alttadır ve ortasında beyaz üzerine işlenmiş kulübün alameti farikası vardır.

  ad,amaç,renk ve alameti farikasinin değiştirilemeyeceği
  madde 3: kulübün adı, amacı, renkleri ve alameti farikası hiçbir nedenle değiştirilemez.

  kulübün uğraşi konulari
  madde 4: kulüp amacını gerçekleştirmek için:
  4.1) vatansever atatürk gençleri yetiştirmek,
  4.2) her türlü spor dallarında amatör ve profesyonel etkinliklerde bulunmak; iç ve dış resmi ve özel müsabaka ve yarışmalara katılmak,
  4.3) her türlü spor tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,
  4.4) ulusal ve uluslararası spor hukuku mevzuatının gerekli kıldığı her türlü tüzel kişiliği kurmak veya bunlara katılmak,
  4.5) her türlü taşınır ve taşınmaz mal, şahsi veya ayni hak edinmek, bunları aynen ya da başka şekle çevirerek satmak veya başkaca değerlendirmek,
  4.6) hak ve alacakları bakımından, ayni ve şahsi her türlü teminat almak ve vermek,
  4.7) her çeşit sınai ve ticari tesis ve kuruluş kurmak, ortaklıklar tesis etmek, bunları edinmek, işletmek, devretmek,
  4.8) kulübe ait markaları ve diğer tanıtım araçlarını koruma altına almak, bunları değerlendirmek bağlamında yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte veya doğrudan ortaklıklar, üretim birimleri tesis etmek, işletmek, dağıtım ve satış mağazaları kurmak,
  4.9) kulübün mazisi ve tarihsel önemi doğrultusunda müze, kültür ve araştırma merkezi, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak ve işletmek.

  kurucular
  madde 5: kulüp, ali sami yen ve aşağıda isimleri yazılı arkadaşları tarafından kurulmuştur: intisap tarihi
  1) ali sami yen 01.10.1321 (1905)
  2) asım tevfik sonumut 01.10.1321 (1905)
  3) emin bülent 01.10.1321 (1905)
  4) celal ibrahim 01.10.1321 (1905)
  5) bekir sıtkı bircan 01.10.1321 (1905)
  6) reşat şirvanzade 01.09.1322 (1906)
  7) refik cevdet kalpakçıoğlu 01.09.1322 (1906)
  8) abidin daver 01.09.1322 (1906)
  9) ahmet robenson 01.09.1322 (1906)
  10) ahmet adnan pirioğlu 1323 (1907)
  11) neş'et 01.10.1324 (1908)
  12) ruşen eşref ünaydın 01.10.1324 (1908)
  13) yusuf celal 01.10.1324 (1908)
  14) hasnun galip 01.10.1324 (1908)
  15) hüseyin zihni eden 01.09.1325 (1909)
  16) mehmet rıza kara 01.09.1325 (1909)
  boris nikolof (*) 01.10.1321 (1905)
  milo bakiç (*) 01.10.1321 (1905)
  paul bakiç (*) 01.10.1321 (1905)
  tahsin nihat (*) 01.10.1321 (1905)
  hüseyin hüsnü (*) 01.10.1321 (1905)
  (*) bu kişilere kulübün tescil tarihi olan 14 ağustos 1913 öncesi üyelikten ayrılmaları nedeniyle kurucu numarası verilmemiştir.

  kulüp 14 ağustos 1913 tarihinde görevde olan;
  * reis; ali sami yen (1 numaralı üye)
  * 2. reis; mehmet rıza kara (16 numaralı üye)
  * katip; refik cevdet kalpakçıoğlu (7 numaralı üye)
  tarafından beyoğlu mutasarrıflığına (kaymakamlık) yapılan müracaat ile resmi olarak tescil ettirilmiştir.
  tescil tarihindeki kulüp üyelerinin listesi tüzük ekindeki ek2'de belirtilmiştir.

  ikinci kisim
  üyelik
  birinci bölüm
  üyelik türleri - koşullari - kabul işlemi
  üyelik türleri
  madde 6: kulübün iki tür üyesi vardır:
  6.1) üye
  6.2) onursal üye

  üye olma koşullari
  madde 7: kulübe üye olabilmek için adayın türk medeni kanunu ve dernekler kanunu'na göre üye olma hakkına sahip bulunması; yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmaması; sicil kurulu tarafından üyeliğe alınmasının önerilmesi; yönetim kurulunca kabul kararının alınması zorunludur.
  ayrıca, üye olmak için başvuruda bulunan kişilerin aşağıda belirtilen gruplardan birine dahil olmaları da zorunludur.
  a grubu - galatasaray lisesi'nde en az iki yıl okumuş olanlar.
  b grubu- kulüp başkanının önerisi ile takvim yılı başına en fazla 15 (on beş) kişi, başka bir kayıt aranmaksızın üye olabilir.
  c grubu- en az 5 (beş) yıl süre ile amatör veya profesyonel olarak kulüp adına yarışmalara katılmış, spor yaşamını kulüpte tamamlamış, bu hususu gençlik ve spor genel müdürlüğü veya ilgili federasyondan alınan yazılı belge ile kanıtlamış ve spor yaşamını tamamladıktan sonra 5 (beş) yıl içinde üyeliğe başvuran sporcular. (kulüp menfaatleri doğrultusunda transferi gerçekleşen sporcular yönetim kurulu kararı ile spor yaşamını kulüpte tamamlamış olma koşulundan muaf tutulabilirler)
  d grubu- en az 5 (beş) yıllık üyelerin çocukları ve eşleri.
  e grubu- yukarıdaki grupların dışında kalanlar.

  alinacak üye sayisi
  madde 8: a ve c gruplarında yukarıda tanımlanan üye adayları için hiçbir sayısal sınırlama uygulanmaz.
  a ve c grupları dışında diğer gruplarda tanımlanan adaylardan üyeliğe alınacakların toplam sayısı her yıl ocak ayında yönetim kurulu tarafından belirlenir.
  alınacak toplam üye sayısı bir önceki yıl sonu (31 aralık) itibarı ile kulübün kaydı açık üye sayısının %3 (yüzde üç)'ünden fazla olamaz.
  yönetim kurulu tarafından belirlenen alınacak toplam üye sayısından fazla üye kabul edilmesi durumunda, işlem sırasına göre sınırı aşan üyelik geçersiz olur ve düşer.
  ancak her durumda, bir yılda kabul edilecek toplam üye sayısı 400 (dört yüz)'ü aşamaz.

  üyelik için başvuru süreci
  madde 9:
  kulübe üye olmak isteyenler 1 haziran - 31 ağustos (otuz bir ağustos dahil) tarihleri arasında, ön başvuruda bulunabilirler. bu dönemi takip eden ilk iş günü başvurular kayda alınır, üyelik başvurularının değerlendirilmesi 30 gün içinde tamamlanır.
  bu tarihlerin dışında yapılan başvurular kabul edilmez.
  üye kayıt işlemi yılda bir kere yapılır.

  başvuru işlemi
  madde 10: üye olmak için başvuruda bulunan kişiler;
  10.1) aday üyenin üye olabilmek için gerekli niteliklere sahip olup olmadığını belirlemek üzere hazırlanmış basılı başvuru beyannamesini doldurmak; özgeçmişini, nüfus suretini, yetkili merciden alacağı adli sicil ve arşiv kaydını gösterir belgeyi bu beyannameye eklemek,
  10.2) beyannameye yazdığı bilgilerin doğruluğunu imza altına almak,
  10.3) kaydı açık en az 5 (beş) yıllık iki üye tarafından önerilmiş olmak,

  10.4) yeteri kadar fotoğraf vermek,
  10.5) mevzuat hükümleri uyarınca gereken durumlarda izin belgesi vermek ve başvuru beyannamesini kulüpte kayıttan geçirtmek,
  10.6) yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak zorundadır.

  kaydı açık en az 5 (beş) yıllık her üye, bir takvim yılı içinde en çok 5 (beş) kişiyi üyelik için önerebilir.

  üyeliğe kabul işlemi
  madde 11:
  11.1) yönetim kurulunca başvuruda bulunan kişilerin fotoğrafları yapıştırılmış basılı başvuru beyannamesi başvuru süresinin sonunu takip eden ilk iş günü kulüp merkezinde belirli bir yerde ve sosyal tesislerde 7 (yedi) gün süre ile asılı bırakılır.
  11.2) üyeler askı süresi içinde adaylar hakkında itirazları varsa bunları yazılı olarak yönetim kuruluna bildirirler.
  11.3) üyelik başvuruları askı süresinin bitimini izleyen ilk işgünü yönetim kurulunca, varsa itirazlar ile birlikte, eksiksiz olarak sicil kuruluna verilir.
  11.4) sicil kurulu üyelerini görevlendirmek suretiyle her adayın üyelik başvurusu hakkında, 10. maddedeki hususları göz önünde tutarak, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapar.
  görevlendirilen sicil kurulu üyeleri, bu değerlendirmeler sonunda kulüp tüzük'üne uygun olarak belirlenen üye adayları ile gerektiğinde ayrı ayrı ve birebir görüşür ve bu görüşmeler kayıt altına alınır.
  11.5) sicil kurulu başvurular içinde önerdiklerini ve önermediklerini gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna en geç eylül ayının son iş gününe kadar sunar.
  11.6) yönetim kurulu üye adaylarından onayladıklarını sunum tarihini takip eden 10 (on) gün içerisinde sicil kuruluna bildirir.
  sicil kurulu derhal, yönetim kurulu kararı ile adaylıkları kesinleşenlere işlemlerini gerçekleştirmek için gönderme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde giriş ve yıllık ödentilerini yatırmaları hususunu iadeli taahhütlü mektup ile bildirir.
  bu ödentilerin süresi içinde ve tam olarak ödenmesini takiben, yıl sonuna kadar alınacak yönetim kurulu kararı ile üyelikten doğan hak ve yükümlülükler kazanılmış olup üyelik sicil kurulu tarafından sicil defterine işlenir.
  sicil defterine işlenen üyeler, ilk yapılacak genel kurulun denetimine sunulur.
  üyelik başvuruları yapıldığı yıl için geçerlidir.

  sporcular
  madde 12: galatasaray spor kulübünde spor faaliyetlerine düzenli şekilde katılan ve yarışmalarda bireysel veya takım halinde kulübü temsil eden ve bu amaçla lisansı çıkartılan kişilere sporcu denir.
  sporcular (veteranlar hariç), spor yaşamına devam ettikleri ve yarışmalara katıldıkları sürece seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.

  sporcu olma koşullari
  madde 13: sporcularda aşağıdaki koşullar birlikte aranır:
  13.1) 18 yaşından küçüklerle, ilköğretim ve liseye devam eden öğrencilerin veli veya vasilerinden yazılı izin belgesi alınmış olması,
  13.2) spor yapmak için yönetim kurulunca kulübe alınmasına karar verilmiş ve sporcu kaydının tutulması için yönetim kurulunca sicil kuruluna bildirilmiş olması,
  13.3) lisans çıkartılmış olması.

  sporcularin üyeliğe geçiş koşullari ve işlemleri
  madde 14: kulübün lisanslı sporcularından olup da spor yaşamını kulüpte tamamlamış ve yukarıda 7. madde c grubunda yazılı niteliklere sahip olanlar üyeliğe kabul edilebilirler.

  onursal üye
  madde 15: katılmaları kulüp için manevi bir değer taşıyan ve kişilikleri, toplumdaki yerleri, eserleri ile kulübün amacı ve etkinliklerine önemli katkıda bulunabilecek seçkin kişiler kulübe onursal üye olarak kabul edilebilirler.
  onursal üyelerin oy hakkı yoktur. dilerlerse ödenti verirler.

  onursal üyeliğe kabul işlemi
  madde 16: onursal üyelik için kabul kararı doğrudan yönetim kurulunca verilir.

  ikinci bölüm
  üyelerin hak ve yükümlülükleri

  hak ve yükümlülükler
  madde 17: üyelik, kulübe ilişkin olarak işbu tüzük hükümleriyle belirlenmiş hak ve yükümlülükleri oluşturur.
  17.1) üyelerin hakları:
  17.1.1) genel kurul toplantılarına, kararların oluşması amacıyla görüşmelere ve oylamalara katılmak,
  17.1.2) seçmek ve seçilmek,
  17.1.3) yönetim kurulunun genel kurula sunduğu raporları incelemek, görüş ve önerilerini bildirmek,
  17.1.4) kulüp çalışmaları yoluyla üyelere sağlanan bütün olanaklardan kurallar çerçevesinde yararlanmak,
  17.1.5) üyeler, yukarıda sayılan hakların dışında, başta dernekler kanunu olmak üzere tüm mevzuattan doğan haklara sahiptirler.
  kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir.
  her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. üye oyunu kendi kullanır.

  17.2) üyelerin yükümlülükleri:
  17.2.1) türk medeni kanunu, dernekler kanunu, yönetmelik, yönerge ve tebliğ hükümleri ile kulüp tüzük'ü ve yönetim kurulu kararlarına uymak,
  17.2.2) her tür ödenti ve ödemelerini zamanında yapmaktır.

  ödenti ödememe halinde üyelik kaydinin geçici kapatilmasi
  madde 18: yıllık ödentisini ödemeyen üyeyi sicil kurulu her yıl sonunda iadeli taahhütlü mektupla ödemeye çağırır. bu çağrı üzerine borcunu gönderme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödemeyen üyenin kaydının geçici olarak kapatılması önerisi sicil kurulunca yönetim kuruluna gönderilir. yönetim kurulu kararı ile kaydın kapatıldığı ilgilinin siciline işlenir ve bir yazı ile kendisine bildirilir.

  üyelik kaydinin yeniden açilmasi
  madde 19: 18. madde uyarınca kaydı geçici olarak kapatılan üyenin, kulübe yeniden yazılı olarak bizzat başvurması ve geriye doğru en çok 5 (beş) yıllık ödenti borçlarını ödeme yapılan yılın ödentisi esas alınarak ödemesi halinde kaydı açılır; en fazla beş yıllık kıdemi verilir ve bir yazı ile yönetim kuruluna bildirilir.

  üyeliğin sona ermesi ve üyelikten çikarilma nedenleri
  madde 20: aşağıdaki hallerde üyelik sona erer:
  20.1) türk medeni kanunu ve dernekler kanunu hükümlerine göre üyelik koşullarının kaybedilmesi,
  20.2) üyelikten çıkma kararının yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmesi,
  20.3) ödeme yükümlülüğünün 6 (altı) yıl üst üste özür belirtmeksizin yerine getirilememesi
  20.4) ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeme nedeniyle üyeliği sona eren kişinin yeni başvuru ile yeniden üyeliğe alınmasından sonra ödentisini 2 (iki) yıl üst üste ödememesi,
  20.5) önceden özür belirtmeksizin üst üste 8 (sekiz) genel kurula katılmaması,
  20.6) tüzük hükümleri uyarınca üyelikten çıkarılması.

  bu durumlarda üyelik kaydı yönetim kurulu kararı ile sicil kurulunca silinir.

  yeniden üyeliğe başvuru
  madde 21: 20. maddenin 20.1, 20.4 ve 20.6 fıkralarına göre üyeliği sona erenler üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar.
  ancak aynı maddenin 20.2, 20.3 ve 20.5 fıkralarına göre üyeliği sona ermiş olanlar bu tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını taşımak kaydı ile yeniden üyeliğe başvuruda bulunabilirler.
  başvurularının kabulü halinde bunlar hakkında yeni üye kabul işlemi uygulanır, eski kıdemleri hesaba katılmaz.

  üçüncü kisim
  organlar ve seçimleri
  birinci bölüm
  organlar
  kulübün organlari
  madde 22: kulübün organları:
  22.1) genel kurul,
  22.2) yönetim kurulu,
  22.3) denetim kuruludur.

  ikinci bölüm
  genel kurul
  oluşumu
  madde 23: genel kurul, kulübün en üst karar organı olup kaydı açık ve içinde bulunulan yılın şubat ayının son işgünü çalışma saati sonuna kadar o yıla ve varsa geçmiş yıllara ilişkin ödentilerini ödemiş üyelerden oluşur.

  görev ve yetkileri
  madde 24: genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
  24.1) kulüp başkanı ile yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek,
  24.2) tüzük'ün tümünü veya bazı maddelerini değiştirmek,
  24.3) kulübün yönetsel ve sportif faaliyet raporları ile birlikte kesin hesaplarını, muhasebe plan ve yönetmeliğine uygun olarak ve genel kurulca kabul edilmiş bütçeyle karşılaştırmalı bir biçimde bölüm bölüm, kesim kesim ve maddelerine göre ayrıntılı olarak irdelemek, incelemek,
  24.4) tüzük'ün 143. maddesine göre hazırlanan bütçe tasarısını, kulübün muhasebe plan ve yönetmeliğine uygun olarak son yılların gelir ve gider karşılaştırmalarını, brüt ve net gelirlerini, spor şubelerinin harcamalarını, yatırım ve onarım gereksinimlerini, keşif ve yapılabilirlik raporlarını irdelemek, incelemek,
  24.5) kulübün uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış dipnotları ile birlikte yıllık konsolide finansal tablolarını, bunlara ilişkin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporlarını irdelemek, incelemek,
  24.6) kulübün bağlı ortaklıklarının (kurmuş olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu veya pay sahibi olduğu şirketler) ve iştiraklerinin, yıllık olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ait uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış dipnotları ile birlikte tek tek ve konsolide finansal tablolarını veya bilanço ve kar-zarar tablolarından mevzuat çerçevesinde açıklanabilir olanlarını ve bunlara ilişkin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporlarınının sonuç kısmını irdelemek, incelemek,
  24.7) kulüp bütçesini görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
  24.8) gerekli gördüğü durumlarda bağlı ortaklıklarının (kulübün kurmuş olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu veya pay sahibi olduğu şirketler) hesaplarını incelemek veya incelettirmek,
  24.9) yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu mali ve yönetsel bakımlardan aklanmasını ayrı ayrı görüşerek karara bağlamak ve denetim kurulunun aklanmasını görüşerek karara bağlamak,
  24.10) kulübe taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan taşınmaz malların satılması, kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetler tesisi konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,
  24.11) spor dallarının kurulmasına veya kapatılmasına karar vermek,
  24.12) yönetim kuruluna borçlanma yetkisi vermek,
  24.13) tesisler kurmak için yönetim kurulunu yetkilendirmek,
  24.14) spor dallarının ticari bir işletme haline gelmesine karar vermek,
  24.15) her yıl bütçenin % 5 (yüzde beş)'ini aşmamak üzere yönetim kuruluna sulh ve aklama yetkisi vermek,
  24.16) kulübün yasal hükümler çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında birlik, federasyon, dernek ve benzeri kurum ve kuruluşlara katılması, ayrılması hakkında karar vermek ve bu konuda yönetim kurulunu yetkilendirmek,
  24.17) kulübün yasal hükümler çerçevesinde yurt dışında spor kulübü kurması, kurum ve kuruluşlara katılması, ayrılması, üye olması, satın alması hakkında karar almak ve bu konuda yönetim kurulunu yetkilendirmek,
  24.18) yardımlaşma ve dayanışma sandıkları ve kooperatif kurulması konusunda karar almak ve bu konuda yönetim kurulunu yetkilendirmek,
  24.19) yurt içi ve yurt dışında şirketler, dernekler, vakıflar kurmak veya kurulmuş şirketlere, kooperatiflere, derneklere katılmak, hisse senetleri almak ve satmak,
  ortağı olduğu şirketleri halka açmak konularında yönetim kuruluna yetki vermek,
  24.20) yıllık olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ait, münhasıran futbol faaliyeti ile ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ayrıntılı gelir/gider tablolarını incelemek,
  24.21) yönetim kurulunun vermiş olduğu üyelikten çıkarılma kararlarını görüşerek kabul veya red etmek,
  24.22) yönetim kurulu tarafından üyeliklerine karar verilen üyelerin üyeliklerini denetlemek,
  24.23) türk medeni kanunu, dernekler kanunu, ilgili yönetmelikler, tebliğler ve tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

  toplanti türleri
  madde 25: genel kurul üç tür toplantı yapar:
  25.1) yıllık olağan toplantı,
  25.2) seçim toplantısı,
  25.3) olağanüstü toplantı.
  bu toplantılarda gündemin ilk üç maddesi:
  1- açılış
  2- genel kurul başkanlık divanının oluşması
  3- saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi.
  tüm toplantıların hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılması zorunludur. tüm toplantılar saat 10.00'da başlar ve başlama saati hiçbir şekilde değiştirilemez.

  yillik olağan toplanti ve gündemi
  madde 26: yıllık olağan toplantı her yıl mart ayının ikinci yarısındaki hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılır. gündem yukarıda yer alan ilk üç bende ek olarak aşağıda yer alan konulardan oluşur:
  1) kulüp başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,
  2) faaliyet raporunun sunulması,
  3) denetim kurulu raporunun okunması,
  4) raporlar hakkında görüşme,
  5) yönetim kurulunun mali ve yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,
  6) denetim kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,
  7) varsa, genel kurul ilanında içeriği ve gündem sıra numarası belirtilmek kaydı ile yönetim kurulunun önerileri,
  8) bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması,
  9) dilekler.

  seçim toplantilari ve gündemi
  madde 27: olağan ve olağanüstü seçim toplantıları galatasaray lisesi tevfik fikret salonu'nda hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılır.
  olağan seçim toplantısı 3 (üç) yılda bir mayıs ayının ikinci yarısında yapılır.
  olağan seçim toplantısının gündeminde yalnız;
  27.1) kulüp başkanının,
  27.2) yönetim kurulu üyeleri ve yedeklerinin,
  27.3) denetim kurulu üyeleri ve yedeklerinin,
  27.4) disiplin kurulu üyeleri ve yedeklerinin,
  27.5) sicil kurulu üyeleri ve yedeklerinin,
  seçimleri bulunur.
  olağanüstü seçim toplantısı gündeminde ise yalnız seçilmesi gereken organların ve kurulların seçimleri bulunur.
  seçim toplantıları gündemine hiçbir ek yapılamaz.
  seçim toplantılarında başkan adaylarının program ve tanıtım konuşmaları dışında hiçbir konuşma yapılamaz.
  seçim toplantıları geri bırakılamaz.

  olağanüstü toplanti ve gündemi
  madde 28: olağanüstü toplantı,
  28.1) yönetim kurulu kararı,
  28.2) denetim kurulunun yazılı isteği,
  28.3) kaydı açık üyelerin 1/5 (beşte bir)'inin yazılı isteği üzerine yapılır.
  28.2 ve 28.3 fıkralarında belirtilen istekler üzerine yönetim kurulu en çok 21 (yirmibir) gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
  yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmaz ise üyelerden birisinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak kulüp üyeleri arasından 3 (üç) kişilik bir heyeti genel kurulu olağanüstü toplantıya3 çağırmakla görevlendirir.
  olağanüstü toplantı gündeminde toplantı istemini yapanların görüşülmesini istedikleri konulardan başka konu bulunmaz.
  olağanüstü toplantıda gündeme ilave ve değişiklik yapılamaz.

  toplanti yeri ve izin alma zorunluluğu
  madde 29: seçim toplantıları haricindeki genel kurul toplantıları, katılacak üyelerin oturarak rahatça izleyebilecekleri ve çalışmalara katılabilecekleri yerlerde yapılır.
  toplantı kamu hizmeti görülen bina ve tesislerle her türlü resmi ve özel eğitim ve öğrenim kurumlarında veya bunların eklentilerinde yapılacaksa bu kurumların yetkili amirinin izninin alınması gereklidir.
  bu izin alınmadan tüzük'ün 30 ve 33. maddelerinde belirtilen yasal işlemler ve çağrılar yapılamaz.

  genel kurul toplantilari ile ilgili sinirlamalar
  madde 30: genel kurul toplantıları kulüp merkezinin bulunduğu ilden başka bir ilde yapılamaz.
  toplantı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  yillik olağan toplantiya katilacak üyeler listesi
  madde 31: genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesi sicil kurulunca düzenlenir ve yönetim kuruluna verilir.
  yönetim kurulu bu listeyi inceleyerek gereği halinde düzeltme yaparak sicil kuruluna geri verir.
  listeler mart ayının ilk çalışma günü çalışma saatinin sonuna kadar kulüp merkezinde ve sosyal tesislerde özel yerine asılır ve 5 (beş) gün süreyle askıda kalır ve ayrıca kulübün resmi web sitesinde yayımlanır.
  listenin asıldığı ve askıdan indirildiği birer tutanakla saptanır ve tutanakların bir örneği genel kurul dosyasına konur.

  listeye itiraz
  madde 32: madde 31'de belirtilen askı süreleri içinde üyeler yalnızca kendileri ile ilgili olarak yapılan maddi bir yanılgının düzeltilmesi için yönetim kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunabilirler.

  toplantinin duyurulmasi ve çağri
  madde 33: genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
  genel kurula katılacak üyeler en az 18 (onsekiz) gün önceden toplantı günü, saati, yeri ve gündemi ulusal bir gazetede duyurulmak, kulüp merkezi ve sosyal tesislerinde ilan edilmek ve ayrıca kulübün resmi web sitesinde üyelere duyurmak suretiyle toplantıya çağrılır.
  bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa 7 (yedi) gün sonra yapılacak ikinci toplantının tarihi de belirtilir.
  ilk toplantı başka bir nedenle ertelenirse, bu durum geri bırakma nedenleri belirtilmek suretiyle toplantı duyurusunun yapıldığı gazeteye ikinci bir duyuru verilerek üyelere duyurulur. bu halde ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden çok olamaz.

  toplantiya ara
  verilmesi
  madde 34: genel kurul toplantısına başlandıktan sonra, herhangi bir nedenle ve genel kurul kararı ile gün ve yer saptamak suretiyle toplantıya ara verilmesi durumunda, birinci toplantının devamı niteliğindeki sonraki toplantının ayrıca gazete ile duyurulması gerekmez.

  toplantiya giriş
  madde 35: genel kurula katılacak üyeler resmi kimliklerini gösterip, toplantıya katılacak üyeler listesinde adlarına açılmış kısmı imzalayarak giriş kartlarını alırlar ve toplantıya katılırlar

  toplanti yeter sayisi
  madde 36: genel kurul, 31. maddede belirtilen üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.
  ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa 7 (yedi) gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
  ancak bu ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

  toplantinin açilişi ve başkan seçimi
  madde 37: genel kurul toplantısı, tüzük'ün 36. maddesinde belirlenen yeter sayı sağlanmış ise kulüp başkanı veya görevlendirdiği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
  toplantıyı açan kişi başkanlık divanının oluşturulmasını ve bunun için de ilk önce genel kurul divan başkanının seçilmesi gerektiğini ve bu seçimlerin açık oylama ile yapılacağını bildirerek aday gösterilmesini ister.
  önerilen aday veya adaylar arasında açık oylama ile yapılan seçimi kazanan kişi genel kurul divan başkanı olur.
  toplantıyı açan kişi genel kurul divan başkanını göreve çağırır ve yerini genel kurul divan başkanına bırakır.

  başkanlik divaninin oluşmasi
  madde 38: seçilen genel kurul divan başkanı, 2 (iki) başkan vekili ve en az 2 (iki) yazman için aday gösterilmesini ister. gösterilen adaylar arasında yapılan seçimde kazananlar genel kurul divan başkanı tarafından göreve çağrılır ve başkanlık divanı oluşur.

  başkanlik divaninin görev ve yetkileri
  madde 39: başkanlık divanı tüzük hükümlerinin uygulanmasını, toplantının düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür.
  toplantının yönetimi genel kurul divan başkanına aittir.

  başkan vekili, başkanın herhangi bir nedenle yokluğu halinde onun görevini üstlenir.
  yazman üyeler toplantı tutanağını düzenler ve genel kurul divan başkanınca verilecek diğer görevleri yaparlar.
  başkanlık divanı, görüşmelerin düzenini bozanları uyarır, bu davranışlarını sürdürenler hakkında ise toplantıdan çıkarma kararı alınması için genel kurulun açık oyuna başvurur.
  genel kurul kararı ile toplantıdan çıkartılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamalara katılamaz.

  genel kurul toplantisinin açilmasi, saygi duruşu ve istiklal marşinin söylenmesi
  madde 40: genel kurul başkanlık divanı yerini aldıktan ve genel kurul dosyasını inceleyip kanun ve tüzük'e uygunluğunu saptadıktan sonra genel kurul divan başkanı gündem maddelerine geçmeden önce: "türkiye cumhuriyetinin kurucusu atatürk, vatan uğruna hayatlarını kaybetmiş kahraman şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu bir numaralı üyesi ali sami yen ve aramızdan ayrılmış tüm galatasaraylıların kutsal anıları için" diyerek genel kurula katılanları bir dakikalık saygı duruşuna çağırır.
  saygı duruşundan sonra hep birlikte istiklal marşı söylenir.

  yillik olağan toplanti gündemine ekleme
  madde 41: yıllık olağan toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce, yoklamada hazır bulunan üyelerin en az 1/10 (onda bir)'u tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme eklenmesi zorunludur. önerinin gündemdeki yerini genel kurul başkanının önerisi ile genel kurul belirler.
  tüzük değişikliğine ilişkin öneri verilemez.

  söz almada öncelik
  madde 42: söz isteyen üyelere yazılma sırasına göre; organlar, kurullar ve komisyonların sözcüleri ile sataşma ve usul hakkında söz isteyenlere öncelikle söz verilir.
  üye söz sırasını bir başkasına bırakabilir ve isterse o üyenin sırası gelince konuşabilir.

  konuşmalar
  madde 43: adını önceden yazdırmadan ya da oturum sırasında başkandan söz almadan hiç kimse konuşamaz.
  konuşma başkanlığa ve genel kurula hitap edilerek kürsüden yapılır.
  yazılı bir konuşmanın kürsüden okunması ya da başkanın izni ile başkanlık divanı üyelerinden birine okutturulması mümkündür.

  usul hakkinda görüşme
  madde 44 usule ilişkin görüşmelerde 3 (üç)'er dakikadan fazla olmamak üzere lehte ve aleyhte sadece birer kişiye söz verilir.
  bu konuşmalar sonucunda gerekirse açık oylama yapılır.

  görüşmelerde genel düzen
  madde 45: genel kurulda konuşmacının sözü üyelerce kesilemez, kişilikle uğraşılamaz, çalışma düzenini bozucu eylem ve davranışlarda bulunulamaz, kaba ve çirkin sözler söylenemez. başka kulüp, dernek ve tüzel kişilikleri küçük düşürücü beyanlarda ve hareketlerde bulunulamaz.
  genel kurulda kürsü veya salonda yukarıdaki hususlara aykırı davranan üyeleri genel kurul divan başkanı uygun bir dille konuşmaya veya susmaya davet ederek uyarır, uyarıya uymayan konuşmacının kürsüden ayrılmasını ister, gerektiğinde bu üyelerin oturumdan çıkartılması için genel kurulun oyuna başvurur.
  başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve çirkin sözler varsa başkan gerekli düzeltmelerin yapılması için o yazıyı sahibine geri verir

  açiklama ve cevap hakki
  madde 46: kendisine sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş atfolunan üyeler cevap verebilirler.
  bu şekilde söz almak isteyen üye hangi nedenle konuşmak istediğini başkana iletir. başkan söz verip vermemekte ve söz verme zamanını belirlemekte yetkilidir.
  başkanlıkça kendisine söz verilmeyen kimse ısrar ederse, genel kurul bu konuda görüşmesiz ve açık oyla karar verir.

  genel kurul divan başkaninin ve başkanlik divani üyelerinin görüşmelere katilmasi
  madde 47: genel kurul divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, düşüncesini açıklayamaz. konuşmalara katılmak isterse yerini başkan vekillerinden birine bırakarak sıraya girer, ancak o maddenin görüşülmesi tamamlanınca başkanlık makamına geçebilir. hüküm başlanlık divanı üyeleri için kıyasen uygulanır.

  oy sandiklari, oy pusulalari ve zarflari
  madde 48: yönetim kurulu yıllık olağan ve olağanüstü toplantılarda gizli oylamanın yapılması olasılığını göz önünde tutarak genel kurul salonuna saydam boş oy sandıkları ve yeterli sayıda beyaz, kırmızı ve sarı renklerde mühürlü oy pusulalarını özel zarfının içine koyarak genel kurul başkanlığına bir tutanakla teslim etmekle yükümlüdür.
  açık oylama esastır.
  başkanlık divanının gerek görmesi ve genel kurulun onaylaması halinde gizli oylama yapılır.

  oylamalar
  madde 49: oylama açık veya gizli olmak üzere iki şekilde yapılır.
  49.1) açık oylama:
  açık oylama üyelerin giriş kartlarını göstermeleri suretiyle yapılır.
  49.2) gizli oylama:
  gizli oylama üyenin başkanlık divanından oy pusulaları ve oy zarfını alması, öneriyi kabul ettiğinde beyaz; red ettiğinde kırmızı; çekimser kaldığında sarı oy pusulasını zarfa koyması, giriş kartı ve kimliğini göstererek zarfı oy sandığına atması suretiyle yapılır.
  oyunu kullanan üye, genel kurula katılanlar listesinden işaretlenir.
  oy kullanımı bittikten sonra, genel kurul divan başkanı öncelikle genel kurula katılanlar listesinde oy kullanma sırasında işaretlenen üyeleri saydırır ve tutanağa geçirtir.
  sonra oy sandığı açılarak içindeki oy zarfları açılmadan sayılır ve tutanağa geçirilmiş olan sayıdan daha fazla oy zarfı çıkarsa sandığın içinden fazla zarf sayısı kadar zarf gelişi güzel alınır ve bunlar açılmadan imha edilerek tutanağa bağlanır.
  daha sonra zarflar açılır ve içinden birden fazla oy pusulası çıkanlar geçersiz sayılır.
  geçerli oy pusulaları beyaz, kırmızı ve sarı olarak ayrılarak sayılır, tutanağa geçirilir ve genel kurul divan başkanı tarafından genel kurula duyurulur.

  konuşma süresinin sinirlandirilmasi
  madde 50: gündemin her bir maddesine ilişkin görüşme süresinin sınırlanması ancak o madde ile ilgili olarak 3 (üç) üye konuştuktan sonra genel kurula katılan üyelerden en az 10 (on) kişinin vereceği yazılı önerge üzerine, önerge sahiplerinin adları okunmak ve önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oya konur ve oylama sonucuna göre hareket edilir.
  önergeden önce söz istemiş olanların hakları saklıdır, bunlara süre sınırlaması uygulanmaz.
  sınırlama 5 (beş) dakikadan fazla olamaz.
  organların sözcüleri ve varsa önerge sahipleri bu süre sınırlamasının dışındadır.
  sorularin yanitlanmasi
  madde 51: genel kurulda üyelerin kulüp işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.
  soruların yanıtlanmaması durumunda, soru sahibi üyeler kulüp başkanı veya görevli bir yönetim kurulu üyesinin konuşmasından sonra da sadece soruları yinelemekle sınırlı olmak üzere söz alabilirler.
  son söz üyeye aittir.

  görüşme yeterliliği
  madde 52: gündemin bir maddesine ilişkin görüşme yeterliliği önergesi ancak 3 (üç) üye konuştuktan sonra en az 10 (on) üye tarafından verilebilir.
  önerge, söz almış olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı bulunduğu açıklanmak suretiyle lehte ya da aleyhte konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oya konur ve oylama sonucuna göre hareket edilir.

  kapali oturum
  madde 53: genel kurul toplantısında yönetim kurulu, denetim kurulu veya üyelerden en az 10 (on) kişi bir önerge ile kapalı oturum isteyebilir.
  bu önerge üzerine, önerge sahiplerinin adları okunup lehte ya da aleyhte konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oya konur ve oylama sonucuna göre hareket edilir.
  önergenin kabulü halinde genel kurula katılma hakkı olmayanlar salondan çıkarılır.
  kapalı oturum tutanakları saklanmak ve ancak 10 (on) yıl sonra açıklanmak kaydıyla kapalı zarf içinde divan başkanlığına teslim edilir.

  komisyonlar kurulmasi
  madde 54: genel kurul çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerle komisyonlar kurabilir.

  görüşmelerin yinelenmesi
  madde 55: bir konu görüşülüp karara bağlandıktan sonra aynı genel kurulda yeniden görüşülemez.

  bütçeye ilişkin öneri ve oylamalar
  madde 56: bütçe görüşmelerinde, yeni ve geçerli kaynak gösterilmeden giderleri arttırıcı ve/veya gelirleri azaltıcı öneri yapılamaz.
  gelirlerin ve/veya giderlerin arttırılması ve/veya azaltılmasına ilişkin önergelerin gündemdeki bütçe maddesi ile ilgili görüşmelere başlanmadan önce yazılı olarak başkanlık divanına verilmesi zorunludur.
  yönetim veya denetim kurulu görüş bildirmek ve yanıtlamak üzere değişiklik önergelerinin bir kopyasını başkanlık divanından alarak gerekli çalışmaları yapabilir.
  bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra, tüzük'ün 57. maddesi hükmüne uygun olarak verilen değişiklik önergeleri, önerge sahiplerinin imzaları ile okutulur, görüşme açılır ve yönetim kurulunun yanıtlarından sonra oya sunulur. kabul edilen önergeler bütçe tasarısına işlenir, bu şekilde oluşan bütçe tasarısının tümü oya sunulur.
  bundan başka, bütçe tasarısının bölüm ve maddelerinin ayrı ayrı okutularak oylanmasına gerek yoktur.

  önerilerin yazili yapilmasi zorunluluğu
  madde 57: genel kurullarda yapılacak tüm önerilerin yazılı olması zorunludur.

  üçüncü bölüm
  seçimlere ilişkin esaslar
  seçim ilkeleri
  madde 58: seçimler serbest, gizli oy, açık sayım esaslarına göre yapılır.
  bu ilkelere uyulmasını genel kurul başkanlık divanı sağlar.
  oy verme 3 (üç) yılda bir yapılan olağan seçimlerde başkan ve yönetim kurulu ile denetim kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulunun; olağanüstü seçim toplantılarında seçimi yenilenecek organ, kurul ya da kurulların, birleşik oy pusulalarının özel zarfı içinde sandığa atılması suretiyle yapılır.
  üyeler ve yedek üyeler, basılı birleşik oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir, boş oy pusulalarının doldurulmasında da aynı esasa uyulur.

  başkanliğa ve kurullara seçilmek için kidem yili ve nitelik
  madde 59: aday olan kişilerin kaydı açık ve genel kurula katılma hakkına sahip olması ve üye sicil kayıtlarına göre kulübe kaydoldukları tarihten başlayarak;
  59.1) kulüp başkanlığı için 10 (on)
  59.2) yönetim kurulu üyeler ve yedekleri için 5 (beş)
  59.3) denetim kurulu üyeler ve yedekleri için 5 (beş)
  59.4) disiplin kurulu üyeler ve yedekleri için 25 (yirmi beş)
  59.5) sicil kurulu üyeleri ve yedekleri için 15 (on beş) kıdem yılını doldurmuş olmaları gereklidir.
  aklanmayan kulüp başkanı ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler.

  görev süreleri
  madde 60: başkan, yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulunun görev süreleri 3 (üç) yıldır.
  süresi bitmeden istifa eden organ ve kurulların üyelerinin yerine yedek üyelerden gelenler, eskilerinin sürelerini tamamlarlar.

  dördüncü bölüm
  seçim öncesi işleri
  aday olmak için başvuru usulü ve adayliğin duyurulmasi
  madde 61: kulüp başkanlığına aday olabilmek için seçimin yapılacağı genel kurula katılma hakkına sahip en az 100 üyenin adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi divan kurulu başkanlığına önermesi gerekir.

  61.1)başkan adayları;
  61.1.1) başkan adayı olarak kendi ad-soyad ve özgeçmişini,
  61.1.2) yönetim kurulu üyeleri başlığı altında 10 (on) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini,
  61.1.3) yönetim kurulu yedek üyeleri başlığı altında 5 (beş) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini,
  61.1.4) denetim kurulu üyeleri başlığı altında 3 (üç) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini,
  61.1.5) denetim kurulu yedek üyeleri başlığı altında 3 (üç) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini,
  61.1.6) disiplin kurulu üyeleri başlığı altında 7(yedi) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini,
  61.1.7) disiplin kurulu yedek üyeleri başlığı altında 5(beş) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini,
  61.1.8) sicil kurulu üyeleri başlığı altında 7 (yedi) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini,
  61.1.9) sicil kurulu yedek üyeleri başlığı altında 3 (üç) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini, yazılı olarak hazırlar ve listelerini imzaladıktan sonra seçim genel kurulu birinci toplantı tarihinden 15 (on beş) gün önce saat 18.00’e kadar imza karşılığında divan kurulu başkanlığına verir.
  61.2) bu süre içinde yukarıda şekil ve içeriği belirtilmiş olan listelerini divan kurulu başkanlığına vermemiş olanlar aday olamazlar.
  ayrıca verilen listelerde yer alan üyelerle ilgili olarak ölüm ve seçilme niteliklerinin uymaması dışında hiçbir değişiklik yapılamaz.
  61.3) divan kurulu başkanlığı bir bildiri yayımlayarak adayları son teslim tarihini takip eden 3 (üç) işgünü içinde açıklar.
  kulüp başkan adayları divan kurulu başkanlığına verdikleri listelerdeki adaylarını istedikleri takdirde kendileri de kamuoyuna açıklayabilirler.

  61.4) divan kurulu başkanlığı başkan adaylarının vermiş oldukları yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulunda görev almak için başvuran adayların kıdem ve sicil bakımından yeterli olup olmadıklarını ivedi olarak sicil kurulundan yazı ile sorar ve 24 (yirmi dört) saat içinde yazılı olarak yanıtlanmasını ister.
  sicil kurulundan gelen bilgilendirme yazısında kıdem ve sicili uygun olmayanların durumu derhal yazı ile başkan adaylarına ve ilgili kurullarda görev almak isteyen diğer adaylara bildirilir.
  bu şekilde listesinde herhangi bir boşalma meydana gelen başkan adayı en geç 24 (yirmi dört ) saat içinde o konum için başka bir aday bildirir.
  61.5) divan kurulu başkanlığı, başkan adaylarınca kendisine verilen aday listeleriyle oluşan birleşik oy pusulalarını, her başkan adayı için ayrı ayrı 64. maddeye uygun olarak belirlenmiş renkte ve yeterli sayıda bastırır.

  seçim sandiklari
  madde 62: yönetim kurulunca genel kurul hazırlıkları yapılırken genel kurula katılabileceklerin sayısı göz önünde tutularak 10 (on)'dan az olmamak koşulu ile sandık sayısı saptanır.
  yönetim kurulunca en az sandık sayısı kadar ve dışarıdan içerisi görülemeyecek kapalı oy verme yeri hazırlatılıp sandıkların bulundukları alana konur.

  yönetim kurulunca katılabilecekler listesindeki sayıya göre her sandıkta hangi sicil numarası aralığındaki üyelerin oy kullanabileceği belirlenerek bunun genel kurul üyelerine duyurulmasına ilişkin malzeme hazırlatılır. sandığın konacağı yer belirlenirken üyenin oyunu kolaylıkla, serbestçe, gizli bir şekilde ve güvenle verebilmesi için gerekli önlemler alınır. sandığın konulduğu alanda seçim süresince sadece sandık görevlileri, gözlemciler ve oy kullanan üye bulunabilir.

  kapali oy verme yeri
  madde 63: kapalı oy verme yeri, içerisi dışarıdan görülemeyecek ve üyenin oy pusulasını inceleyip zarfa koyabileceği şekil ve nitelikte olur.
  seçim süresince oy verme yerinde oy veren üyeden başka hiç kimse bulunamaz.

  oy pusulalarinin hazirlanmasi
  madde 64: başkanın ve tüzük'ün 59. maddesinde belirlenen organların seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarının örneği ek 3'de tüzük'e eklenmiştir.
  olağan seçim toplantılarında ve başkan ile yönetim kurulu seçimlerinin yapılacağı olağanüstü seçim toplantılarında birinci toplantı gününden 5 (beş) gün önce saat 18.00 (on sekiz)'de başkan adayları ya da yazılı olarak bildirdikleri temsilcileri divan kurulu başkanının huzurunda bir araya gelirler ve renk çekme işlemi yapılır, sonuç bir tutanağa geçirilir ve bir örneği genel kurul dosyasına konulmak üzere yönetim kuruluna verilir.
  renk seçiminden sonra başkan adaylarına ait birleşik oy pusulaları divan kurulu başkanlığı tarafından bastırılır.
  boş birleşik oy pusulaları, örneğine uygun beyaz kâğıt üzerine, divan kurulu başkanlığı tarafından seçimlerden önce yeteri kadar bastırılır ve mühürlenir.
  başkan ve yönetim kurulu için yapılacak olağanüstü seçim toplantılarında başkan adaylarının çekmiş oldukları renkte oy pusulası; bunlar dışındaki organ ve kurullar için yapılacak olağanüstü seçim toplantılarında boş birleşik oy pusulası kullanılır ve hangi kurulun seçimi yapılacaksa o kurula ilişkin bölüm oyunu kullanan kişi tarafından el yazısı ile doldurulur.

  oy zarflarinin hazirlanmasi ve teslimi
  madde 65: tek renkte yeteri kadar oy zarfı yönetim kurulu tarafından hazırlattırılır, divan kurulu başkanlığınca mühürlenir ve sayısı belirtilen bir tutanakla seçilen genel kurul divan başkanına verilir. genel kurul divan başkanı bu tutanağı genel kurul dosyasına koyar.

  beşinci bölüm
  seçim günü işleri
  giriş karti ve oy pusulalarinin verilmesi
  madde 66: seçim toplantısına gelen ve adları 31. madde uyarınca düzenlenmiş listede yazılı olan üyelere kulüp kimlik kartı veya resmi kimlik belgeleri sorularak kulübün mühür ve imzasını taşıyan giriş kartı ile boş birleşik oy pusulası ve başkan adaylarına ait oy pusulaları, oy kullanacakları sandığın bulunduğu yerde verilir.
  genel kurul toplantısı başladıktan sonra genel kurula katılanların listesi başkanlık divanına teslim edilir.
  seçim toplantilarinda sandik ve sayim kurullarinin oluşumu
  madde67: seçim genel kurullarında başkanlık divanının seçiminin ardından;
  67.1) öncelikle sandıklarda görev yapacak kurullar oluşturulur.
  sandık kurulları genel kurulca seçilecek birer üye ile her başkan adayının kendisini temsilen genel kurul divan başkanına yazılı olarak bildireceği birer kişiden oluşur.
  sandık kurullarının hangi sandıklarda görev yapacağı genel kurul başkanlığı tarafından belirlenir.
  67.2) daha sonra genel kurulca seçimi yapılacak her organ için ayrı ayrı ve en az 3 (üç)'er kişiden oluşan sayım kurulları seçilir.
  sandıklar açıldıktan sonra genel kurul başkanlığınca gerek görülmesi halinde sandık kurulları sayımlar için de görevlendirilebilirler.
  sandık ve sayım kurullarında görev alacak olanların genel kurula katılan ve aday olmayan üyeler arasından seçilmeleri zorunludur.

  gözlemciler
  madde 68: başkan adayları, sayım kurullarının seçimini takiben genel kurul başkanlığına yazılı olarak isim bildirmek koşulu ile bu kurullarda oy kullanma sırasında ve sayım esnasında her sandık başında birer gözlemci bulundurabilirler.
  bu gözlemcilerin genel kurula katılan ve aday olmayan üyeler arasından seçilmeleri zorunludur.
  gözlemciler hiçbir işleme karışamaz, yalnız gözetim görevi yaparlar; oy kullanımı, ayırımı ve sayımı işlemleri sırasında tüzük hükümlerine aykırı davranışlarda bulunulduğunu saptarlarsa doğrudan genel kurul divan başkanına başvurabilirler.

  başkan adaylarinin konuşmalari
  madde 69: başkanlığa adaylığını koymuş olan üyeler, seçime geçilmeden önce programlarını açıklayan ve kurullarını oluşturacak kişiler hakkında tanıtıcı bilgileri içeren en çok on dakika süreli birer konuşma yapabilirler.
  konuşma sırası genel kurul divan başkanı tarafından ad çekme ile belirlenir.
  başkan adaylarının konuşmaları üzerine görüşme açılmaz.

  seçim usulünün açiklanmasi
  madde 70: seçim toplantılarında, seçimlere başlamadan önce genel kurul divan başkanı genel kurul üyelerine seçimlerle ilgili tüzük hükümlerini hatırlatır, adayları bildirir ve oy vermenin nasıl yapılacağını anlatır.

  altinci bölüm
  oy kullanma
  kimlik sorma
  madde 71: oyunu kullanmak isteyen üye sandık başına geldiğinde genel kurul giriş kartı ile birlikte kulüp kimlik kartı veya resmi kimlik belgesini göstermek zorundadır.

  giriş kartini kaybedenlere yenilerinin verilmeyeceği
  madde 72: giriş kartının herhangi bir nedenle elinden çıktığını ya da kaybettiğini belirterek giriş kartı isteyen üyelere yeniden bir giriş kartı verilmez.

  oy vermenin başlamasi ve bitmesi
  madde 73: oy verme işlemi tüzük'ün 69 ve 70. maddeleri uyarınca yapılan konuşmalar bitince başlar ve aralıksız saat 15.00 (on beş)'e kadar sürer. 31. madde uyarınca hazırlanmış listede adları yazılı ve toplantıya katılan üyelerin oylarını vermeleri saat 15:00 (on beş)'e kadar tamamlanmamışsa, oy verme işi sandık başında sıraya girmiş bekleyen üyelerin oylarını kullanmalarına kadar sürdürülür.

  oy pusulalarinin kullanilişi
  madde 74: seçimlerde yalnız boş birleşik oy pusulaları ile başkan adayları adına divan kurulu başkanlığı tarafından bastırılmış olan birleşik oy pusulaları kullanılır.

  basılı birleşik oy pusulaları üzerinde hiçbir değişiklik, ekleme, çıkarma ve işaret yapılamaz.

  boş birleşik oy pusulalarının geçerli olabilmesi için her organın üye ve yedek üye bölümüne aday olmuş ya da aday gösterilmiş yarıdan bir fazla ad yazılması zorunludur.

  bir organ için aynı ad birden fazla yazılamaz.
  başkanlık için birden fazla ad yazılmış ise tüm adlar; öteki organ ve kurullarda üye ve yedek üyeler için tüzük'te belirlenen sayıdan fazla ad yazılırsa yukarıdan aşağı doğru sayılarak fazla yazılmış adlar yazılmamış sayılır.

  oy verme
  madde 75: tüzük'ün 31. maddesinde sözü edilen genel kurula katılacaklar listesinde imzası bulunanlar, sicil numaralarına göre oylarını kullanacakları sandıklarda oylarını kullanırlar.
  sandık başında birden fazla üye varsa diğerleri sıraya girerler. sırada bekleyenlerin sayısı 5 (beş)'i geçemez.

  oylarin sandiğa atilmasi
  madde 76: oy kullanma sırası gelen üye sandık başındaki görevliye genel kurul giriş kartı ile kulüp kimlik kartı veya resmi kimlik belgesini vererek bir oy zarfı ile başkan adaylarının ayrı renkli basılı birleşik oy pusulalarını ve boş birleşik oy pusulalarını alarak kapalı oy verme yerine girer.
  üye, seçim genel kurul toplantısı için kendisine verilen beyaz renkli boş birleşik oy pusulasını tüzük'ün 74. maddesine uygun olarak doldurmak ya da sandık kurulundan aldığı basılı birleşik oy pusulalarından istediği başkan adayını temsil eden oy pusulasını oy zarfının içine koymak suretiyle zarfı kapatır, kapalı oy verme yerinden çıkar, kapalı oy zarfını oy sandığına giriş kartını üzerinde "giriş kartı" yazılı sandığa atar, kulüp kimlik kartı veya resmi kimlik kartını geri alır, katılanlar listesinde isminin karşısına imza atar ve oy verme alanından ayrılır.

  yedinci bölüm
  oylarin sayilmasi ve seçim sonuçlari
  sandiklarin açilmasi, zarflarin ve kartlarin sayilmasi, fazla zarflarin imhasi
  madde 77: oy verme işlemi bittikten sonra oy sandıkları ayrı ayrı başkanlık divanı tarafından üyeler önünde açılarak oy zarfları sayılır ve tutanağa geçirilir.
  giriş kartlarının atıldığı sandıklar da başkanlık divanı tarafından aynı biçimde açılarak kartlar sayılır ve tutanağa geçirilir.
  sandıktan çıkan oy zarflarının sayısı giriş kartlarının sayısından fazla ise, zarfların arasından gelişi güzel fazla zarf sayısı kadar zarf alınarak açılmadan yok edilir ve durum tutanağa geçirilir. sandıktan zarfsız oy pusulası çıkarsa onlar da yok edilerek durum tutanağa geçirilir.

  oy pusulalarinin zarflardan çikarilmasi ve geçerli oy pusulalari
  madde 78: geçerli oy zarfları 77. maddede açıklandığı gibi belirlendikten sonra divan kurulu başkanlığı zarfları teker teker açar ve zarflarla bunların içinden çıkan oy pusulalarını ayırır.
  78.1) geçersiz oylar;
  78.1.1) üzerinde divan kurulu başkanlığının mühürü olmayan oy pusulaları,
  78.1.2) bir zarfın içinden ayrı renkte birden fazla basılı birleşik oy pusulası çıkarsa hepsi,
  78.1.3) bir zarfın içinden basılı birleşik oy pusulası ile elle doldurulmuş bir boş birleşik oy pusulası çıkarsa her ikisi de,
  78.1.4) bir zarfın içinden, üzerinde düzeltme, ekleme, çıkartma yapılmış, işaret konmuş olan basılı birleşik oy pusulası çıkarsa o oy pusulası,
  78.1.5) bir zarfın içinden çıkan boş birleşik oy pusulasının yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulu dilimlerinde, o kurulun üye ve yedek üye sayılarının yarısından az sayıda isim yazılmışsa o oy pusulası,
  78.1.6) bir zarfın içinden çıkan boş birleşik oy pusulasında kulüp üyesi olmayan kişilerin adlarının yazılmış olması halinde o oy pusulası, geçersiz sayılır.
  78.2) geçerli oylar;
  78.2.1) bir zarfın içinden aynı renkte birden fazla basılı birleşik oy pusulası çıkarsa biri,
  78.2.2) bir zarfın içinden bir basılı birleşik oy pusulası ile doldurulmamış bir boş birleşik oy pusulası çıkarsa, basılı birleşik oy pusulası geçerli sayılır.

  sayim kurullarinin görev yapmasi
  madde 79: geçerli oy pusulaları 77 ve 78. maddeler uyarınca belirlendikten sonra oy pusulaları dilimlenmiş yerlerinden ayrılarak her organ ve kurul için kurulmuş bulunan sayım kurullarına birer boş tutanakla verilir. sayım kurulları sonuçları, oy pusulaları ve tutanakla genel kurul başkanlığına sunarlar.

  oylarin birleştirilmesi
  madde 80: genel kurul divan başkanı her organ için sandıkların oy ayırım ve sayımlarına ilişkin tutanaklar geldikçe bunlarla ilgili hesaplamaları yaptırarak seçim sonuçlarını belirler, tutanağını düzenleyerek genel kurul divan başkanlığı üyeleri ile birlikte imzalar.

  seçim sonuçlarinin duyurulmasi ve oturumun kapatilmasi
  madde 81: en çok geçerli oy alan başkan seçilir. başkan adaylarının eşit oy alması halinde sadece başkanlık seçimi bir hafta sonra tekrarlanır.
  organlarda ve kurullarda üye ve yedek üyelikler için geçerli oyların çoğunu alanlar sırası ile seçilirler. organların ve kurulların seçiminde oy ayırımı sonucu eşit oy alanlar olursa, genel kurul divan başkanı tarafından duyurulmak koşulu ile genel kurul önünde ad çekme ile kazanan belirlenir.

  genel kurul divan başkanı organlara ve kurullara ilişkin seçim sonuçlarını başkan ve yönetim kurulundan başlayarak genel kurula duyurur.
  seçim sonuçlarının bildirilmesinden sonra genel kurul divan başkanı oturumu kapatır.

  mazbatalarin verilmesi
  madde 82: genel kurul divan başkanı seçilenlere mazbatalarını en geç devir teslime kadar verir.

  devir – teslim
  madde 83: yönetim kurulu değişikliğinde devir-teslim zorunludur.
  devir-teslim işlemi, seçim genel kurulunu izleyen 7 (yedi) gün içinde divan kurulu başkanının çağrısı üzerine genel kurul başkanlık divanının, divan kurulu başkanının ve yeni seçilen denetim kurulu üyelerinin gözetiminde eski ve yeni kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri arasında yapılır.
  sekizinci bölüm
  kulüp başkani ve yönetim kurulu
  kulüp başkani ve görevleri
  madde 84 kulüp başkanı, tüzük'ün 59. maddesinde belirlenen koşullara sahip üyeler arasından genel kurul tarafından seçilir
  .
  kulüp başkanı kulübü temsil eder, kurumsal iletişimi ve kulübün tüm faaliyetlerini yönetir. 87. madde ile belirlenen tüm görevleri üstlenir, yetkileri kullanır.

  yönetim kurulunun oluşumu
  madde 85: yönetim kurulu, kulüp başkanı ve tüzük'ün 59. maddesinde belirlenen koşullara sahip 10 (on) üyeden oluşur. yedek üye sayısı 5 (beş)'tir.
  yönetim kurulu gerek görür ve karar verirse, yedek üyeler de oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına ve görüşmelere katılabilirler.

  görev bölümü
  madde 86: yönetim kurulu ilk toplantısında kulübe ilişkin bütün işlerin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile üyeleri arasında iş bölümü yapar ve
  86.1) bir 2. başkan (kulüp başkanının olmadığı durumlarda başkanın görevlerini yüklenir, yetkilerini kullanır. 2. başkan en az 10 yıllık kıdeme sahip olmalıdır),
  86.2) en çok 2 (iki) başkan yardımcısı (yönetim kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri yaparlar),
  86.3) bir genel sekreter (yönetim kurulunun toplantı gündemini hazırlar, yönetsel işleri yönetir),
  86.4) bir muhasip üye (kulübün bütçesinin uygulanmasından sorumludur ve günlük muhasebe işlemlerini yönetir) seçer.
  seçim sonuçları ile görev bölümü karar defterine geçirilir ve kulüp merkezinde özel askı yerinde, sosyal tesislerde ve kulüp resmi web sitesinde üyelere duyurulur.
  yönetim kurulu gerekli gördüğünde üyeleri arasında geçici ya da sürekli görev değişikliği yapabilir. bu değişiklikler de yukarıdaki usüllerde üyelere duyurulur.
  yönetim kurulu üyelerine yukarıda belirlenen görevlerden ancak biri verilebilir.

  görev ve yetkileri
  madde 87: yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
  87.1) tüzük'ün 90. maddesindeki kurallar içinde kulübü temsil ve ilzam etmek,
  87.2) tüzük'ün 24. maddesinin ilgili fıkralarında belirtilen konularda gerektiğinde genel kuruldan yetki almak,
  87.3) kulübün bütün etkinliklerinin ilgili mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak düzenlenip yürütülmesini sağlamak,
  87.4) kulübün spor yarışmalarında bireysel ve takım halinde şampiyonluk hedefine ulaşılması için gerekli önlemleri almak, atılımları yapmak,
  87.5) galatasaray lisesi'nde ve galatasaray eğitim kurumlarında sporun gelişmesini sağlamak,
  87.6) genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
  87.7) genel kurulca kabul edilmiş bütçeye göre parasal işlemleri yapmak,
  87.8) kulübün tutulması zorunlu yasal defterleri ile muhasebe kayıtlarını yasal mevzuata uygun olarak tutmak ve düzenli tutulmalarını ve zamanında işlenmelerini sağlamak,
  87.9) bağlı ortaklıklarının (kulübün kurmuş olduğu şirketler ile pay sahibi olduğu şirketlerin ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu şirketlerin) çalışmalarını, mali bünyelerini denetlemek, denetletmek, en son dönem yıllık hesaplarını incelemek, inceletmek, hesap konsolidasyonunu sağlamak ve bu şirketlerin yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı biçimde yerine getirmek,
  87.10) kulübün yönetsel ve sportif faaliyet raporları ile birlikte kesin hesaplarını, kulüp muhasebe plan ve yönetmeliğine uygun olarak ve genel kurulca kabul edilmiş bütçe ile karşılaştırmalı bir biçimde bölüm bölüm, kesim kesim ve maddelerine göre ayrıntılı olarak hazırlamak ve genel kurula sunmak,
  87.11) konsolide finansal tablolar:
  87.11.1) kulübün yıllık olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ait uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış dipnotları ile birlikte yıllık konsolide finansal tablolarını, bunlara ilişkin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporlarını genel kurula sunmak, yıllık olağan genel kurul toplantısının ilk çağrı gününden 2 (iki) hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere kulüp merkezinde hazır bulundurmak,

  87.11.2) kulübün bağlı ortaklıklarının (kurmuş olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu veya pay sahibi
  olduğu şirketleri) ve iştiraklerinin, yıllık olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ait uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış dipnotları ile birlikte tek tek ve konsolide finansal tablolarını veya bilanço ve kar-zarar tablolarından mevzuat çerçevesinde açıklanabilir olanlarını ve bunlara ilişkin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporlarınının sonuç kısmını genel kurula sunmak, yıllık olağan genel kurul toplantısının ilk çağrı gününden 2 (iki) hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere kulüp merkezinde hazır bulundurmak,
  87.12) kulübün uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış yıllık konsolide finansal bütçe tablolarını (dipnotları ile bütçelenmiş konsolide finansal tablosu, bilanço, bütçelenmiş konsolide kapsamlı gelir tablosu, bütçelenmiş nakit akım tablosu ve bütçelenmiş konsolide öz kaynaklar değişim tablosu), bir önceki yılın gerçekleşmiş ve bütçelenmiş konsolide finansman tablolarıyla karşılaştırmalı olarak genel kurula sunmak,
  87.13) ayrıca, tüzük'ün 143. maddesine göre hazırlanan bütçe tasarısını, kulübün muhasebe plan ve yönetmeliğine uygun olarak son yılların gelir ve gider karşılaştırmaları, brüt ve net gelirleri, spor şubelerinin harcamaları, yatırım ve onarım ihtiyaçları keşif ve yapılabilirlik raporları, kulüp ve üye ilişkileri göz önünde tutularak amacı, gerekçeleri ve ayrıntılı önerileri ile birlikte hazırlamak,
  87.14) bağlı ortaklıkların (kulübün ve kurmuş olduğu şirketler ile pay sahibi olduğu şirketlerin veya pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu şirketlerin) mart, haziran, eylül, aralık ayları sonlarında o döneme ait kesin olmayan hesap özeti ile özet yönetsel ve sportif faaliyet raporlarını en geç izleyen ikinci ay yapılacak divan kurulu toplantısına yetişecek tarzda hazırlayarak sunmak,
  87.15) yönetim kurulu, kulübün ve bağlı ortaklıklarının (kulübün kurmuş olduğu şirketler ile pay sahibi olduğu şirketlerin ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu veya pay sahibi olduğu şirketlerin) 87.14.bentte belirtilen dönemsel mali raporlarını, uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolidasyon esasına göre denetimini, genel kurulun yasalar gereği seçmiş olduğu denetçilere ilaveten sermaye piyasası kurulu'nun belirlemiş olduğu ilk 15 bağımsız denetim şirketinden bir tanesini belirleyerek denetlettirmek ve gene 87.14.bentte belirtilen süreler dahilinde divan kurulunun görüşüne sunmak,
  87.16) kulüp işlerinin yürütülmesi için yürütme birimini ve diğer kadroları saptamak, personeli işe almak, ücretlerini belirlemek, işten çıkarmak,
  87.17) sicil kurulunca düzenlenmiş olan genel kurula katılacak üyelerin listesini incelemek ve gerek gördüğü düzeltmeleri yapmaları için bir yazı ekinde sicil kuruluna geri göndermek,
  87.18) tüzük'ün 110. maddesi uyarınca yapılan başvuruları disiplin kuruluna vermek,
  87.19) disiplin kuruluna verdiği bir üye hakkında, gerekli gördüğü hallerde, olay disiplin kurulunda ele alınıncaya kadar ve her halde 1(bir) ayı geçmemek koşulu ile kulübe ve tesislere girmeyi yasaklama önlemi almak,
  87.20) tüzük'ün uygulanması için gerekli görülen yönetmelikleri hazırlayarak yürürlüğe koymak,
  87.21) gerek gördüğünde doğrudan, denetim kurulunun veya kaydı açık üyelerin 1/5 (beşte bir)'inin yazılı isteklerini dikkate alarak genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
  87.22) genel kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde olağanüstü seçim genel kurulunu toplantıya çağırmak,
  87.23) mevcut sosyal tesisleri yönetmek ve yenilerinin açılması için çaba harcamak,
  87.24) kulüp müzesinin korunması, gelişmesi, çalışma esaslarının belirlenmesi ve yönetimi için gerekli karar ve önlemleri almak,
  87.25) kuruluş yıldönümü tören programlarını hazırlamak ve uygulamak,
  87.26) seçimleri izleyen 30 (otuz) gün içinde yönetim ve denetim kurullarının üye ve yedek üyeleri ile ilgili olarak verilmesi zorunlu bilgileri mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
  87.27) uygulamaya koyacağı yönetmelikler hakkında gerek görürse divan kurulundan görüş almak,
  87.28) üyelik başvurularını, sicil kurulunun görüşünü aldıktan sonra üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu yazılı olarak başvuru sahibine bildirmek,
  87.29) disiplin kurulunca kendisine yazılı olarak bildirilen disiplin yaptırımlarını (üyelikten çıkarma yaptırımı hariç) onayladıktan sonra sicil kuruluna aktararak üyenin siciline işletm
 • 10
  bundan sonraki ilk değişiklik, gelen yönetimlerin yaptığı borçları kendi ödeyecek şekilde bir maddenin tüzüğe eklenmesi olmalıdır.

  yok öyle hoyratça para harcamak, ekonomi bilen insanlar gelsin yönetimlere. dursun özbek dünyanın zararını yaptı hala da yapıyor ve sportif başarı da yok. batırdı denilen ünal aysal +/- farkı 10-15 milyon dolar mı neydi?

  artık mayıs 2018'den itibaren ekonomi bilen yetkin kişiler gelsin şu kulübün başına yoksa gene 5 yılda borçlarımız eski haline döner.
 • 12
  yönetimler yaptıkları borçtan sorumlu olmalıdır şartı ivedilikle eklenmelidir. yönetimlere 3 sene sonra olmayacağı için bol bol dağıtarak galatasaray'ı bugün ki iflas noktasına getirmiştir. her yetki yanında sorumluluğu da getirmelidir.

  bu söylediklerim en az riva satışı kadar önemlidir. yoksa geçici yönetimler tarftara şirin gözükmek için 1 lira kazanan adama 3 vermeye devam eder, 10 seneye kalmaz bugünki durumumuza geri döneriz. dünya tarihi hesap vermeden yapılan borçlanmalar yüzünden adı sanı kaybolan bütük takımlarla doludur.

  çocuklarımıza bırakmamız gereken en önemli miras galatasaray ve onun temsil ettiği değerleridir.
 • 16
  çok ciddi değişiklikler yapılması gereken tüzük. ilk değişiklik de idari ibranın kaldırılması olmalı. zira günümüz hukukunda mali ve idari ibra beraberdir yani mali olarak ibra edilen yönetimin idari olarak edilmemesi söz konusu değildir. bir diğer husus ise seçim aralığı olmalıdır. şu an 3 yılda bir yapılıyor ancak son dönemde 3 yılı tamamlayabilen bir yönetim görülmedi. o yüzden 2 yılda bir yapılmasının daha makul olacağını düşünüyorum.
 • 17
  galatasaray'ın son 20 yılda doğru düzgün başkan çıkaramıyor olmasının en önemli nedenidir. çağ dışı kalmış tüzük ve tabii ki liseci zihniyet yüzünden galatasaray'ı arşa çıkarabilecek tüm görevden kaçıyor. bu tüzük değişmedikçe galatasaray bundan sonra da pek kolay yönetilemez. mustafa cengiz gider yeni bir dursun özbek, özhan canaydın, duygun yarsuvat falan gelir. artık kulüpte ciddi devrimler yapılması şart.
 • 18
  tadil komisyonunca yapılan 41 toplantı sonrası 8 mart 2016 tarihinde tamamlanan taslağı eski hali - değişiklik sonrası karşılaştırma imkanıyla aşağıdaki linkten okunabilen tüzüktür.

  https://gsdivankurulu.files.wordpress.com/...metni-08-03-2016.pdf

  aradan geçen 5 yılda üstünde çeşitli başka iyileştirmeler de yapıldığını tahmin ettiğim bu taslak söz konusu sürede 2 başkan geçmesine rağmen halen üyelerin huzuruna getiril(e)memiştir.