• 1
  --- alıntı ---

  galatasaray spor kulübü derneği yönetim kurulu’ndan olağanüstü genel kurul toplantisina çağri

  tüzüğümüzün 25.3. ve 28. maddeleri uyarınca, genel kurul’un olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına toplantının aşağıdaki gündemle 22 eylül 2018 cumartesi günü haliç kongre merkezi, haliç oditoryum toplantı salonu, beyoğlu istanbul adresinde saat 10.00’da yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 29 eylül 2018 cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

  üyelerimize duyurulur.

  saygılarımızla,
  galatasaray spor kulübü derneği
  yönetim kurulu

  gündem :

  1. açılış

  2. genel kurul başkanlık divanının oluşması

  3. saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi

  4. tüzüğümüzün 24.maddesinin 10, 12, 13 ve 19. fıkraları uyarınca yönetim kuruluna, aşağıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufun gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2021 tarihine kadar yetki verilmesine,

  4.1. derneğimizin ve bağlı iştiraklerimizin ilgili her türlü kredi, borç ve teminatlarının yeniden yapılandırılması ve/veya yeni yapılacak olan kredi sözleşmelerini teminen, derneğimizin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkuller üzerinde 3. kişiler lehine ilgili her türlü ayni ve şahsi haklar (ipotek, rehin, kira vs. haklar) ve mükellefiyetler tesisi ile kurulmuş olan hak ve mükellefiyetler ile derneğimizin her ne suretle olursa olsun 3. kişiler lehine tesis etmiş olduğu temlik, rehin ve benzeri hak ve mükellefiyetlerin yapılandırılması; bu hususlarla ilgili olarak derneğimiz yönetim kurulu üyelerinden ve/veya 3. kişilerden (banka, finans kurumu ve benzeri kurumlar) finansman sağlanması, ayrıca derneğimiz iştiraklerinden olan galatasaray sportif sınai ve ticari yatırımlar anonim şirketi’nin sermaye piyasasında işlem gören hisse senetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde satın alınması veya çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kayıt ve koşuluyla satılması, rehnedilmesi, teminat gösterilmesi, hisseler üzerinde intifa hakkı kurulması,

  4.2. yeni bir gayrimenkul ve/veya ayni hakkın ve/veya gayrimenkullerin, ayni hakların derneğimiz malvarlığına kazandırılması, yeni tesisler oluşturulması, bahis konusu gayrimenkuller ile mevcut dernek mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerine 3. kişiler lehine ilgili her türlü hak ve mükellefiyet ve/veya ipotek tesisi, şayet gayrimenkulün bir şirketin hisselerinin alınması suretiyle elde edilmesi halinde, bu şirkete ait hisse senetlerinin teminat verilmesi ve/veya rehnedilmesi, 3194 sayılı imar kanunu’na eklenen geçici madde 16 uyarınca, hakkında yıkım kararı çıkarılan ve/veya ruhsatsız yapılara ilişkin alınmış yıkım kararları ve idari cezaların kaldırılması amacıyla t.c çevre ve şehircilik bakanlığına 31/10/2018 tarihine kadar yapı kayıt belgesi alınmak üzere başvurulmasına, gerekli görülmesi halinde 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedellerinin ödenmesine, yapı kayıt belgesi alınması halinde hazine ve/veya belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapıların satın alınmasının değerlendirilmesine, bu manada iş ve işlemlerin takibine,

  4.3. derneğimizin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan taşınmaz ve tesislerin kısmen ve/ veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması hususlarında yönetim kuruluna tüzüğümüzün 24. maddesinin 10. fıkrası uyarınca yetki verilmesine,

  4.4. kulübümüzün maliki olduğu istanbul ili şişli ilçesi, dikilitaş mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 385 parselde kayıtlı 2.127,32 m2 yüzölçümlü taşınmazın, ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, inşa edilen binayı, nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak,

  4.5. kulübümüzün maliki olduğu, istanbul ili, beyoğlu ilçesi, katip mustafa çelebi mah. 469 ada, 26 parselde kayıtlı 327,24 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın, yerine yeni bina yapmak ya da var olan binanın kullanımını iyileştirmek amacıyla, ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, devir, ipotek, rehin, kira, işletme inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (kiralama, ipotek ve sair haklar) tesisi etmek, inşa edilen binayı, nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması halinde ilgili her türlü finansmanı sağlamak,

  4.6. futbol takımlarımız için yeni bir kamp tesisi kurulabilmesi amacıyla kulübümüz ile milli emlak genel müdürlüğü arasında imzalanan 13.03.2018 tarihli ön izin sözleşmeleriyle kulübümüze tahsis edilen, istanbul ili, eyüp ilçesi, kemerburgaz mahallesi sınırları içerisinde yer alan, maliye hazinesi mülkiyetindeki 2865, 1057 ve 3329 nolu parseller ile bu parseller arasında yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanı içeren toplam 101.107,19 m2 yüzölçümlü taşınmaza ilişkin ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi ya da araziye ilişkin hakları kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, arazi üzerinde spor tesisi inşa ettirmek, inşa edilen tesisi nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak, aynı amaçla başka taşınmazlar ya da taşınmazlar üzerinde haklar edinmek ve bu taşınmazlara ilişkin olarak burada belirtilen tüm işlemleri yapmak

  4.7. spor genel müdürlüğü mülkiyetindeki, istanbul ili, sarıyer ilçesi, i.ayazağa mah, 3 ada, 33 parselde kayıtlı 72.426,32 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, kulübümüz ile spor genel müdürlüğü arasında imza edilen 18.10.2016 tarihli 2 nolu ek sözleşme uyarınca spor salonu inşa ettirmek, bu amaçla ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, inşa edilen binayı, nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak,

  4.8. 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu çerçevesinde teknoloji geliştirme bölgeleri kurmak, bu amaçla, kurulacak kurucu heyetlere katılmak, işletmeci şirketlerin sermayelerine iştirak etmek, ilgili kurumlara her tür başvuruyu yapmak, ihtiyaç duyulan gayrimenkulleri ve gayrimenkullere dayalı hakları edinmek, ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3.kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek,bina inşa etmek, inşa edilen binayı, nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak,

  4.9. galatasaray adasını teşkil eden taşınmazlardan, maliye hazinesi mülkiyetindeki istanbul ili, beşiktaş ilçesi, kuruçeşme mahallesi, 369 ada, 2 ve 4 nolu parseller iskele alanı ile bu parseller çevresinde yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara ilişkin olarak irtifak hakkı ve diğer hakları edinmek için her tür başvuruyu yapmak, işlemleri takip etmek, sözleşmeleri imzalamak; kulübümüz mülkiyetindeki 369 ada 1 nolu parsel ile birlikte bu taşınmazlar için ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, inşa etmek, inşa edilen binayı, nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak,

  4.10. kulübümüzün maliki olduğu, istanbul ili, beykoz ilçesi’nde f22d05c3b pafta, 3203 parselde kayıtlı 8423,03 m2 yüzölçümlü taşınmazın, tamamı üzerinde her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, devir, bağış, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak her türlü hakkı ve vs. her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, bina inşa etmek, inşa edilen binayı nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması halinde, her türlü finansmanı sağlamak,

  5. 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonunun müzakeresi ve karara bağlanması,

  6. tüzüğümüzün 24.14. ve 24.19. maddeleri uyarınca kulübümüzün basketbol branşının düzenli ve/veya sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması amacıyla, çoğunluk hisselerinin derneğimize ait olması şartıyla galatasaray basketbol anonim şirketi’nin kurulması için yönetim kurulunun yetkilendirilmesinin karara bağlanması,

  7. tüzüğümüzün 24.14. ve 24.19. maddeleri uyarınca kulübümüzün voleybol branşının düzenli ve/veya sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması amacıyla, çoğunluk hisselerinin derneğimize ait olması şartıyla galatasaray voleybol anonim şirketi’nin kurulması için yönetim kurulunun yetkilendirilmesinin karara bağlanması,

  8. 16/03/2018 tarihli ve 30362 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren dernekler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı resmî gazete’de yayımlanan dernekler yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yapılan değişikliklere istinaden, galatasaray spor kulübü derneği çatısı altında yürütülen spor branşlarının sezonları ile dernek hesaplarının uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla, galatasaray spor kulübü derneği tüzüğünün 87.34 maddesi uyarınca, 26. ve 146. maddelerinin yasaya uyumunu sağlamak amacıyla aşağıda yer alan değişikliklerin müzakeresi ve karara bağlanması,

  9. giriş ödentilerinin aşağıda yer alan şekliyle 2018 yılı üyeliğe kabul işlemleri itibariyle geçerli olmak üzere güncellenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

  a grubu üyelik 1.200tl
  c grubu üyelik 2.500tl
  d grubu üyelik 5.000tl
  e grubu üyelik 20.000tl

  10. 01 ocak 2019 tarihi itibariyle üye yıllık ödentisi’nin 400 tl olarak güncellenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

  11. kapanış

  https://www.galatasaray.org/...antisina-cagri/40210

  --- alıntı ---
 • 3
  twitterde galatasaray resmi hesabından duyurulmuş olup
  altında bazı yuvarlakların istifa çağrısı vardır.
  3 ayda 1 tane kiralık bile forvet alınmadı diye ben bu tepkileri yanlış görüyorum.
  ve eminim ki galatasaray taraftarıyım diyen herkes benimle hemfikirdir.
  diğerleri ya fenerlidir ya da dursunu ve onun yönetim kadrosunu özleyen saçma sapan parazitler yapan galatasaray taraftarlarıdır.
 • 4
  anlaşılan yeni kanun ile amatör branşlar için vergi iadesi uygulaması beklenen katkıyı vermemiş ve voleybol ile basketbol takımlarımız için anonim şirket kurulmasına ilişkin yetki istenecek. keşke bu daha önce öngörülse ve gerekli adımlar yazın atılsaydı.

  son yaşanan transferler ve borçlanma talepleri nedeniyle baya hararetli bir genel kurul olacaktır.
 • 8
  biraz izledikten sonra her genel kurul veya divan kurulunu izlediğimde hissettiğim gibi yine aynı şeyi hissettim, bu günlere iyi gelmişiz allah yardım etmiş de bu kadar büyümüşüz galatasaray spor kulübü olarak. kendilerini fikri hür vicdanı hür olarak gösterip düşmüşler adada güneşlenmenin peşine allah sabır versin galatasaray taraftarına.
 • 9
  sanki huzur evinde film izletiliyor da, dedelerimiz istemeye istemeye gelmiş. oraya çıkan birkaç genç veya orta yaşlı adamlarda huzur evinde dedelerimizin yapacağı huysuzlukları düzeltmeye çalışan memur gibi. biri ne dediğini bilmiyor, ötekisi ise paramı alırım giderim havasında. yani neresinden tutarsan tut elinde kalıyor. ve bu adamlarda koskoca camianın kaderini belirliyor!
 • 11
  çok önemli bir şeyin dikkatimi çektiği olağanüstü genel kurul.

  takip etmemiş olanları için kısaca söylemek gerekirse, başkanımız sayın mustafa cengiz bazı projeler, şirketleşme adımları, galatasaray adası gibi konular için genel kuruldan yetki istiyor. konunun lehinde ve aleyhinde genel kurul üyeleri sırayla konuşma yapıyorlar, konuşmalar bittiğinde oylama işlemine gidilecek ve başkanımızın istediği yetkinin verilip verilmemesi oylanacak.

  gelelim asıl önemli konuya. kamera ne zaman geniş açı ile çekse sürekli yürüyen, içeri girip dışarı çıkan insanlar var ve sayıları hiç azımsanmayacak kadar. bir üye konuşmaya çıkıyor, bir an bi bakıyorsunuz onlarca kişi dışarı çıkıyor o esnada. peki dinlemeden nasıl oy vereceksiniz sevgili genel kurul üyeleri!!! başkanın istediği yetkiler doğru mu? yanlış mı? hukuka uygun mu? değil mi? nereden bilerek oy vereceksiniz. yoksa oyunuza karar verdiniz de biz bir orta oyununu mu izliyoruz. tek kelimeyle rezalet. sadece 5 - 6 saat sürecek konuşmaları dikkatlice dinleyip analiz edecek kabiliyetiniz yoksa ne işiniz var genel kurulda.

  ayrıca, bu kadar önemli bir genel kurul var ve salonun yarısında fazlası boş. kaç galatasaray üyesi var? bunların kaçı oylamalara katılıyor? kaç tanesi sadece gelip oyunu kullanıp gidiyor? böyle bir rezalet olabilir mi.
  hangi sebeple olursa olsun (sağlık sebebi hariç) üst üste 2 genel kurula veya seçime katılmamış şahsın kulüp ile bağlantısı kesilmeli. bu kadar net.

  son not: resmen üyelerin çoğunun tek derdi galatasaray adası. başka bir dertleri yok. arada bir iki çıkan şahıs ki ağır konuşmak istemiyorum onlarla ilgili dursun denen vasıfsızı övüp teşekkür ediyorlar.

  terbiyesizler.
 • 12
  izledikçe çıldırdığım genel kuruldur. nedeni ise konuşma yapanların tamamına yakınının ülke içinde çok önemli iş insanı, tıpçı, hukukçu vs gibi rütbelerinin olmasının dışında galatasaray üyesi olmalarına çıldırıyorum. bu insanların bakış açıları, vizyonları ile nasıl önemli kişilikler haline gelmişler gerçekten çıldırmamak elde değil. çok yazık gerçekten çok yazık. ayrıca çok büyük terbiyesizler. galatasaray başkanına arkadaşım diyende duydum, kürsüye gelip başkanı selamlamayanda duydum. bu zihniyete dursun özbek layık.
 • 14
  galatasaray genel kurulunun liseli "olmayan" başkanından intikam alındığı bir genel kurula dönüştü. havada seçim kokusu oluşmaya başlamasıyla da muhtemel adaylardan ozan korkut' un da saldırmaya başladığı bir toplantı durumuna gelmiştir. seçim yakındır.

  galatasaray liselilerden kurtulamaz, bu işte böyle devam eder. riva, florya peşkeş çekilirken ses etmeyenler, galatasaray adası kırmızı çizgimiz demeye başlamıştır.
 • 16
  görünen odur ki mustafa cengiz yönetiminin istediği yetkiler verilmeyecek. ben bu işin sonunu biliyorum, liseci yavşakların planları yine tıkır tıkır işliyor...

  daha önce yazmıştım mustafa cengiz önce sportif başarıyı sağlamalı sonra diğer işlere girmelidir diye... o farklı bir yol seçti... bu işin sonu seçimli genel kurul.
 • 17
  sadece konusmacilara bakarak bile mustafa cengiz'in kulüpten nemalanan insanlarin mamalarini kestigini cok net görebiliriz.

  mustafa cengiz cikip dursun özbek'i ibra edenlerin gik demeye hakki yoktur dese 1 allahin kulu cikip gik diyemez ama adam fazla efendi o yüzden rahatlikla sallaniyor, insallah bu efendi tavrini birakip basta baskan adayi olan ve trolleriyle meshur tifil elemana cat cat cat diye cevap verebilir.

  sevgili galatasaraylilar su serefsizlige bakar misiniz, adamin biri kulübü batiracak, avrupa'dan men yedirecek, digeri onun pisligini temizleyecek ve boka batiran adama verilen yetki, pisligi temizleyene verilmeyecek. bu yetki vermeyenler de galatasaray sayesinde adam yerine konulan kisiler, yillardir cikip konusanlar hep ayni, taraftar uyansin.

  allah galatasaray'i, galatasarayli gibi görünen, galatasaray'in kanindan beslenen vampirlerden kurtarsin.
 • 21
  eğer mustafa cengiz’e bu yetkiler verilmezse ki istenen yetkilerin tamamı gerekli ve makul, galatasaray lisecilerin (liselilerin değil) ne kadar ahlaksız ve faşist zihniyetli olduklarının tesçili olacaktır. mustafa cengiz ve yönetimine tavsiyem bunların tamamını tespit etmesi ve haklarında gelecekte uğranılacak zararların tazmini yoluna gitmesidir. hele şu taner aşkın, metin ünlü yok mu yazıklar olsun. bunlar galatasaray tapusunun kendilerinde olduğunu düşünen seçkinlerden başkası değil ve bunların hesabını birgün vermelerini diliyorum.

  bu tarihimizde ilk olur ve çok da iyi olur. galatasaray’ı bilerek ve isteyerek zarara uğratmaktan ihraç yoluna bile gidilebilir. özellikle de aleyhe konuşanlar hakkında tazminat davası açılabileceği kanaatindeyim.

  bu yetkilere karşı çıkanlar utanmaz ve arlanmazlardır. nokta...
 • 23
  bana kalırsa beklenenden çok daha az tansiyonlu geçmekte olan bir genel kuruldur. bu konuda mutlu oldum.

  konuşmacılar güzel güzel mevcut başkanımıza tek kalemde çok yetki istiyorsun git üstünde çalış 1 ay sonra belli maddeleri daha detaylandırarak ve şeffaflandırarak yine gel diye tavsiyede bulunmaktadırlar. bir genel kurulun en birincil vazifelerinden birini yapmaktadırlar.

  eğer yetki verilmesini bir hata olarak düşünürsek, bir önceki başkana hatalı bir yetki verilmiş olması mevcut başkanda da aynı hatanın tekrarlanacağı anlamına gelmez.

  ek olarak hayır oyu kullanacaklar arasında muhakkak başkana sadece kıl olduğu için veya galatasaray lisesi mezunu olmadığı için hayır diyecekler vardir lakin her hayır oyu verecek üyeyi de böyle yaftalamamak gerekir.
 • 25
  bu kulubun düşmanının ne fener ne beşiktaş ne de federasyon olduğunu gösteren toplantı.

  bu kulubun en büyük düşmanı içimizdeki irlandalı liselilerdir. bu bir kere daha kanıtlandı. her geçen gün etkileri azalır diye bekliyoruz lakin çoğalarak ürüyorlar. zihniyetleri yerleşmiş, kişiler ölür ama zihniyet hiç bitmeyecek gibi.