• 11
  --- alıntı ---

  spor hukuku enstitüsü
  basin açiklamasi
  adli ve sportif mercilerin yanliş uygulamalari hakkinda
  kamuoyunu bilgilendirmeyi görev olarak algilamaktayiz
  türkiye’nin kamuoyunu bir süredir öncelikli olarak meşgul eden “futbolda şike”
  soruşturmasının, gözaltılar ve tutuklamalarla başlayıp yeni dalgalarla devam eden süreci,
  türkiye futbol federasyonu‘nun 11.07.2011 tarihli açıklaması ile farklı bir boyut
  kazanmıştır.
  ceza muhakemesi kanunu’nun 157. ve 153. maddelerine göre soruşturmanın selameti
  açısından adli mercilerce verilen “gizlilik” kararı nedeniyle delillere ulaşamayan türkiye
  futbol federasyonu; “elimize ulaşmış bir delil yoktur. biz kararımızı iddianame hazırlanıp
  mahkemece kabule edildikten sonra karar vereceğiz” diyerek bir teslimiyet içerisine
  girmiştir.
  ancak bu teslimiyet ifade edilirken, evrensel şekilde benimsenmiş olan, “dünyada iki hukuk
  düzeni vardır, biri devletlerin hukuk düzeni, diğeri sporun hukuk düzenidir” tanımlaması
  göz ardı edilmiştir. oysa bu tanım türkiye’de de gerek 2008 spor şurası kararları, gerek
  cumhurbaşkanlığı devlet denetleme kurulu raporu, gerekse tbmm spor araştırma
  komisyonu raporunda da benimsenerek zikredilmiş ve türkiye cumhuriyeti anayasası’nın
  59. maddesine yapılmış olan hüküm ilavesi ile anayasa düzeyinde tescil edilmiştir.
  bu durumun anlamı, devletin hukuk düzeni ile sporun hukuk düzeninin, biri birlerine
  bağımlı olmaksızın, biri birlerini etkiler veya engeller olmaksızın kendi mecralarında
  işlemelerinin gerektiğidir.
  esasen, konu olan “futbolda şike” soruşturma ve kovuşturmasında adli merciler, ceza hukuku
  açısından gerçek kişileri hedef alırken, spor hukuku ve onu uygulamakla yetkili merciler
  öncelikle tüzel kişilikleri hedef almaktadır.
  ancak, adli mercilerin ellerinde bulunan kovuşturma bulgularını, yetkili sportif mercilerin de
  incelemelerine sunmamaları, bir hukuk düzeninin, diğer hukuk düzeninin işlemesini engeller
  niteliktedir. adli mercilerce, sportif mercilerin delillere ulaşmasını sağlaması, gizlilik
  kararının ihlali olmayacağı gibi, anayasa’nın 59. maddesinde yerini almış olan sportif
  yargının işleyebilmesi için de bir yükümlülüğüdür.
  devletin hukuk düzeni uygulayıcılarının klasik hukuk bilgi ve uygulamalarına uymayan bu
  spor hukuku’nun “sui generis” yapı ve niteliğine uymaları ve kabullenmelerinin
  güçlüğünün bilincindeyiz. bu nedenledir ki, enstitü’müz, spor hukukunun ihtisas kuruluşu
  olarak bu hususu belirtmeyi görev bilmiştir.
  açıklamalarımız ışığında, yürürlükteki ceza usul hükümlerinin buna izin vermediği
  bilincinde olmamıza rağmen, adli soruşturmayı yürüten savcılık makamı ile sportif
  soruşturmayı yürütmekle görevli tff’nin bir birilerinin görev yapmalarını engellememesi
  uğruna adli mercilerin ellerinde bulunan tüm belge ve bilgileri türkiye futbol
  federasyonu’na sadece kendi hukuki ve idari mekanizmasını işletmesi ve başkaca hiç bir kişi
  veya mercie ifşa etmemesi kaydı ile vermesini elzem bir yükümlülük olarak görmekte ve
  sürece müdahil olması suretiyle görevli mahkemenin bu konuda bir karar vermesini de
  gerekli bulmaktayız.
  yeri gelmişken de bir hususu daha belirtmek isteriz. adli mercilerin, tff’ye iletmeleri
  gereken, deliller olup, iddianame değildir. zira iddianame, elde mevcut bilgi ve bulguların
  savcı, yani kamunun avukatınca, mahkemeye sunulan bir yorumudur, iddiasıdır. bunun
  mutlak doğruluğu kabul edilse idi, ayrıca hâkim kararına gerek kalmazdı. dolayısı ile tff,
  savcı iddianamesinden etkilenmeksizin delilleri değerlendirmeli ve etik kurul, yönetim
  kurulu ve tahkim kurulu kararları ile sonuca varmalıdır.
  bu suretle türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu kuruluş ve görevleri
  hakkında kanun’un 3/g; futbol disiplin talimatı’nın 55.,74.,79.,80.84.,85.vd; etik kurulu
  talimatı’nın 4/i,b vd. maddeleri ile sair mevzuat ışığında, iddianamenin hazırlanması, kabulü
  veya kovuşturma süreci beklenmeksizin, delillere ulaşmaya çalışmalı, elde edilen delilleri
  vicdani kanaatine göre değerlendirip hiç vakit geçirmeden ve derhal kararını açıklayarak
  2011-2012 futbol liglerini geleceği meçhul bir şekilde başlatmamalıdır.
  tff’nin delillere ulaşma talebi, bir lütuf değil, anayasa’nın 59. maddesi ile sahip olduğu
  yargılama yetkisinin engellenmemesi, geciktirilememesidir. bu bakımdan tff’yi, hakkını
  elde etmek için gerekli resmi girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz.
  halen sürmekte olan “futbolda şike” soruşturması hakkında tff’nun 11.07.2011 günü
  açıkladığı kararı karşısındaki hukuki görüşümüzü kamuoyu ile paylaşmayı bir görev addetmiş
  bulunuyoruz.
  saygılarımızla,
  spor hukuku enstitüsü

  --- alıntı ---