• 1
  kanun no. 5651
  kabul tarihi : 4/5/2007

  amaç ve kapsam

  madde 1 – (1) bu kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

  tanımlar

  madde 2 – (1) bu kanunun uygulamasında;

  a) bakanlık: ulaştırma bakanlığını,

  b) başkanlık: kurum bünyesinde bulunan telekomünikasyon iletişim başkanlığını,

  c) başkan: telekomünikasyon iletişim başkanını,

  ç) bilgi: verilerin anlam kazanmış biçimini,

  d) erişim: bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

  e) erişim sağlayıcı: kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

  f) içerik sağlayıcı: internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

  g) internet ortamı: haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,

  ğ) internet ortamında yapılan yayın: internet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri,

  h) izleme: internet ortamındaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilmesini,

  ı) kurum: telekomünikasyon kurumunu,

  i) toplu kullanım sağlayıcı: kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanı,

  j) trafik bilgisi: internet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin olarak taraflar, zaman, süre, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktaları gibi değerleri,

  k) veri: bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,

  l) yayın: internet ortamında yapılan yayını,

  m) yer sağlayıcı: hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri,

  ifade eder.

  bilgilendirme yükümlülüğü

  madde 3 – (1) içerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

  (2) yukarıdaki fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına başkanlık tarafından ikibin yeni türk lirasından onbin yeni türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.

  içerik sağlayıcının sorumluluğu

  madde 4 – (1) içerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.

  (2) içerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.

  yer sağlayıcının yükümlülükleri

  madde 5 – (1) yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

  (2) yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

  erişim sağlayıcının yükümlülükleri

  madde 6 – (1) erişim sağlayıcı;

  a) herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle,

  b) sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla,

  c) faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak kuruma teslim etmekle,

  yükümlüdür.

  (2) erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

  (3) birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan yükümlülüklerden birini yerine getirmeyen erişim sağlayıcısına başkanlık tarafından onbin yeni türk lirasından ellibin yeni türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.

  toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri

  madde 7 – (1) ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, mahallî mülkî amirden izin belgesi almakla yükümlüdür. izne ilişkin bilgiler otuz gün içinde mahallî mülkî amir tarafından kuruma bildirilir. bunların denetimi mahallî mülkî amirler tarafından yapılır. izin belgesinin verilmesine ve denetime ilişkin esas ve usûller, yönetmelikle düzenlenir.

  (2) ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

  (3) birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğe aykırı hareket eden kişiye mahallî mülkî amir tarafından üçbin yeni türk lirasından onbeşbin yeni türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.

  erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi

  madde 8 – (1) internet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:

  a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı türk ceza kanununda yer alan;

  1) intihara yönlendirme (madde 84),

  2) çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

  3) uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

  4) sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

  5) müstehcenlik (madde 226),

  6) fuhuş (madde 227),

  7) kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 22 ,

  suçları.

  b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanunda yer alan suçlar.

  (2) erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. bu durumda cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

  (3) hâkim, mahkeme veya cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere başkanlığa gönderilir.

  (4) içeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı re’sen başkanlık tarafından verilir. bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir.

  (5) erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren yirmidört saat içinde yerine getirilir.

  (6) başkanlık tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, başkanlık tarafından, cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  (7) soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. bu durumda cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya yer olmadığı kararının bir örneğini başkanlığa gönderir.

  ( kovuşturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. bu durumda mahkemece beraat kararının bir örneği başkanlığa gönderilir.

  (9) konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluşturan içeriğin yayından çıkarılması halinde; erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılır.

  (10) koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (11) idarî tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, başkanlık tarafından erişim sağlayıcısına, onbin yeni türk lirasından yüzbin yeni türk lirasına kadar idarî para cezası verilir. idarî para cezasının verildiği andan itibaren yirmidört saat içinde kararın yerine getirilmemesi halinde ise başkanlığın talebi üzerine kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir.

  (12) bu kanunda tanımlanan kabahatler dolayısıyla başkanlık veya kurum tarafından verilen idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı idarî yargılama usulü kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir.

  içeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı

  madde 9 – (1) içerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. içerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.

  (2) talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. sulh ceza hâkiminin kararına karşı ceza muhakemesi kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

  (3) sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır.

  (4) sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. içerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır.

  idarî yapı ve görevler

  madde 10 – (1) kanunla verilen görevler, kurum bünyesinde bulunan başkanlıkça yerine getirilir.

  (2) bu kanunla ekli listedeki kadrolar ihdas edilerek başkanlığın hizmetlerinde kullanılmak üzere 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı telsiz kanununa ekli (ii) sayılı listeye eklenmiştir. başkanlık bünyesindeki iletişim uzmanlarına, kurumda çalışan telekomünikasyon uzmanlarına uygulanan malî, sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. iletişim uzmanı olarak başkanlığa atanan personelin hakları saklı kalmak kaydıyla, kariyer sistemi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  (3) başkanlığa kanunla verilen görevlere ilişkin olarak yapılacak her türlü mal veya hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın kurum bütçesinden karşılanır.

  (4) kanunlarla verilen diğer yetki ve görevleri saklı kalmak kaydıyla, başkanlığın bu kanun kapsamındaki görev ve yetkileri şunlardır:

  a) bakanlık, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile içerik, yer ve erişim sağlayıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon oluşturarak internet ortamında yapılan ve bu kanun kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla, gerektiğinde, her türlü giderleri yönetmelikle belirlenecek esas ve usûller dahilinde kurumca karşılanacak çalışma kurulları oluşturmak.

  b) internet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, bu kanun kapsamına giren suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu yayınlara erişimin engellenmesine yönelik olarak bu kanunda öngörülen gerekli tedbirleri almak.

  c) internet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin izlenmesinin hangi seviye, zaman ve şekilde yapılacağını belirlemek.

  ç) kurum tarafından işletmecilerin yetkilendirilmeleri ile mülkî idare amirlerince ticarî amaçlı toplu kullanım sağlayıcılara verilecek izin belgelerinde filtreleme ve bloke etmede kullanılacak sistemlere ve yapılacak düzenlemelere yönelik esas ve usûlleri belirlemek.

  d) internet ortamındaki yayınların izlenmesi suretiyle bu kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçların işlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak, bu altyapıyı işletmek veya işletilmesini sağlamak.

  e) internet ortamında herkese açık çeşitli servislerde yapılacak filtreleme, perdeleme ve izleme esaslarına göre donanım üretilmesi veya yazılım yapılmasına ilişkin asgari kriterleri belirlemek.

  f) bilişim ve internet alanındaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

  g) bu kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçların, internet ortamında işlenmesini konu alan her türlü temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren ürünlerin tanıtımı, ülkeye sokulması, bulundurulması, kiraya verilmesi veya satışının önlenmesini teminen yetkili ve görevli kolluk kuvvetleri ile soruşturma mercilerine, teknik imkânları dahilinde gereken her türlü yardımda bulunmak ve koordinasyonu sağlamak.

  (5) başkanlık; bakanlık tarafından 3348 sayılı ulaştırma bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca, adalet bakanlığı, içişleri bakanlığı, çocuk, kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığı ile kurum ve ihtiyaç duyulan diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile internet servis sağlayıcıları ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasından seçilecek bir temsilcinin katılımı suretiyle teşkil edilecek internet kurulu ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar; bu kurulca izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak içeriği haiz yayınların tespiti ve benzeri konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları alır.

  yönetmelikler

  madde 11 – (1) bu kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usûller, adalet, içişleri ve ulaştırma bakanlıklarının görüşleri alınarak başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. bu yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde çıkarılır.

  (2) yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmek isteyen kişilere, telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla yetkilendirme belgesi verilmesine ilişkin esas ve usûller, kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. bu yönetmelik, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde çıkarılır.

  ilgili kanunlarda yapılan değişiklikler

  madde 12 – (1) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı telgraf ve telefon kanununun 2 nci maddesinin (f) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

  "bu idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı idarî yargılama usulü kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir."

  (2) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununun ek 7 nci maddesinin onuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "belirtilen" ibaresinden sonra gelmek üzere "telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişime ilişkin" ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesi "oluşturulan bu başkanlık bir başkan ile daire başkanlıklarından oluşur." şeklinde değiştirilmiştir.

  (3) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı telsiz kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  "kurulca belirlenecek esas ve usûller çerçevesinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22 nci maddesinde belirtilen doğrudan temin usûlüyle serbest avukatlar veya avukatlık ortaklıklarıyla avukat sözleşmeleri akdedilebilir."

  (4) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı devlet istihbarat hizmetleri ve milli istihbarat teşkilatı kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi "4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (14) numaralı alt bendi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır." şeklinde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasında yer alan "ancak" ibaresinden sonra gelmek üzere "casusluk faaliyetlerinin tespiti ve" ibaresi eklenmiş; altıncı fıkrasının üçüncü cümlesinde geçen "bu madde" ibaresi "bu fıkra" olarak değiştirilmiştir.

  geçici madde 1 – (1) başkanlığın kuruluştaki hizmet binasının yapımı, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç, kamu ihale kanunu ve kamu ihale sözleşmeleri kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın kurum bütçesinden karşılanır.

  (2) halen faaliyet icra eden ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 7 nci maddeye göre alınması gereken izin belgesini temin etmekle yükümlüdürler.

  (3) halen yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra eden kişilere, kurum tarafından, telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla bir yetkilendirme belgesi düzenlenir.

  yürürlük

  madde 13 – (1) bu kanunun;

  a) 3 üncü ve 8 inci maddeleri, yayımı tarihinden altı ay sonra,

  b) diğer maddeleri yayımı tarihinde,

  yürürlüğe girer.

  yürütme

  madde 14 – (1) bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür.
 • 4
  yeni versiyonu çıkıyor diyorlar, güncelleniyormuş kendisi;

  tbmm başkanlığına yine bir “torba yasa” içerisinde sunulan kanun değişikliği teklifi ile, 5651 sayılı yasa’da yapılması öngörülen değişikliklerin başlıcaları şunlar:

  · erişim sağlayıcıları birliği kurularak, tib (telekomünikasyon iletişim başkanlığı) ve mahkeme kararlarının bu birlik üzerinden uygulanması öngörülmektedir.
  · dns, yanı sıra, url ve ip tabanlı engelleme ile engelleme yöntemleri genişletilmektedir.
  · tib başkanı veya ilgili bakanın talimatıyla erişim engelleme mümkün hale getirilmektedir.
  · internet trafik bilgisinin zorunlu tutulma süresi 6 aydan 1 yıla çıkarılmaktadır.
  · hukuki karar süreçlerinin daha çabuk sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

  yani;

  · tib başkanı veya bakanın talimatıyla erişimin engellenmesi, ifade özgürlüğünün önündeki en büyük tehditlerden biridir.
  · erişim sağlayıcıları birliğinin asli görevi erişim engellemek olarak tanımlanmıştır. ayrıca altyapı çalışmalarıyla birlikle internet erişiminin maliyetini artacaktır.
  · kayıtların uzun süre tutulacak olması, verinin işlenmesi ve fişleme uygulamalarının önünü açmaktadır.
  · karar alma süreçlerinin daha çabuk sonuçlanması için getirilen zaman kriterleri, konuya uzak adli personelin hatalı karar almasına neden olabilecektir.

  sözün özü, kısaca; artık isteyen, istediği siteyi istediği zaman kapatabilecek. tabii bu arada kapatmaya neden olan veya olmayan (istediği) yazarın da gerek kişisel gerekse de internet üzerinden yaptığı tüm işlemlerin bilgilerine istediği şekilde ulaşabilecek, fişleyecek, etiketleyecek, arşivleyecek hatta isterse kulak memesine parmak ucuyla pıt diye vurabilecek, kafasına göre yani. "ama ben proxy kullanıyorum, cayır cayır ip değiştiriyorum, acayip işler çeviriyorum yea" filan diye de kendinizi kandırmayın boşa, hadi kendinizi kandırdınız başkasını kandırmayın bari. hepsi hikaye. bi'bakmışsın bir gece kapında federaller. hiç şaşırma, sakince klavyeyi yere bırak ve ellerini başının üstünde birleştir, gerisini onlar halleder zaten. gerçi cia bakıyor o işlere ama ağzımız alışmış bi'kere.

  (bkz: #761007)
 • 5
  yeni çıkacak bilişim yasası gerçekten de demokrasi ile yönetilen ve hukuk devleti olmayı prensip edinmiş özgürlüklere saygılı her ülkenin sahip olması gereken bir yasadır gerçekten de. bu yasaya bakıp işte özgürlük bu, demokrasi bu, hak hukuk bu diyeceğiniz türden. öyle böyle değil yani anlayacağınız.

  mesela;

  - bakan veya bakan çocuklarının yolsuzluğa karıştığını gösteren resim ve/veya videolar internet dolaşıma mı sokuldu?
  + hemen bu yayınları kaldırabiliyoruz artık. zaten efendim bir kere özel hayatın gizliliğine aykırı bu fotoğraflar. yolsuzuluk rüşvet falan bunlar da en nihayetinde özel hayattır. hem zaten bunlar bakan çocukları. bak bakan diyorum. bakan kim peki? doğru bildiniz millet iradesiyle sandıktan çıkm.. yok lan o meclisti. ha unuttum lan bizim sistemde hangi bakanların kabinede olacağını halk seçmiyordu ya. ee öhöm konuya dönecek olursak en nihayetinde halkın özgür iradesiyle seçilmiş milletvekillerinin çoğunluğu oluşurarak iktidar partisi olarak yürütme organı olarak görev yapmasına mükabil olarak işte tam da bu yürütme organının belirlediği bakanlardır efendim bunlar. yani şimdi sen hem millet iradesine karşı geleceksin hem de özel hayatın gizliliğine sonra da demokrasi ve hak hukuk diyeceksin. kaldır gitsin!!

  - efendim hükümetin politikaları mı eleştiriliyor bir sitede?
  +hiç problem değil hemen kaldırırız. ne yani, milletin iradesiyle gelmiş hükümete eleştiri yapmak millet iradesine karşı gelmektedir. hem zaten böyle bir durum nasıl demokrasi olarak nitelendirilebilir. bir kere demokrasinin temeline aykırıdır efendim. kaldır gitsin.

  - mahkeme kararı beklemekten imanınız mı gevredi? hakim karar verecek diye beklerken demokrasi elden mi gitti?
  + sakin olunuz problem yok. yeni yasamızla artık millet iradesine karşı gelenleri mahkeme kararının beklenmesine gerek olmaksızın cezalandırabiliyor ve internette bu yöndeki içeriklere erişimi engelleyebiliyoruz. peki hangi içeriğin sakıncalı olduğuna kim karar verecek ki yani şimdi dediğinizi duyar gibiyim. efendim daha öncede belirttiğimiz gibi öncelikle bu millet iradesine karşı yapılan, millet iradesini yok sayan içeriklere karşı bir tedbirdir. e buna da bakan veya tib başkanı karar verecektir. e bunlarda en nihayetinde milli irade tarafından seçilenler tarafından göreve atınmış kişilerden. velhasıl milli irade tarafından seçilmiş kişilerin verdiği kararlar da milli irade tarafından verilmiş sayılır.

  - oha hiç böyle düşünmemiştik lan harbiden şimdi düşününce oldu bu iş. e peki bazı yayınlar kanuna aykırı olmasa bile sizin bu milli irade dediğiniz şeye aykırı olabiliyor. bu konuda napıcaz ki şimdi yani?
  + panik yapmayın bu sorunun cevabını da bir önceki cevapta bulabilirsiniz. kısaca hukuk zaten milli iradeyi sınırlıyor efendim. yani hakimleri savcıları halk mı seçiyor ki? bunun neresi milli irade sorarım siz? işte tam da bu sebeple mahkeme kararını ihtiyacımız olmadığı gibi içeriği yayından kaldırmak için bir gerekçeye de ihtiyacımız yoktur. milletimiz ne talep ederse biz onu yaparız gücümüzü sandıktan alırız.

  görüldüğü üzere über bir yasa. artık özgürlüklerimizin sınırlandırılmasından hak hukuk diye endişe etmeden rahatça uyuyabiliriz. iyi geceler türkiye.
 • 7
  şubat 1014 güncellemesiyle pek çok açıdan özgürlük kısıtlayıcı tehlikeli bir hal almış olan yasa, düzenleme ne derseniz deyin.

  tib başkanı yeni yetkisini kullanarak tuttuğu takım hakkında olumsuz entry'leri görürse kimseye hesap vermeden galatasaray sözlüğü de kapatabiliyor artık. tek bir adam şahsi yetkisini bu şekilde kullanır mı göreceğiz malesef ama kullandığını görmesek bile o adamın bu yetkiye sahip olduğunu bilmek oldukça korkutucu.
 • 8
  yasa çıkmadan son bir küfür edeyim de;sikerim böyle özgürlüğü.

  --- alıntı ---

  1- anahtar kelimelerle “uygunsuz içerik” belirlenip sayfa kaldırılabilecek.

  2- sansür, url adresi tabanlı yapılabilecek:

  3- yer sağlayıcı yurtdışındaysa bile erişim engellenebilecek. dns değiştirerek bir siteye girilemeyecek.

  4- hâkimler, 24 saat içinde sansür kararı verebilecek. “zararlı” içerik çıkarılmazsa, 500-1.000 tl arasında günlük para cezası kesilecek.

  5- hosting firmaları her kullanıcının izini sürebilecek. her kullanıcının internetteki faaliyeti kayda alınarak bir-iki yıl saklanacak.

  6- tib başkanına internet sitesi erişim engelleme yetkisi verilecek.

  7- birliğe gönderilecek olan “erişimin engellenmesi kararı” 4 saat içinde uygulanmak zorunda.

  8- erişim sağlayıcılar firmalar, kullanıcıların hangi sitelere girdiğini kaydedip 2 yıl boyunca saklayacak.

  9- bilgisayar ve akıllı telefonlardan internete bağlanan 34 milyon kullanıcı tek tek fişlenecek.

  10- internetteki içerikler sayfa bazında da engellenebilecek.

  --- alıntı ---
 • 9
  (bkz: #1413344)

  girisinde de belirtildiği gibi 10. madde ne diyor; internetteki içerikler sayfa bazında da engellenebilecek.

  yani kısacası şunu diyor; seni hiç sevmiyorum, gıcık oluyorum sana diyor ve hop tib başkanını arıyor. diyor ki ben bu sayfanın sahibini sevmiyorum, sayfa kapatılsın. o da emredersin paşam diyor ve bir bakmışsın sayfa yok.

  yaşasın özgürlük. yaşasın demokrasi.

  not: bu entry'i girerken düşündüm de beni sevmeyen varsa muhtemelen şikayet eder.

  demirden korksak trene binmezdik. *
 • 12
  suçlularin suçlarini saklayabilmek için hepimizi, tum interneti sansurlemesi amacini tasimaktadir. malum sahsin oglu ve yakinlarinin devletten çaldiklarini, bir komsu ulkeye silah sevkiyatlarini, ezcumle her turlu hukuksuzluklarini, suçlarini saklamak için yapilmistir. spor sahalarindan, yatak odalarimiza hepimize çekiduzen verme amacini gutmektedir. yarin obur gun yargilanirlarken bunlarin hepsinin hesabini tek tek soracagiz.
 • 16
  özgürlükleri kısıtlama konusunda modern ülkelerde eşi benzeri görülmemiş bir yasa olmasına rağmen yinede türkiye dışından yayın yapan sitelerde içerikleri asla tamamen yasaklayamayacağı, yayından kaldıramayacağı yasadır. siteyi mi kapattılar? dns değiştirirsin. bütün dnsler mi kapattılar? proxy değiştirirsin. yine girersin. proxyni türkiye dışında bir ülkeye aldın mı her siteye yine girersin. zamanla herkes öğrenir yeni yasaklama yöntemlerini ve yasakları delmek için yeni yollar geliştirir. zaten hep böyle olmadı mı?
App Store'dan indirin Google Play'den alın